Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Anne Adaylar?n?n Yapabilece?i Sporlar

Anne Adaylar?n?n Yapabilece?i Sporlar; Anne olmaya karar vermek belki de ki?inin hayat?nda alabilece?i en nemli karard?r. Hamilelik sreci, mide bulant?lar?, kar?n a?r?lar?, a?ermeler, doktor randevular?, bebe?in sa?l??? ve sa?l?kl? ya?amak derken liste uzay?p giderken bu srete anne adaylar?n?n yard?m?na yine spor dallar? ko?maktad?r. Hem anne sa?l???n? hem de bebe?in sa?l???n? korumak ve yard?mc? olman?n yan? s?ra do?umu da kolayla?t?ran sporlardan en az birini yapmak hekimler taraf?ndan nerilmektedir. Hamilelik srecinde anne adaylar?na iyi gelecek egzersizler yapmak hamilelik srecinin de daha sa?l?kl? ve daha a?r?s?z gemesine yard?mc? olmaktad?r. Anne adaylar?n?n gebelik dneminde gerekle?tirebilece?i spor dallar? yaz?m?zda.

Hamile Yogas?

Hamileler iin uzmanlar taraf?ndan en fazla nerilen spor ?phesiz yogad?r. zellikle yogan?n meditasyon k?s?mlar? anne adaylar? olduka rahatlatmakta olup srecin daha pozitif ilerlemesine yard?mc? olur. Baz? yoga hareketleri ise do?umu kolayla?t?r?c? etkisi bulunurken ayn? zamanda annenin karn?na yk binmesinden kaynakl? olu?an veya olu?abilecek postr bozuklu?unu da giderir. Sabah mide bulant?lar? ya?ayan anne adaylar? iin zellikle sabah yogas? nerilmektedir. Yoga ve meditasyon s?ras?nda yap?lan nefes egzersizleri ise do?um a?amas?nda annelerin i?ini ok kolayla?t?rmaktad?r. Sadece hamileyken de?il do?umun ard?nda da yogaya devam edilmesi lo?usa dneminde de iyi gelmekte olup annelerin daha abuk toparlanmas?na yard?mc? olmaktad?r. Hamile yogas? mutlaka bir uzman e?li?inde yap?lmal? ve kar?n st egzersizlerden uzak durulmal?d?r.

Anne Adaylar?n?n Yapabilece?i Sporlar

Anne Adaylar?n?n Yapabilece?i Sporlar; Yrmek

Anne adaylar? iin nerilen di?er bir spor ise yrmektir. Rahat bir e?ofman ve konforunuzu sa?layabilece?iniz yry? ayakkab?s? ile k?sa yry?ler yapmak anne adaylar?n?n kaslar?n?n glenmesini sa?larken bacak kaslar?n?n da do?uma kadar geli?mesini sa?layacakt?r. Ayr?ca annelerin birden ok fazla kilo alma ihtimalini de azaltan yrmek bebe?in anne karn?nda rahat etmesini sa?layacakt?r. Yry? normal h?zda olmal? ve yry?ten nce anne aday? kendini yormayacak egzersizlerde bulunmal?d?r.

Pilates Sporu

Hamilelerin yapabilece?i di?er bir spor dal? ise pilates yapmakt?r. Anne aday?n?n vcudunda byyen bebek iskelet ve kas sistemini zorlarken anne adaylar?nda s?kl?kla bel ve s?rt a?r?lar? gzlenmektedir. Ayr?ca ilk aylarda kilo alman?n yan? s?ra vcutta ok fazla dem de olu?ur. Bu srete kendilerini zorlamadan pilates ile anne adaylar?n?n vcudu esner ve dengesini kazan?r. ?lk aylarda ba?lanan pilates son aylarda giderek hafiflemelidir ve anne kendini zorlamadan hareket etmelidir. Bu hareketler do?um esnas?nda da anneyi rahatlatacakt?r.

Anne Adaylar?n?n Yapabilece?i Sporlar; Yzme Sporu

Tm vcudun hareket etmesini sa?layan ve anne adaylar? iin ok yararl? olan yzme s?ras?nda nab?z ykselir ve bu sayede ci?erlere fazla oksijen girer. Dzenli yzld?nde ise akci?erlerde bulunan oksijen miktar?n?n artmas? bebe?e giden oksijenin de artmas?na neden olur ki bu durum hem bebe?in hem de annenin sa?l??? iin ok de?erlidir. Ayr?ca vcudu giderek a??rla?an anne aday? suda bu a??rl??? hissetmeyece?inden kendini ok rahatlam?? hissedecektir. Baz? annelerin suda do?umu tercih etmelerinin sebebi de budur. Anne aday? kendisini ok yormadan havuzda veya denizde yzerek do?um esnas?n? da daha rahat geirebilir.