Kategoriler
Do?ru beslen!

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola; Trk mutfa??nda her yemekte baharat kullan?l?r. Her yeme?e bir miktar baharat katmak yeme?in lezzetini artt?rmaktad?r. Baz? baharatlar ise yemeklerin yan? s?ra baz? ieceklere de kat?larak muazzam bir lezzet ortaya ?kar?rken ayn? zamanda metabolizma h?zland?r?c? zelli?i ile kilo vermek isteyen ki?ilere yard?mc? olmaktad?r. Tar?nl? su ok eski y?llardan beri yemeklere kat?l?rken zay?flamak isteyen ki?iler taraf?ndan iecek olarak da tercih edilmektedir. Uygun lde ve karar?nda kullan?ld???nda tar?nl? su birok uygulayaca??n?z diyet gibi formda kalman?za destek verecektir. Ferahlat?c? iecek olan tar?nl? su hakk?nda ayr?nt?l? bilgiyi yaz?m?zdan bulabilirsiniz.

Neden Tar?nl? Su Tketilmelidir

Vcudun s?v? ihtiyac? ok fazlad?r ve gnlk hayat?n ko?u?turmacas?nda en fazla ihmal edilen ?ey yine vcudun s?v? ihtiyac?n? tam olarak kar??layamamakt?r. Yeteri kadar s?v? tketmemek vcutta dem toplamas?na sebep olurken metabolizma h?z? da yava?lamaktad?r. Az s?v? tketilmesi ayn? zamanda cilt sa?l???n?, salar?n parlakl???n?, cilt lekelerini ve sindirim sistemine kadar vcudumuzun pek ok blgesini olumsuz etkileyebilmektedir. Az s?v? tketimi ayn? zamanda ki?iyi daha fazla yeme?e itecek ve ki?i ideal kilosunun zerine ok daha kolay ?kacakt?r. Tar?nl? su tam olarak byle zamanlarda devreye girmektedir. Su imeyi unutuyor veya yeteri kadar s?v? alamad???n?z? d?nyorsan?z suyunuza gzel bir aroma katarak iilebilir olu?unu artt?rabilirsiniz. Tar?nl? su vcudun s?v? ihtiyac?n?n giderilmesine yard?mc? olurken ayn? zamanda kan ?ekerini de dengeleyece?inden tatl? krizlerinin nne geilmesine de yard?m edecektir.

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola
Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola; Ne Kadar Tketilmeli?

Uzmanlar yeti?kin ve sa?l?kl? bir insan?n k?? aylar?nda 2 litre yaz aylar?nda ise 3 litreye kadar s?v? tketmesi gerekti?ini syler. zel olarak ne kadar s?v? tketmeniz gerekti?ini merak ediyorsan?z kilonuzu 0.3 oran? ile arparak tam olarak imeniz gereken s?v? miktar?n? hesaplayabilirsiniz. Tar?nl? suyu ise gnde 1 veya 2 litrelik bir suda haz?rlayarak gn boyu yudum yudum tketmenizde herhangi bir sak?nca yoktur. Tar?nl? su haz?rlarken ister toz tar?n ister ubuk tar?n kullanabilirsiniz. Bir ubuk tar?n veya bir ay ka???? toz tar?n suyunuzu haz?rlaman?z iin yeterli olacakt?r. Kabuk tar?n? istedi?iniz oranda suya ekledikten sonra biraz bekletip tketebilirsiniz. Ayr?ca tek ba??na tar?n suyu tketmek yerine dilerseniz ierisine maydanoz, zencefil, limon, nane, misket limon veya salatal?k da eklemenizde herhangi bir sak?nca yokken tad? ok daha lezzetli bir detoks iece?ine dn?trmeniz tavsiye edilir.

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola; Tar?nl? Suyun Zay?flamaya Etkisi

Sadece tar?nl? su ierek zay?flamak gibi bir hedefiniz var ise ba?ar?s?z olabilirsiniz ancak uygulad???n?z diyet listesi ve sporun yan?nda tar?nl? su tketerek kilo vermek mmkndr. Tar?nl? suyu ara veya ana ?nlerinizde tketerek metabolizma h?z?n?z? artt?rmak iin kullanabilirsiniz. Yaz s?caklar?nda buzlu su ile haz?rlayaca??n?z tar?nl? su rahatlaman?za da yard?mc? olacakt?r.

Tar?nl? Su ?menin Sa?l??a Faydalar? Nelerdir?

Tar?nl? su tatl? krizlerini engellemek iin uzmanlar?n en fazla nerdi?i reetedir. ?erisindeki antioksidanlar ile vcuttaki kt toksinlerin at?lmas?na yard?mc? olurken ayn? zamanda ba????kl?k sistemini glendirmede etkilidir. Kt kolesterole kar?? yine tketebilece?iniz gibi vcuttaki ya?lar?n erimesinde etkisi ok fazlad?r. Tar?nl? su ierek kilo verebilece?iniz gibi ferah bir mola vererek yznzde glmseme olu?turabilirsiniz.