Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Adonis Kas? ?le ?lgili Merak Edilen Her ?ey

Adonis Kas? ?le ?lgili Merak Edilen Her ?ey; Baz? ki?iler iin spora ba?lama nedeni olan Adonis kas? fit grnm sa?lar. Adonis kas? olu?turmak zordur. Vcudun daha estetik ve daha fit grnmesini sa?larken dzenli al??ma sonras? elde edilir. Adonis kas? tm sporcular?n iste?idir. Spor salonu veya evde yapabilece?iniz etkili egzersizler ile adonis kas? nas?l ?kar?l?r? Detaylar? yaz?m?zda.

Adonis Kas? Nedir?

Kar?n ve bel blgesinin aras?nda olan kasa adonis denir. Kad?nlar ve erkekler iin adonis kas? grnm fitlik derecesini gsterir. Sadece adonis kas? ?karmak iin bile spora ba?layan insanlar bulunur. V ?eklinde olan bu kas? ortaya ?kar?rken kar?n kaslar? da s?k?la??r.

Adonis Kas? Hangi Blgededir?

Adonis kas? ile ilgili bilinen en temel yanl?? blgesidir. Birok ki?i adonis kas?n? kar?nda zannederken adonis kas? bir bel kas?d?r. Bel kemi?inden ba?layarak kas?k blmne kadar devam eden izgili bir kas grubudur.

Vcudun kas yap?s?na gre baz? ki?ilerde daha belirginken baz?lar?n?n kas? belirginle?tirmek iin daha fazla egzersiz almas? gerekir. Adonis kas? egzersizleri dzenli yap?ld???nda daha grnr ve belirgin bir hal al?r. Sporcular?n fit grnm elde etmesinde etkin bir pay? varken ekicili?inin ok yksek olmas? hemen herkesin adonis kas?n? sevmesine neden olur. Ya? ktlesi fazla olan ki?ilerde adonis kas? neredeyse hi grnmez. Kas?n ortaya ?kabilmesi iin ncelikle ya?lar?n azalt?lmas? ve vcudun kas ktlesinin artt?r?lmas? gerekir.

Adonis Kas? ?le ?lgili Merak Edilen Her ?ey
Adonis Kas? ?le ?lgili Merak Edilen Her ?ey

Adonis Kas? Nas?l Ortaya ?kar?l?r?

Adonis kas?n?n belirgin hale gelmesi iin egzersiz ?artt?r. Temel olarak vcudun ya? miktar?n?n azalt?lmas? ile azal?r. E?er bel blgesinde ya?lanma sorunu ya??yorsan?z uygun bir beslenme program? yap?l?rken hareketler de haftada en az 4 gn tekrarlanmal?d?r. Adonis kas?n?n ortaya ?kmas? iin kar?n ve bel egzersizleri yap?l?r. Daha fit bir grnm iin kala egzersizlerinizi de rutininize ekleyerek kar?n, kala, bacak ve bel blgesi s?k?la?t?rmas? ile adonis kas? ortaya ?kar.

Adonis Kas? Egzersizleri Nelerdir?

Adonis kas? kar?n ve bel egzersizleri ile ortaya ?kar?ld??? iin en temel egzersiz mekiktir. Gn ierisinde dzenli olarak mekik ekerek kar?n kaslar?n?z?n s?k?la?mas?n? sa?larken bel blgesinde ki ya?lar?n da azalmas? sa?lan?r. Mekik egzersizinizi 3 set ?eklinde 15 kez yapabilirsiniz. Di?er bir etkili kar?n egzersizi ise lateral heel touches egzersizi yap?l?r. Bel blgesi iin olduka etkili olan egzersizi yapmak iin:

  • Mat?n?z? serin ve zerinde dizlerinizi k?rarak geriye do?ru uzan?n
  • Ayak topuklar?n?z? kalan?za kadar mmkn oldu?unda yak?nla?t?r?n
  • Kollar?n?z? iki yan?n?za al?n
  • Omzunuzu ba??n?z? ve boynunuzu dik tutun
  • Sa? elinizi sa? topu?unuza sol elinizi ise sol topu?unuza getirin
  • Bir dakika boyunca bu pozisyonda kald?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna geri dnerek tekrarlay?n.

Spor yapmaya al??k?n de?ilseniz sreyi k?saltabilirsiniz. 1 dakikadan 5 set alman?z yeterliyken sreyi k?sa kullanacak iseniz set say?s?n? artt?rabilirsiniz. Adonis kas? egzersizlerini yaparken do?ru k?yafet seiminde bulunmak iin www.sportive.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.