Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?; Kar?n blgesi h?zl? ya?lanma oran? yksek olup kad?n erkek ay?rt etmeden herkesin rahats?z oldu?u ilk yerdir. Kar?n kaslar? dzenli sa?l?kl? beslenme ve spor al??kanl??? ile yeniden istedi?iniz forma kavu?abilir. Mekik ekmek kar?n kaslar?n?n aktifle?mesi ve kar?n blgenizde olu?an ya??n eritilmesi iin en etkili harekettir. Mekik d???nda tempolu yry?, pilates gibi dzenli […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir; Vcudunuzda kas ktlesini art?rmak ve ya? oran?n? azaltmak iin spor yapmak ve sa?l?kl? beslenmek ok nemlidir. Spor yapmak denildi?inde srekli antrenman yaparak kaslar?n?z? belirgin hale getirmek istemek de?il sporu bir ya?am biimine dn?trmek gerekir. Dzenli ve gnn belli zamanlar?nda yapaca??n?z k?sa ama etkili antrenmanlar, a?k hava yry?leri ve tempolu […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler; K?? aylar?n?n gelmesi ile beraber d??ar?da yap?lan spor evde ya da spor salonlar?nda yap?lmaya ba?lan?yor. Evde yap?lan sporda nemli olan ki?inin kendine uygun egzersizler yapmas?d?r. Sa?l?k ?artlar?na uygun ve kalbi yormayan sporlar tercih edilmeli. Evde spor yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulara uymamas? halinde geici ya da kal?c? etkiler […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Kum Saati Vcut Tipi! Nas?l Kira Al?r ya da Verir!

Kum Saati Vcut Tipi! Nas?l Kira Al?r ya da Verir!; Kemik yap? tipine ba?l? olarak, st vcut ve alt vcut kilo alma e?iliminde oldu?u gibi kilo vermede de farkl?l?klar vard?r. Burada kum saati vcuda sahip olanlar nas?l kilo al?r ve nas?l kilo verir detayl?ca anlataca??z. Fazla kiloluysan?z, alt vcudunuzda ya? biriktirme e?ilimindesiniz. Kum saati vcuda […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme!

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme!; Gnlk ya?amda aniden ortaya ?kan eklemlerde rahats?zl?k ve sertlik nedeniyle her gn milyonlarca insan doktorun yolunu tutuyor. Ama bunu ilalar olmadan da engelleyebilirsiniz. zellikle ya?l?larda olu?an bu sorunlar iin eklemlere yk bindirmemenin yollar?n? bulmak nemlidir. ??te eklem a?r?lar? ve vcut halsizli?i ile ba?a ?kmak ve canl? bir hayat ya?amak iin […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Yoga Kilo Verdirir mi?

Yoga Kilo Verdirir mi; Stres gidericidir; zihinsel bak?m da yapar! Haydi, Yoga ile ieriden gzelle?in! Dzenli yoga yap?l?rsa kilo verilmesi ka?n?lmazd?r. Yogan?n neden diyette etkili oldu?u sylendi?ini, yoga e?itlerini, s?k?la?t?rma duru?lar?n?, kilo vermede dikkat edilecek noktalar? ve dikkat edilecek hususlar? a?klayaca??z. Zihni dengeleyici etkisi olan yoga, zay?flamak iin yeti?kin kad?nlara tavsiye edilir! Yoga Kilo Verdirir […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Pilates ?in Neler Almal?!

Pilates iin neler almal?! Her beden maddi ya da manevi olarak yorgunluklar ya?ar. Hele ki gnmzde stressiz bir ortam ile gn geirmek ise imkans?z bir durum gibidir. Hali ile bu at?l durumdaki negatif enerjileri sportif faaliyetlerle u?ra?arak atmak en do?rusu olacakt?r. Sadece bu durumdan tr de?il, sa?l?kl? ya?am?n en byk getirisi olan spor; insan? din […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Do?ru ?ekilde Hareket Ederek Fit Olmak M? ?stiyorsunuz?

Do?ru ?ekilde Hareket Ederek Fit Olmak M? ?stiyorsunuz; Herkes sportive.com.tr’den egzersiz k?yafetlerini ald? m?? Evet, haz?rsan?z sizlere baz? ipular? sunal?m Yapabildi?iniz kadar azar azar aerobik egzersiz yapabilirsiniz; Ya??n enerji olarak kolayca yak?ld??? bir egzersizdir. Bu, biraz yrmeyi, ko?may?, yzmeyi ve bisiklete binmeyi ierir. Daha uzun sre egzersiz yapt?ka, ya? dokusundaki trigliseritler paralan?r ve serbest ya? […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

3 Poz ?le Kolay Ba?lang? ??Yogas?

3 Poz ?le Kolay Ba?lang? ??Yogas?; Yeni ba?layanlar?n bile gvenle yapabilece?i 3 poz! Yogan?n temelleriyle dolu “3 poz” ile ba?lay?n! Belki daha fazla insan evde daha fazla zaman harc?yor ve yogay? ya?am tarzlar?na dahil etmeyi d?nyor? Ancak nereden ba?layaca??m? bilemiyor… Bunu sevenler iin yogan?n rahatl???n? kolayca ya?ayabilece?iniz bir yaz? haz?rlad?k. Sert bir vcudunuz varsa veya […]

Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Otururken Esneyin!

Otururken Esneyin! Uzun sre evde kalan, stres ve egzersiz eksikli?inden dolay? hareketsiz kalan birok insan var. Bu nedenle, bu sefer, otururken krek kemiklerini soyan, st gvdeyi s?f?rlayan, sert kala eklemini gev?eten ve yar?m gvdeyi gev?eten bir ta?la iki ku?tan olu?an bir esneme tan?taca??z. Kar?n Kaslar?na G! Vcudunuzun st K?sm? Rahatlayacak! Boyun ve omuz sertli?ine neden […]