Kategoriler
Do?ru beslen!

Ekmek Gerekten Kt M?

Spor yapan ki?iler antrenmanlar?na verdi?i nemi beslenme programlar?na da yans?tmaktad?r. nk bilirler ki tek ba??na antrenman veya tek ba??na beslenme dzeni yetersiz kal?r ve ikisi bir arada dengeli oldu?unda ki?i istedi?i performansa veya istedi?i grnme kavu?ur. Sporcular?n ok zorland??? ve akl?n? kar??t?ran temel sorular?ndan biri ise yemek listelerine ekme?in girip giremeyece?idir. Merak edenler iin detayl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.

Ekmek Yenilmeli Mi?

Ekmek ok uzun bir sredir doktorlar ve diyetisyenler taraf?ndan nerilmemektedir. zellikle beyaz ekme?e ?iddetle kar?? ?k?lmal?d?r. Ekme?in bu kadar reddedilmesinin sebebi ise elbette ki ierisindeki yksek karbonhidrat oran?d?r. Karbonhidrat ise dikkatli tketilmedi?i zaman kilo anlam?na gelmektedir ki bu da kar?? ?k?lmas?n?n genel sebebidir.

Burada d?nlmesi gereken esas konu ise asl?nda tamamen beslenme dzenidir. Her besinin kalorisi vard?r ve ekmekte asl?nda bu besinler aras?ndad?r. Yani fazladan her kalori ekmek gibi size kilo olarak geri dnecektir. Ayn? ?ekilde ok fazla meyve veya sebze yemekleri tketerek de kilo alabilirsiniz. Ekme?in bu besinler erevesinde yasakl? listeye girmesinin temel sebebi ise karbonhidratt?r. nk vcutta depolanma oran? di?er besinlere gre ok daha yksektir. Diyetinizdeki karbonhidrat miktar?n? ekmek ile doldurmak isterseniz yemenizde byk bir sak?nca yoktur. Sadece dozunda yemek nemlidir.

Spor Yapan Ki?iler ?in Ekmek

Sporcular? da ayr? bir s?n?fta d?necek olursak dikkatli bir ?ekilde elbette ki ekmek tketebilirler. Ekme?in olumsuz etkilerinden uzakla?mak istiyorsan?z tam tah?ll? olanlar? tercih edebilirsiniz. Bu sayede en az?ndan besin de?eri yksek bir ?n geirecek olabilirsiniz. Ayr?ca diyet listenize mutlaka ekmek iin ayr? bir yer edinin ve gnlk limitinizin zerine ?kmadan yine yemenizde hibir sak?nda olmayacakt?r. Olumlu ynden bakmak gerekirse ise ekme?in ierisinde bol miktarda lif bulunur ve lif oran? yksek ekmek tercih ederek kilo verme srecinize de destek vermi? olabilirsiniz. Unutulmamal?d?r ki beyaz ekmek veya avdar ekme?i aras?nda, tam bu?day ekme?i ile kepek ekmek aras?nda her a?dan ciddi farklar bulunur ve hangi ekmek trn tketmeniz konusunda da dikkatli olarak olumlu bir ?ekilde yararlanabilirsiniz. Ekmek gibi makarna veya pilavda da karbonhidrat bulunur ve ki?ilerin bu besinlere de mesafeli yakla?mas? gerekir. Ayr?ca hat?rlatmak isteriz ki sporcu ki?ilerin karbonhidrata da ihtiyac? vard?r.

Karbonhidrat?n Etkisi

Beslenme program?n?z? haz?rlarken proteine verdi?iniz nemi karbonhidrata da vermenizi tavsiye ederiz nk kaslar?n iin olduka nemlidir. Yeteri kadar besin al?namaz ise bu do?rudan antrenmanlarda performans?n?z? etkileyecektir. Bu besin paras? vcuda glikoz olarak geri dner ve glikoz ise enerji olarak ki?iye geri dner. Bu sebepten kendinizi ok yorgun ve halsiz hissediyorsan?z yetersiz miktarda karbonhidrat ald???n?z? d?nebilirsiniz. Eksikli?ini hissetmek yerine yeterli seviyede tketmek ok daha iyi olacakt?r.

Sa?l?k Sorunlar?na Dikkat

Ekme?in ierisindeki yo?un karbonhidrat baz? ki?iler iyi gelmemektedir. rne?in lyak hastal???, glten tolerans? d?k ki?iler veya diyabet hastalar?na tketmeleri nerilmez. Karbonhidrat do?rudan kan ?ekerini ykseltir ve ki?iye enerji verir ancak tam tersine h?zl?ca da d?ece?inden ki?iye yorgunluk ve ani al?k hissi olarak da dnebilir. Ekmekle olan ili?kinizi s?n?rl? ve seviyeli tutarak herhangi bir sa?l?k probleminiz yok ise gnl rahatl??? ile tketebilirsiniz.