Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Aletli Pilates Yapman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir?

Aletli Pilates Yapman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir; Pilates denge, esneklik ve g kazanmak isteyen sporcular?n aras?nda son y?llarda poplaritesini artt?rm?? bir spor dal?d?r. zellikle birok uzman taraf?ndan da baz? rahats?zl?klar iin nerilirken birok nl y?ld?z isminde bu sporu neren ierikler haz?rlamas? pilates yapan ki?i say?s?nda ciddi art?? ya?anmas?na neden olmu?tur. Aletsiz pilates sporu da ok faydal? iken son dnemlerde Barrel, Chair, Corrector ve Reformer gibi ok farkl? pilates aletleri ile spor yapmak tercih ediliyor. Bu aletler k?sa srede vcudu s?k?la?t?r?rken ayn? zamanda ya?am kalitesini de artt?rmaktad?r. Aletli pilatesin sa?l??a etkilerini sizler iin detayl?ca inceleyece?iz.

Kas Geli?imini Sa?lar

Pilates kaslar?n s?k?la?mas?n? sa?larken aletli pilates vcudun neredeyse tamam?n? al??t?rarak kaslar?n glenmesini ve ayn? zamanda kaslar?n uzamas?n? sa?lamaktad?r. Tercih edilen aletler vcudu ekerek veya iterek kaslar?n uzamas?n? sa?larken kaslar?n geli?mesi ve uzamas? vcudu daha dengeli gstermektedir. Kilo vermek iin aletli pilates yapmak bu sebepten olduka do?ru bir tercih olacakt?r nk kaslar?n uzamas? fazla kilo vermeseniz dahi vcudunuzu daha dzgn gsterecek ve k?sa srede gzle grlr bir de?i?iklik ya?anacakt?r. Daha zarif ve fit vcuda sahip olmak istiyorsan?z tercihinizi aletli pilatesten yana kullanabilirsiniz.

Aletli Pilates Yapman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir

S?rt ve Boyun Rahats?zlar?n? ?yile?tirir

Aletli pilates vcudun birok noktas?na esneklik ve denge kazand?r?rken gemeyen s?rt ve boyun rahats?zl?klar?n?n tedavisi iin hekimler taraf?nda da nerilirken ayn? zamanda bu blgedeki a?r?lar?nda azalmas?na yard?mc? olmaktad?r. Pilates esnekli?i artt?r?rken bu blgedeki kaslar?n?z?n glenmesini de sa?lar ve do?rudan direnci artt?r?r. Direnci artan kaslar ise darbelere kar?? daha dayan?kl? olurken ayn? zamanda zellikle sakatl?k ya?ayanlar iinde daha h?zl? iyile?tirici etkisi bulunmaktad?r. Gemeyen s?rt ve boyun a?r?lar?n?z bulunuyor ise dzenli olarak aletli pilates yaparak kaslar?n?z? daha aktif hale getirerek bu a?r?lardan kurtulman?z mmkndr. Ayr?ca hareketsiz ya?am veya masa ba?? al??anlar iinde uzmanlar dzenli aletli pilatesi nererek ola?an olumsuz etkilerden korunabilece?iniz vurgusunu yapmaktad?r.

Aletli Pilates Yapman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir?; Duru? Bozuklu?unu Giderir

Duru? bozuklu?u ya?ad???n?z? d?nyorsan?z ilk tercihiniz her zaman pilates olabilir. Bir aynan?n kar??s?na gein ve omurgan?z? ve omuzlar?n?z? inceleyerek postr incelemesi yapabilirsiniz. Burada bir bozulma veya rahats?zl?k var ise aletli pilates k?sa srede duru?unuzu dzeltecektir. zellikle omurilik e?risi olarak bilinen skolyoz hastal??? iin uzmanlar pilatesi nermektedir. nk aletli pilates vcudun dengesini artt?r?rken ayn? zamanda vcudun tm de al??t?rmaktad?r ve yapaca??n?z antrenmanlar ile omurgan?z dikle?erek postrnz dzelecektir. Duru? bozuklu?unuzu gidererek boyunuzun daha uzun durmas?n? sa?larken daha fit bir grnmde elde edebilirsiniz.

Aletli Pilates Yapman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir?; G Art???

Aletli pilates vcut geli?tirme sporu yapanlar gibi kaslar?n?z? ok fazla belirgin hale getirmeden glenmenizi sa?lar. Bu sebepten zellikle kad?nlar aras?nda ok fazla tercih edilmektedir. Vcut direncini e?itli aletler ile artt?rman?z? sa?larken ilerleme h?z?n?z sizi ?a??rtmas?n nk aletli pilatesin ok fazla ki?i taraf?ndan tercih ediliyor olmas?n?n bir di?er nedeni de budur. Haftada birka saatinizi aletli pilatese ay?rarak gcnz, esnekli?inizi ve dengenizi artt?rman?z mmknken ya?am kalitenizi de artt?rabilirsiniz.