Kategoriler
Do?ru beslen!

Protein Deposu Olan Besinler

Protein Deposu Olan Besinler; Fazla ya?lardan kurtulmak iin ?ok diyetlerin ok zararl? oldu?u uzmanlar?n ortak gr?dr. Kilo vermek istiyor ve ya?lar?n azal?p kas ktlenizi artt?rmak istiyorsan?z yapman?z gereken iki ?ey bulunmaktad?r. ncelikle dzenli spor yapmal? ve iyi bir beslenme dzeni olu?turulmal?d?r. Beslenme dzeni olu?tururken kalorisi d?k ve kaslar?n? glendirecek rnler tercih edilmelidir. Kaslar?n glendirilmesini sa?layan en nemli besin ise ku?kusuz ki proteindir. Protein deposu besinler tketerek kas ktlenizi artt?rmay? kolayla?t?racak besinleri yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Neden Protein Tketilmelidir?

Ya?, karbonhidrat, lifli rnlerin yan?nda protein de nemli bir besin zinciridir. Tm besinlere ihtiyac?m?z oldu?u gibi vcudumuzun proteine de ciddi derecede ihtiyac? bulunmaktad?r. Protein ieren besinler tketildi?inde ncelikle kas yap?n?z onar?l?r ve kaslar?n?z glenir. Bu yzden ki spor yapan ki?iler mutlaka en az bir ?nnde veya spor sonras? protein de?eri zengin besinlerin oldu?u rnleri tketmektedir. Protein ayn? zamanda metabolizmay? da h?zland?r?r ve kan ?ekerini dzenler. Kan ?ekerinin dzenlenmesi ani bast?ran al?k krizlerini engelleyerek inslin direncini de dengeler ve bu ayn? zamanda vcuda enerji kazand?r?r. Protein ile beslenmek enerjinin yan? s?ra ayn? zamanda uzun sreli tokluk hissi verece?inden diyet yapan ki?ilerin beslenme listesinde de kendisine yer bulacakt?r.

Protein Deposu Olan Besinler
Protein Deposu Olan Besinler

Protein Deposu Olan Besinler; Protein Bombas? Tavuk

Spor yapan ki?ilerin en fazla tketti?i rnlerin aras?nda tavuk gelmektedir. Ara?t?rmalar vcut kas oran?n? artt?rmak isteyen ve dzenli spor yapan ki?ilerin spor sonras? tavuk tketti?inde kas oran?n?n daha h?zl? artt???n? gsterirken ayn? zamanda ya?lar?nda daha h?zl? azald???n? ortaya koymaktad?r. Tavuk protein deposudur ve kaslar?n geli?mesinde ciddi faydal?d?r. Kalorisi d?ktr ve zellikle pi?irilme yntemi dikkatli seildi?inde diyet yapan ki?ilerde tercih edebilir. ?erisindeki vitamin ve mineraller ile cilt sa?l???ndan, kalp rahats?zl?klar?na, ba????kl?k sisteminden metabolizmaya kadar da pek ok faydas? bulunmaktad?r.

Kahvalt?n?n Olmazsa Olmaz? Yumurta

Yumurta en zengin protein kaynaklar?ndan biridir. Kas geli?imini olumlu etkilerken ayn? zamanda iinde aminoasitlerinde bulunmas? ile kaslar?n onar?lmas?n? sa?lar. Yumurtan?n ierisindeki Omega-3 ya?? ise kanserden kronik rahats?zl?klara kadar pek ok hayati hastal???n ya?anma ihtimalini azalt?rken anemi, cilt kurulu?u, haf?za kayb? ve kronik yorgunluk gibi sorunlar?nda ya?anmas?n?n nne geer. Bu sebepten ki zellikle vcut geli?tiren sporcular kahvalt?lar?nda diyetlerine uygun en az tane ha?lanm?? yumurta tketmektedir.

Protein Deposu Olan Besinler; K?rm?z? Et

K?rm?z? et protein denilince yine ilk tercihlerin ba??nda gelirken etin sa?l?kl? olu?u hayvan?n byme ve beslenme ?ekline ba?l? oldu?unu unutmamak gerekir. Taze ot ile beslenen hayvanlar?n eti ok daha sa?l?kl? ve ok daha faydal?d?r. K?rm?z? etin ierisinde Omega-3 ya?? ve pek ok vitamin bulunmas?n?n yan? s?ra en fazla protein bar?nd?r?n besinlerden de biridir. K?rm?z? et kas onar?lmas?n? sa?larken vcuda enerji verir ve uzun sreli tokluk yarat?r. Bu sayede ki?i daha kolay ya? yakar ve yak?lan ya?lar?n kasa dn?me sreci h?zlan?r. K?rm?z? et ayn? zaman ba????kl??? da glendirmektedir. Sizlere nerdi?imiz en zengin protein kaynaklar? ile kaslar?n?z? glendirebilirsiniz.