Kategoriler
Do?ru beslen!

Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M??

Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M?; a??m?z?n hastal?klar?ndan biri de obezitedir ve ki?iler fazla kilolar?ndan kurtulmak iin ok e?itli yollat denemektedir.

Kilo vermek iin sa?l???ndan olmay? bile gze alan ki?ilerinde say?s? az?msanmayacak kadar fazlad?r. Baz? ki?iler ise spor ve sa?l?kl? beslenme listelerini uzun bir sre olarak yorumlay?p alternatif yollara ynelmektedir.

Kilo vermek istiyorsan?z en sa?l?kl? olan yol dzenli spor yapmak ve size uygun diyet yapmakt?r. Birok ki?i zay?flama srecinde iradesine gvenmeyerek uzmanlar taraf?ndan ok fazla tart???lan zay?flama haplar?na ynelmektedir. Baz? ki?iler zararlar?n?n fark?nda olarak bu ilalara ynelirken baz? ki?iler ise hibir ara?t?rma yapmadan sadece zay?flamak iin ieri?inden ok da haberdar olmadan ila kullanabiliyor. Zay?flama haplar?n?n olas? zararlar?n? sizler iin ara?t?rd?k.

Bu ?lalar Ba??ml?l?k Yap?yor

Kilo vermek iin kullan?lan kimyasallar?n biro?unun en byk zararlar?ndan biri de ba??ml?l?k yapmas?d?r. Bu ilalar ve ki?ilere hissettirdi?i zay?flama hissiyat? ki?ilerde ba??ml?l?k yaratmakta olup ki?i b?rakmak istese dahi bir sre daha devam etmek zorunda kal?yor ve hi b?rakam?yor. Vcudunuz ilac? almak isterken psikolojik anlamda buna haz?r olmamak ilac? b?rakmay? imkans?zla?t?r?yor. Kilo vermek iin kimyasal ilalar? doktor gzetiminde kullanarak ve b?rakmak iinde hekim nerisi ile devam etmek gerekmektedir.

Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M?
Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M?

Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M??; Fiziksel Zararlar? Nelerdir?

Zay?flama ilalar?n?n biro?u ieri?inin bitkisel oldu?unu ne srmektedir ancak suyun bile fazla iildi?inde zarar? oldu?unu d?nerek bitkisel olsa dahi vcudunuza zarar verece?i bilerek hareket edilmelidir. Dnya zerinde yap?lan ara?t?rmalarda zay?flama ilalar?n? kullanarak hayat?n? kaybetmi? veya mr boyu ya?anacak rahats?zl?klar ya?and??? bilinmektedir.

lkemizde de bu durumun birok rne?i ya?anm??t?r. Ya?am? sona ermeyen veya herhangi bir organ? zarar grmeyen birok ki?ide ise geici rahats?zl?klar ya?anmakta olup ya?am kalitesi azalmaktad?r. Bu sebeplerden tr zay?flama ilac? al?rken mutlaka sa?l?k bakanl???n?n onay?n?n olup olmad??? kontrol edilmeli ve bir hekime mutlaka dan???lmal?d?r.

Kan De?erleri D?yor

?lalar?n ierisindeki kimyasallar do?rudan ba??rsaklar? ve sindirim sistemini etkilemektedir. Ki?inin vcudu normalinden fazla ve ola?and??? srekli al??makta olup bu durum kan de?erlerinin d?mesine, sindirim sisteminin bozulmas?na, ba??rsaklar?n ok fazla al??mas?na veya hormonel bozukluklar?n ya?anmas?na neden olmaktad?r. Zay?flama ilalar? ba????kl?k sistemini de zay?flatarak vcudu hastal?klara kar?? gsz hale getirerek ki?inin yine ya?am kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ayr?ca ok fazla ani kilo verdiren ilalar kalp krizi riskini, tansiyon d?kl? ve unutkanl?k gibi pek ok hastal???nda ya?anmas?na neden olabilmektedir.

Kilo Vermek ?in ?ilen ?lalar Zararl? M??; Beyne Zararlar?

Kilo verme ilalar?n?n zararlar?ndan biri ise beyin fonksiyonlar?na yaratt??? hasard?r. Bu fonksiyonlara verdi?i zarar uzun vadede ortaya ?kmaktad?r. Ki?ide haf?za problemleri, depresyon, sinir sistemi y?pranmas?, a??r? sinir, a??r? uyku hali, fke, ki?ilik d??? davran??lar veya anksiyete olu?mas?na neden olabilmektedir. Beyine verdi?i zararlar?n geli?im sreci uzun srd?nden tedavisi de bir o kadar zorla?maktad?r. Zay?flama ilalar?n? kullanmadan nce hekime dan??may? ihmal etmemelisiniz. Unutmay?n bir tane hayat?n?z var ve spor yaparak dengeli ve dzenli beslenerek sa?l?kl? kilo vermeniz mmkndr.