Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

ocuk Geli?imine Yrmenin Faydalar?

Her ocuk zeldir ve byme a??nda ki?isel farkl?lardan tr yrme ya?? da de?i?kenlik gstermektedir. Genel olarak ocuklar 12 ayl?kken ilk ad?mlar?n? atmaya ba?larken yukar?da szn etti?imiz ki?isel farkl?l?klar sonucunda 19.aya kadar yrmeye ba?layabilir. Grn? veya karakteri farkl? oldu?u gibi geli?im evrelerinde de farkl?l?klar gzlenmesi ok normaldir. ocuklar?n kas geli?imini desteklemek iin yrme a??ndaki ocuklara uygun ayakkab?lar tercih edilmelidir. Bu sayede ocuklar daha rahat aya?a kalkabilecek ve ayak ?ekli daha do?ru geli?ecektir.

A?a Ya?ken E?ilir!

Yrmek genel olarak bir ya??nda hayat?m?za girer ve hayat?m?z?n son gnlerine kadar bize e?lik etmektedir. Yrme eylemi hayat?m?z?n nemli paralar?ndan biridir ve bacak sa?l?m?z? korumam?z gerekir. Yeti?kinlik dnemindeki baz? rahats?zl?klar?n bebeklik ve ocukluk dneminden geldi?ini bildi?imize gre ileri ya?larda daha sa?l?kl? olabilmek iin gerekli olan deste?i ebeveyn olarak ocukluk ya?lar?nda sa?layabilirsiniz.

Bebeklerin Yrmesinin nemi

Bebeklik dneminde ocuklar? yrmeye te?vik edebilir ve onu destekleyebilirsiniz. Bebeklerin yry?e ?kmayaca??n? d?nyorsan?z yan?l?yorsunuz. Bebeklere yry?e ?kar ve bu durum bebeklerin zgvenini artt?rmaktad?r. Bebekler yry?te iken kontrolc tav?rdan biraz uzakla??p zgrl?nn tad?n? ?karmas?n? sa?layabilirsiniz. B?rak?n ne yne gidece?ine kendi karar versin bu sayede ok daha mutlu bir gn geirecektir. Bebeklerin yrmesinin nemi kas geli?mesi iinde gereklidir. Bebe?i yormadan ve do?ru ayakkab?lar ile yry?e ?kar?lmal?d?r.

ocuk Geli?imine Yrmenin Faydalar?
ocuk Geli?imine Yrmenin Faydalar?

ocuk Geli?imine Yrmenin Faydalar?; Parkta Yry?

ocu?unuz park ya??na geldiyse parka kadar bebek arabas?nda gtrmek veya kucakta ta??maktan vazgeebilirsiniz. O bir yeti?kin aday? ve sizin kontrolnz alt?nda sizinle yryebilir. Sizinle yrmesi kendisini ok daha iyi hissetmesine neden olacakt?r. ocuklar iin yry? sadece psikolojik a?dan de?il genel vcut sa?l??? iinde nemlidir.

Okul a??nda Yry?

Okula giden ocuklar genellikle d??ar? ?kmaya vakit bulamazlar. Okula servisle gidip devler derken kas yap?s?n? gerekli kadar glendiremeyebilir. Bu yzden okulu yak?n ise ocu?unuzu kontrolnz alt?nda yrmesini sa?layabilirsiniz. Bu sayede ocu?unuzu d??ar?dan gelecek tehlikelere kar?? bilinlendirme imkn?n?z da ortaya ?kacakt?r. ak?ll? yollarda yrrken, kar??dan kar??ya gemesi gerekirken veya ya?mur ya?d???nda nas?l yrmesi gerekti?ini ?renecektir. Bu durum ocuklarda zgven artt?r?rken ayn? zamanda kaslar?n?n da geli?mesini sa?layacakt?r.

Yry?n ocuklara Faydalar?

Bebeklik dneminde gn ierisinde ocuklar?n atmas? gereken ad?m miktar? 200 iken 12 ya??na kadar gnde on bin ad?m atabilir. Bu ya?larda yry? yapmak kas geli?mesini h?zland?r?rken kilo alma dneminde kilo art?? h?z?n?z? da kontrol etmesini sa?layacakt?r. ocuklar iin fiziksel aktivite ok nemlidir ve gnmz ocuklar?n?n bilgisayar ba??ml?l??? bir rahats?zl??? beraberinde getirirken nefes alabilece?i zamanlar yaratmak ruh sa?l???na da iyi gelecektir. ocu?unuzun ki?isel zevkleri yry? yapmaya engel veya sevmiyorsa onu yry?e te?vik edebilirsiniz. Tek ba??na yrmesinden ziyade sizinle yryebilir. Ailesiyle vakit geirmek ruhuna iyi gelecektir. ocuklar iin yry? temel bir fiziksel aktivitedir ve hayat?n?n her dneminde gerekle?tirmelidir.