Kategoriler
Do?ru beslen!

Enerji Kayna?? Chia Tohumu

Enerji Kayna?? Chia Tohumu; Son dnemine gzde besin ?elerinden biri olarak kar??m?za Chia tohumu ?kmaktad?r. Aztekler taraf?ndan kullan?lan bu besin ?esi kendi dilinde g anlam?na gelmektedir ve nane ailesine aittir. ?ki farkl? renkte bulunan chia bitkisinin tohumlar? siyah renktedir ve insan o?lu genellikle bu siyah renkli tohumlar? tketmektedir. Aztek ve Mayalardan gnmze gelen bu enerji deposu ile ilgili ayr?nt?y? bilgiyi sizlere aktaraca??z.

Chia Tohumuna Yak?n Bak??

Besin de?erleri bak?m?ndan olduka zengin olan chia tohumunun ierisinde ok fazla vitamin ve mineral bulunmaktad?r. 100 gram chia tohumu ortalama 500 kaloriye tekabl etti?inden dikkatli ve bilinli tketmekte fayda bulunmaktad?r. Uzmanlar gnde bir yemek chia tohumu tketmenin faydal? olaca??n? duyurarak fazla tketimine kar?? ki?ileri uyarmaktad?r.

1 yemek ka???? chia tohumunun yakla??k 75 kaloriye kar??l?k gelmektedir. Chia tohumunun besin de?erlerine detayl? bak?lacak olursa ierisinde A vitamini, E vitamini ve C vitamini bulunurken ayn? zamanda kalsiyum potasyum ve fosfor bak?m?nda da zengindir. Ayr?ca ierisinde lif de bulundu?undan diyet yapan ki?iler belirtilen miktarda tketerek gn ierisinde tokluk miktar?n? artt?rarak ani al?k krizleri ya?ama ihtimali azalacakt?r.

Enerji Kayna?? Chia Tohumu
Enerji Kayna?? Chia Tohumu

Chia Tohumunu Kimler Tketebilir?

Chia tohumunu doktorunuza dan??arak herkesin kullanabilece?i ok faydal? besin ?elerinden biriyken genellikle diyet yapan ki?iler taraf?ndan tercih edilmektedir. Ancak sadece diyet yapan ki?iler de?il gnlk almas? gereken besin de?eri miktar?na dikkat eden ve sa?l?kl? beslenmek isteyen herkes taraf?ndan kullan?lmas?nda herhangi bir sak?nda bulunmamaktad?r.

Vegan ki?iler chia tohumunu yumurta yerine kullanabilir. Suda bir sre tohumu beklettikten sonra yumurta beyaz?na benzer jlemsi bir k?vam alarak tercih edebilirsiniz. Ayr?ca ierisinde Omega-3 ya?? da bulundu?undan geli?im a??ndaki ocuklar iinde tercih edilebilir. Uzmanlar?n nerdi?i lde ve k?vam?nda kullan?ld???nda 7den 70e herkes taraf?ndan kullan?labilir.

Kilo Vermek ?in Chia Tohumu Tercih Edilebilir Mi?

?erisinde lif bulunmas? ve protein bar?nd?rmas?ndan mtevellit uzun sre tokluk hissi sa?layaca??ndan diyet yapan ki?iler taraf?ndan tercih edilebilir. Chia tohumu tketerek tek ba??na zay?flamay? beklemek yetersiz olurken dzenli egzersiz ile egzersiz program?na dahil ederek chia tohumunu kullanabilirsiniz. Kilo verme srecinde chia tohumu size iyi bir enerji kayna?? olabilirken ayn? zamanda tokluk hissini de artt?racakt?r.

Enerji Kayna?? Chia Tohumu; Chia Tohumu Nas?l Tketilmelidir?

Chia tohumu eski zamanlarda genellikle orbalarda ve salatalarda kullan?l?rken gnmzde en fazla i? olarak tketilmektedir. ?sterseniz sizde orbalar?n?za, salatalar?na katabilirken isterseniz haz?rlad???n?z meyveli ieceklerin ierisine de ekleyebilir ya da direk suya katarak tketebilirsiniz. Suda jlele?en ve ?i?en bir tohum oldu?u iin tatl?lar?n?zda da kullanman?z mmkndr. Diyet yapan ki?iler genellikle chia tohumunu ara ?n olarak yo?urtlu veya stl kar???mlar?n?n ierisine eklemektedir. Bu tohum dzenli olarak tketildi?inde sindirim sistemini dzenlerken ayn? zamanda kalp sa?l???n? da korumaktad?r. Sizde diledi?iniz ?ekilde kahvalt?da ?le aras?nda veya ak?am yeme?inde tercih edebilirsiniz.