Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?

E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?; Spor yapmak sa?l?kl? ya?amak ve sa?l?kl? grnmek iin herkesin hayat?nda olmas? gereken bir gerektir. ?nsan vcudu hareket etmek iin yarat?lm??t?r ve gnlk hayat?n getirileri do?as?ndan insan? uzakla?t?rmaktad?r. Hayat?n?n bir k?sm? spora de?mi? insanlar sporun kendisine getirisini bilerek hayat?na devam edece?inden sporda geirilen sreden keyif al?r ancak bir k?s?m insan ise sporda e?itli bahaneler reterek spordan uzakla?may? seebilir. E?lenerek spor yapmak veya spordan alaca?? keyfi artt?rmak isteyen ki?iler iin e?lenceli bir yaz? haz?rlad?k. ?yi okumalar dileriz.

Mzikle Spor Yapabilirsiniz

A?k havada veya salonda spor yaparken srekli etrafa bak?n?yor veya etraf?n?zdaki sesler dikkatinizi da??t?yor ise spor yaparken mzik dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Mzik herkesi mutlu eder ve zevkinize uygun ayn? zamanda yapt???n?z spora da uygun bir mzik listesi olu?turabilirsiniz. ?stedi?iniz ve size uygun spor dal?n? gerekle?tirirken bir nebzede olsa hayat?n?za enerji katmak ve sporda geen sreyi daha hareketli bir hale getirerek spordan keyif almak istiyorsan?z kula??n?zda sevdi?iniz bir ?ark? alarken spor yapmay? deneyebilirsiniz.

Spor Arkada?? Edinebilirsiniz

Tak?m sporu yap?yor iseniz belki de edinece?iz en iyi arkada?lar?n?z burada olacakt?r. Birlikte bir ama u?runa ter dkmek ve zafer duygusuyla hareket etmek spordan alaca??n?z zevki artt?rmaktad?r. Bireysel spor yapan ki?iler ise sporda sreklili?i sa?lamakta zorland??? dnemler olabilmektedir. Sporda motivasyonu artt?rmak ve geirdi?iniz zaman? daha verimli kullanmak istiyorsan?z sevdi?iniz insanlardan size e?lik etmesini isteyebilece?iniz gibi sizinle ayn? sporu yapan ki?iler ile yeni arkada?l?klarda kurabilirsiniz. Spor salonunda edinece?iniz arkada?lar?n?z ile szle?erek benzer saatte spora giderek sreklili?i sa?lam?? olacaks?n?z. Sosyalle?menin spordan al?nacak keyfi artt?rd??? uzmanlar taraf?nda da kabul edilmi?tir.

E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?
E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?

E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?; Hedefiniz Olsun

Sporu sadece vakit geirmek iin yap?yorsan?z devaml?l??? sa?lamak da zorlanabilirsiniz. Spora kendinize bir hedef belirleyerek ba?lamal? ve hedefinize giden yolda pes etmeden yola devam etmelisiniz. Sporda kendinizi iyi hissetti?inizi fark etmeli ve enerjinizin artt???n? d?nmelisiniz. ?lk olarak spor sonras? a?r?lar?n?z olu?acaksa dahi bu durumun geici oldu?unu bilerek hareket edebilirsiniz. Ayr?ca mutlaka bir program?n?z olmal?d?r ve program?n d???na ?k?lmamal?d?r. ?lk gn 30 dakika program?n?z var ise ne eksik ne fazla harfiyen uyulmal? ve ki?isel antrenrn ynergeleri ile ad?m ad?m ilerlenmelidir. Hedefinizi hemen gerekle?tirmeyi d?nmek ise hayal k?r?kl??? ya?aman?za sebep olaca??ndan yava? yava? istedi?iniz vcuda ve sa?l??a kavu?aca??n?z fikri kabul ederek sporu verimli hale getirebilirsiniz.

E?lenerek Spor Yapman?n Pf Noktalar?; Uygun K?yafetler ve Ekipman Tercihi

Spor yaparken hareketlerinizi k?s?tlayan veya zor anlar geirmenizi sa?layacak k?yafetler tercih etmek spor hayat?n?z?n k?sa srmesine neden olabilecekken spordan alaca??n?z verimi de d?recektir. Konforlu spor yapabilmek ad?na size en uygun k?yafet tercihinde bulunmak gerekmektedir. Spor yapaca??n?z k?yafetler ok dar ve ok bol olmamal? ve kendinizi ierisinde rahat hissetmelisiniz. Bunu yaparken tarz?n?z da ortaya ?kararak ho? bir grnm elde etmek spor yaparken enerjinizi artt?racakt?r. Size en uygun k?yafet tercihinde bulunmak ve birok markan?n rnn incelemek iin www.sportive.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.