Kategoriler
Do?ru beslen!

Tatl? Krizlerinde Bilinli Tketim

Tatl? Krizlerinde Bilinli Tketim; Tatl?ya kim hay?r diyebilir ki? Milyonlarca insan?n hayat?nda hay?r diyemeyece?i bir lezzet var ise o ku?kusuz tatl?d?r. Gzel bir ?eyde oldu?u gibi tatl?da bilinli ve karar?nda tketilmesi gereken bir besindir. Birok ki?i ikolataya veya tatl?ya olan d?knl?nden tr diyet yapamad???n? veya diyetlerinin kal?c? olmad???ndan ?ikyet etmektedir. ok tatl? tketmek ise ne yaz?k ki ok fazla kalori al?m?na neden olurken ki?ileri de ola?an d??? kilo almaya neden olmaktad?r. Sizde s?k s?k tatl? krizine giriyor ve tatl? iste?iniz yznden kilo art??? ya??yorsan?z bu yaz?m?z? dikkatle okuman?z? tavsiye ederiz. Tatl? krizlerinde sizlere nerece?imiz yntemlerle bu krizi en az kalori ile f?rsata evirebilirsiniz.

Kan ?ekerinizin D?mesine ?zin Vermeyin

Tatl? tketmek mutluluk hormonu salg?lanmas?na neden oldu?undan birok ki?i psikolojik olarak tatl? yeme e?ilimi gstermektedir. Stresli, kayg?l?, gergin veya heyecan duyulan anlarda akl?n?za ilk gelen ?eylerden biri de tatl? yemek olmaktad?r. Oysaki bu durumu perdeleyebilmek ve ya?anma olas?l???n? en az indirgemek iin yapman?z gereken ilk ?ey dengeli beslenmektir. Dengeli beslenerek vcudunuzdaki kan ?ekerini de dengede tutarak ani bast?ran tatl? krizlerini engelleyebilirsiniz. Diyet yapt???n?z dnemde tatl?ya olan d?knl?nzn artmas?n?n bir di?er nedeni de budur. ok fazla besinsiz ve uzun sre a kalman?z kan ?ekerinizin d?mesine neden oldu?undan tatl? krizleri ya?ama olas?l???n?z artmaktad?r.

Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola
Tar?nl? Su ?le Ferah Bir Mola

Meyve Tketmeye zen Gsterin

Vcudumuzun her ?eye ihtiyac? vard?r ve ?ekerli g?dalar? can?n?n ekmesi de bu sebeptendir. Uzun sre a kalmak yukar?da da de?indi?imiz gibi tatl? krizleri olu?turaca??ndan bu tatl? krizlerini azaltmak ve ya?anmamas?n? engellemek iin ara ?nlerinize zen gstermeli ve iki ana ?n aras?na mutlaka ara ?n yerle?tirmelisiniz. Srekli eliniz tatl?ya gidiyorsa ara ?nlerde meyve tketimi gerekle?tirmek do?ru olacakt?r. Meyvenin de ierisinde ?eker oldu?unu hat?rlatarak karar?nda tketilmesi gerekti?ini hat?rlatmak isteriz. Ara ?nlerinizde kuru meyve veya yo?urtlu meyve tketebilirsiniz. Dilerseniz so?uk bir ste biraz meyve katabilir veya meyveleri bir ?rp?c? yard?m?yla ezerek so?uk bir iecek haz?rlayarak tatl? krizlerini engelleyebilirsiniz.

Tatl? Krizlerinde Bilinli Tketim; Bol Su Tketimi

Psikolojik ve fiziksel nedenlerden tr can?n?z tatl? istiyor olabilir ancak her zaman bu do?ru sinyal olmayabilir. Gn ierisinde ara ?nlerinizi aksat?yor veya yeterli miktarda su tketmiyorsan?z ald???n?z sinyalin hatal? oldu?unu d?nebilirsiniz. Yeterli miktarda su tketilmedi?inde yine eliniz her zaman tatl?ya gidecektir. Bu sebepten gereken oranda s?v? tketimi yap?lmal?d?r. Susuzluk da al?k yaratt???ndan ve tatl? krizleri ya?ad???n?zda su iebilirsiniz. Byle anlarda bir bardak su iste?inizi bast?racakt?r.

Tatl? Krizlerinde Bilinli Tketim; Dikkatinizi Ba?ka Bir Yere Verin

ikolata krizi ya?ad???n?z anlarda dikkatinizi ba?ka bir ?eye vermek iste?inizi bast?rman?za yard?m edecektir. rne?in gn ierisinde can?n?z tatl? istiyorsa yapt???n?z i?e k?sa bir mola vererek arkada?lar?n?zla sohbet edebilir veya birka sayfa kitap okuyarak alg?n?z? de?i?tirebilirsiniz. Msait olma durumunuza gre yry?e ?kabilir, film izleyebilir veya ?l?k bir du? alabilirsiniz. Dikkatinizi da??tman?z ve zihninizi ba?ka bir i?le me?gul etmeniz al?k hissini bast?rd??? gibi tatl? krizlerini de engelleyecektir.