Kategoriler
Do?ru beslen!

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?; Yulaf besin de?eri yksek olmas?, sindirim sisteminin daha dzenli al??mas?n? sa?layan lifli yap?s? nedenleri ile sporcular?n temel besinleri aras?nda yer almaktad?r. Ancak kuru ve tat olarak ok sade bir rn oldu?undan yenmesi iin farkl? tarifler uygulan?yor.

Kahvalt? dahil gnn her ?nnde yenebilen bir besin olan yulaf protein de?eri ok yksek oldu?undan ihtiyac?n?z olan proteini kar??lamaktad?r. Kahvalt?n?zda omletinizin ierisine, un yerine ince ?tlm? yulaf olarak tatl?n?zda ve daha pek ok yiyece?in ierisinde kullanarak tad?n? de?i?tirebilirsiniz.

zelikle sporcular iin nemli bir besin olan yulaf iecek olarak da ya?s?z ste kat?larak iilebilir hale getirilmektedir. Yulaf ezmesini yo?urdunuzun iinde bir sre bekleterek yumu?atabilir meyvelerle destekleyerek tatl?l?k katabilirsiniz. Ya?s?z ste bir miktar yulaf, buz ve kahve eklemeniz so?uk iecek olarak rahatlat?c? bir etki yaratabilir. Bu ?ekilde pek ok tarife internetten ula?abilir damak tad?n?za uygun olanlar? seebilirsiniz.

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar

Yulaf?n Faydalar? Nelerdir?

Yo?un lif ieren yulaf sindirim sisteminde kolaca ?tlerek metabolizman?z?n h?zlanmas?na yard?mc? bir besindir. Olu?an haz?ms?zl??? giderici etkisi de mevcuttur. Salar?n?z?n ve cildinizin ihtiyac? olan proteini ve besini sa?lamaktad?r.

Kayg? ve strese ba?l? olu?an uykusuzluk problemleri iin yat??t?r?c? bir etki gsterir. Kalorisi d?ktr ancak yo?un lifli yap?s?ndan dolay? uzun bir sre tokluk hissi vermektedir. Kemiklerinizin ve kaslar?n?z?n glenmesinde de olduka etlidir. E?er alkol ve sigara gibi al??kanl?klar?n?z varsa bunlardan kurtulman?z? destekleyen besin gurubuna sahiptir. zellikle sporcular?n yo?un olarak tercih etti?i yulaf yksek enerji kayna?? olmas? sebebi ile ok besleyici bir besindir.

Yulaf Ne Kadar Tketilmelidir?

Her ?eyin oldu?u gibi yulaf?n da ok a??r? tketilmesi yanl?? bir bilgidir. Vcudunuzdaki gnlk protein ihtiyac?n?z?n yzde 15 ini 8 yemek ka???? yulaf ile kar??layabilirsiniz. Gnde yemeniz gereken yulaf miktar? bu nedenle ortalama 8 yemek ka??d?r.

Tek bir rnden tek bir besin grubunu kar??laman?z do?ru olmayacakt?r. Sadece yulaf ile protein ihtiyac?n?z? kar??lamak hem yanl?? hem de imkans?zd?r. Vcudunuzun her besinden azar azar almas? gereken besin de?erleri mevcuttur. Dengeli ve dzenli beslenmek ok nemlidir. Aksi halde sa?l???n?zda bozulmalar ya?ayabilirsiniz. ok zay?flamak iin sadece yulaf yemek yap?lmamas? gereken bir beslenme ?eklidir. zellikle sporcular hayatlar?nda belli bir yeme ve spor disiplinine sahip olduklar? iin gerekti?inden fala yulaf yemek yerine besinleri belli ?nlere da??tarak almay? tercih ederler.

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesi Hangi Yiyeceklerle Yenebilir?

Yulaf ezmesi ile yap?lacak pek ok yemek tarifi mevcuttur. Sporcular sabah kahvalt?lar?nda, omlette, e?itli tatl?larda, yo?urt ve ya?s?z st ierisinde, meyvelerle ve daha pek ok yiyecekler beraber kullanmay? tercih ederler. Spor yapan ki?iler zellikle spor yapmaya ba?lamadan nce yulaf yemelidir. Yo?urt ve ya?s?z st ierisine kat?lan yulaf bir sre bekleyince yumu?ar be yo?un bir k?vam al?r. ?erisine meyve veya sevdi?iniz farkl? bir g?day? ekleyerek kendinize lezzetli bir ara ?n yapabilirsiniz. Ayr?ca yulaf ezmesinin hangi besinlerle nas?l yenebilece?ine dair internette pek ok yeni tarif bulunmaktad?r.

Yulaf Ezmesi Neden Sporcular?n Tercihidir?

Sporcular sindirim sistemlerinin al??mas?na ve metabolizmalar?n?n dzenli olmas?na nem gsterdikleri iin yedikleri yiyeceklerin ieri?ine de dikkat ederler.

Yulaf ezmesi lifli yap?s? sayesinde hem sindirim sisteminin al??mas?na katl? sa?lar hem de metabolizmay? h?zland?r?r. Ayr?ca tok tutma zelli?i sayesinde diyet yapan sporcular?nda ilk tercihleri aras?nda yer al?r. Kemik ve kas geli?imine katk? sa?layacak proteini ierisinde bar?nd?r?r. Daha pek ok faydas? olmas? sporcular?n tercih sebeplerini olu?turmaktad?r.

Yulaf Ezmesini Sadece Sporcular M? Tercih Eder?

Sporu zay?flamak iin tercih eden ki?iler yulaf ezmesini tok tutma zelli?i nedeni ile yo?un tketirler. Ancak sadece zay?flamak zerinde de?il neredeyse vcudun her alan?nda yulaf ezmesinin faydas? grlmektedir. Kemik ve kas geli?imi, sindirim sitemi, metabolizma, protein ihtiyac?, sa ve cilt sa?l???, di? eti ve di? sa?l??? ve ok daha fazla alanda faydas? olan bir besindir. ok yksek enerji kayna??na sahip besin oldu?undan sadece sporcular de?il kendisini yorgun hisseden herkes yulaf ezmesi tketmelidir.

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesi Nas?l Yenilebilir?

Yulaf ezmesi yerken zorlan?yorsan?z sevdi?iniz bir besin ile birlikte yemeyi deneyebilirsiniz. Ayr?ca yulaf ezmesi ile ilgili pek ok yeni tarif internette mevcuttur. Tatl?lar?n?zda, ?nlerinizde pek ok besinle birlikte tercih etmeniz mmkn. Sabahlar? omletinizin ierisine, ara ?n zaman?n?zda yo?urt ve meyve ile, ak?amlar? yiyeceklerinizin yan?nda garnitr bir rn olarak yemeyi tercih edebilirsiniz. Gnde yakla??k ka??k kadar yemeniz protein ihtiyac?n?z?n da yzde 15ini kar??layacakt?r.

Yksek enerjiye sahip oldu?undan spor yapmadan nce yenmesi de tavsiye edilir. Ayr?ca alkol sigara gibi ba??ml?l?klar? olan ki?iler bu al??kanl?klar?ndan vazgeme srecine girdiklerinde yulaf ezmesi yiyerek daha h?zl? sonuca ula?abilmektedir. Sinir sisteminizi rahatlat?c? bir etkiye sahip oldu?undan kayg? bozuklu?u ve stres nedeniyle olu?an uyku sorununuzun azalmas?na yard?mc? olmaktad?r. stelik ba????kl?k siteminizin glenmesini de sa?lamaktad?r.