Kategoriler
Do?ru beslen!

Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var

Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var; Uzun raf mr, herkesin btesine uygun olu?u, lezzetli ve sa?l?kl? olu?u ile ok fazla seveni olan bir kuruyemi?tir. ?erisinde vitamin, mineral ve sa?l?kl? ya?lar bulunmas? kalp ve kemik sa?l??? iin faydas? bulunurken ister tek ba??na ister di?er yiyeceklerin ierisinde tketiliyor olu?u cevizin en olumlu yanlar?d?r. Her evde bulunan cevizin faydalar? iin detaylar? yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var; Ceviz Kilo Verdirir Mi?

Ceviz kalorili kuruyemi?ler aras?ndad?r. 30 gram cevizin ierisinde 200 kalori enerji, 0,7 gram ?eker, 6 gram protein, 26 gram ya?, 22 miligram kalsiyum, 0,67 mg demir ve 3 gram lif bulunmaktad?r. Ayr?ca ierisinde Omega-3 ya??, fosfor, bak?r, magnezyum ve B6 vitamini bulunmaktad?r. Besin de?erleri de dikkate al?nd???nda ceviz tek ba??na zay?flamak iin yeterli de?ildir ancak i?tah?n?z? azaltmak ve tokluk sa?lamak a?s?ndan nemlidir. Ceviz lif oran? ve di?er kaynaklar? ile ara ?n olarak karar?nda tketildi?inde al?k hissini azaltarak ki?iye enerji vermektedir.

Kemiklerin Geli?mesini Sa?lar

Cevizin ierisindeki mineral ve vitaminler kemik yap?s?n? glendirmektedir. Kemik san?ld??? gibi ok gl olan bir yap? de?ildir ierisinde birok bile?im kolajen ve elastin bulunur ve bu dokular?n bozulmas? ile kemi?in yap?s?nda ciddi hasar olu?turmaktad?r. Cevizin ierisinde omega-3 ya??, magnezyum, bak?r ve kalsiyum kemik yap?s?ndaki bu dokular?n glenmesini ve yeniden onar?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dzenli spor yapan ki?iler kas yap?s?n? geli?tirmek ve kemiklerini glendirmek iin ceviz tketimine nem gsterebilir.

Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var
Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var

Cevizi Daha Dzenli Tketmek ?in Nedenleriniz Var; a??n Hastal??? Kansere Kar?? Koruyucudur

Yap?lan ara?t?rmalar dzenli ceviz tketen ki?ilerin prostat kanseri, meme kanseri ve kolon kanserine kar?? koruyucu etkisi oldu?unu ortaya ?karmaktad?r. Cevizin kansere kar?? koruyucu etkisinin olmas?n?n temel sebebi ierisinde polifenollerin bulunmas?d?r. Ba??rsaklardaki yararl? bakteriler bu bile?eni kullanarak kansere kar?? koruyucu etki kullanmaktad?r. Ayr?ca bu bile?enler hormonlara olduka fazla benzer ve hormon kanserleri olan zellikle prostat ve meme kanserlerinde koruyucu etkisi bulunur.

Beyin Fonksiyonlar?n? Glendirirken Erkekler iin Faydalar?

Cevizin yap?s?n?n beyine benzemesi bir tesadf de?ildir ve ara?t?rmalar bu benzerli?in bo?a olmad???n? ispatlam??t?r. Dzenli ceviz tketimi ile unutkanl?k ve Alzheimer gibi rahats?zl?klara yakalanma ihtimalinizi azalt?rken kayg? bozukluklar?, gz bozuklu?u ve depresyon gibi hastal?klara da iyi gelmektedir. Ayr?ca cevizin ierisindeki E vitamini, ya?lar ve polifenoller beyinde var olan veya olu?abilecek iltihaplar?nda olu?mas?n? engellemektedir. Beyin hala ara?t?rma a?amas?ndad?r ve insano?lu beyin ile ilgili her bilgiye henz ula?amam??t?r ancak cevizin beyin zerindeki yap?lan tm ara?t?rmalar? olumlu sonulanm??t?r. Erkekler iin cevizin faydas?na de?inecek olursak ise erkeklerin beslenme ?ekli reme sa?l???n? do?rudan etkilemektedir. Yap?lan ara?t?rmalar dzenli ceviz tketimi yapan erkeklerin reme oran?nda ciddi art?? ya?and???n? ispatlam??t?r. Dzenli spor ve dzenli beslenmenin yan? s?ra ceviz tketimi de beslenme listenize ekleyerek reme sa?l???n? iyile?tirmeniz mmkndr. Beyinden kansere kemiklerden reme sa?l???na pek ok faydas? bulunan cevizi ister ara ?nlerinizde ister salatan?zda isterseniz ?ekersiz kekinizde sa?l?kla kullanabilirsiniz.