Kategoriler
Do?ru beslen!

Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar

Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar; Sa?l???n korunmas? iin sa?l?kl? beslenmek gerekmektedir. Sa?l?kl? beslenerek ba????kl?k sisteminizi glendirebilir ve birok hastal???n ya?anma olas?l???n? d?rebilirsiniz. Sa?l?kl? beslenmek birok zaman gerekle?tirilmek istenen bir eylemken zor oldu?u d?nlerek organik beslenme ile kar??t?r?lmal?d?r. Sa?l?kl? beslenmek sadece do?al beslenmek de?ildir. Sa?l?kl? beslenme herkes taraf?ndan her ya?ta uygulanabilir. Sa?l?kl? beslenmek istiyorsan?z sizlere nerece?imiz drt alt?n kural ile ya?am kalitenizi ve sa?l?k dzeyinizi artt?rabilirsiniz.

Vcudun ?htiyac? Olan Tm Besinlerden Tketilmeli

Besinlerimizi genel olarak tah?l, et rnleri, st rnleri, meyve ve sebzeler olarak grupland?rabiliriz. Tm besin gruplar?n?n ierisinde ayr? vitaminler, mineraller ve iyi geldi?i noktalar bulunur ve vcudun d??ardan gelebilecek tm olumlu etkiye ihtiyac? vard?r. zel bir beslenme stiline sahip de?il ve her ?eyi tketebiliyorsan?z ?nlerinizi e?itlendirerek tketmeniz sa?l?kl? beslenme ad?n nemlidir. rne?in bir ?nnzde tavuk yiyeceksiniz tavuk protein kayna??d?r ve tek ba??na protein tketmek yetersiz beslenmedir. Tavu?un yan?na dilerseniz sebze dilerseniz biraz makarna veya bir yo?urt ekleyerek beslenme trnz e?itlendirerek dengeli ve yeterli beslenme sa?lamak mmkndr.

Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar
Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar

Protein Tketmek ?artt?r

Protein vcut fonksiyonlar?n?n yerine getirilmesi iin olmazsa olmaz bir besin grubudur. Kronik birok rahats?zl???n sebebi temel olarak protein eksikli?inden faydalanmaktad?r. Sa?l?kl? beslenmek isteyen ki?iler gnlk protein ihtiyac?n? mutlaka kar??lamal?d?r. Eksik protein tketimin de ki?ide gemeyen yorgunluk, uyku dzeninde bozukluk, enerji kayb?, kas kayb? ve ba????kl?k sisteminde sorunlar ya?anmaktad?r. Gnlk tketmeniz gereken protein miktar? iin her bir kilonuzun kar??l??? bir gram proteindir. rne?in bir yumurta 6 gram proteindir ve bir ki?ideki alt? kilonun kar??l???na gelmektedir. Yahut bir dilim ekmekte yakla??k 5 gram protein bulunur ve bu da be? kiloya kar??l?k gelmektedir. Yediklerinizi sadece kalori olarak de?il protein a?s?nda da incelemeniz dengeli beslenme iin gereklidir.

Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar; Omega-3 Ya??n?n nemi

?skelet sisteminin temel yap?s?n? korumak, kemik sa?l???n? artt?rmak iin omega-3 ya??n?n byk bir nemi bulunmaktad?r. Omega-3 ya?? gibi vcuda yeterli oranda kalsiyumda al?nmal?d?r. Omega-3 ya??n? dzenli tketmek zellikle ileri ya?larda ki?ilerin ya?am kalitesini ciddi oranda artt?rmaktad?r. Ya?l? tm bal?klarda bu ya? bulunabildi?i gibi cevizde de ciddi oranda omega-3 ya?? bulunur. Kalsiyum ise st ve st rnlerinde ve tah?llarda bulunmaktad?r. Beslenme program?n?za haftada birka gn bal?k ekleyebilir ve zellikle ara ?nlerinizde kalsiyum oran?n? artt?rmak iin st ve st rnleri tketimini sa?layabilirsiniz.

Sa?l?kl? Beslenmek ?in Alt?n De?erinde Kurallar; Lif Tketimi

Sa?l?kl? beslenmenin anahtarlar?ndan biri de sindirim sisteminin dzenli al??mas?n? sa?lamakt?r. Sindirim sisteminin al??mas?n? sa?lamak ve metabolizmay? h?zland?rmak iin lifli g?dalar?n kullan?lmas? nemlidir. Lifli besinler tketerek sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz ayr?ca bu g?dalar uzun sre sindirilmeye al???ld???ndan kilo vermek isteyen ki?iler taraf?nda da tercih edilmelidir. Bu besin grubu tokluk sresini uzatarak ki?inin uzun sre al?k ekmemesini sa?layacakt?r. Ayr?ca lifli g?dalar kanser gibi pek ok hayati rahats?zl?klar?nda oran?n? d?rmektedir. Dengeli ve dzenli beslenme program? olu?tururken sizlere nerdi?imiz drt alt?n kural? hat?rlaman?z? neririz. Sa?l?kl? gnler dileriz.