Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir?

Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir; Egzersiz esnas?nda ya?anan sorunlardan biri de kramplar?d?r. Kas spazm? olarak da isimlendirilen bu durum bazen gece uyku esnas?nda da gerekle?tirilmektedir. Kramplar bazen k?sa sreli bazen ise uzun sreli gerekle?tirebilmektedir. Kas spazm? uzun sreli oldu?unda ki?iye ciddi a?r? ya?atabilmektedir. Genellikle baca?a, parmaklara, kas?k blgesine, mideye veya aya?a kramp girmektedir. Kramp problemi ya??yorsan?z yaz?m?z? dikkatle incelemenizi nermekteyiz.

Kas Spazm? Nedir?

Vcudumuzda bulunan kas hareketi gerekle?tirebilmek iin kas?l?r ve ard?ndan gev?er. Bazen gev?emeden kas gruplar? yeninden kas?l?r ve vcut bu duruma tepki gsterir. Bu durum sonucunda da kramp yahut kas spazm? ya?an?r. Beyin blgede bir problem oldu?unu alg?layarak burada kas?lma gerekle?tirilmektedir. Kramp bir blgede gerekle?ebilece?i gibi birden fazla blgede de ya?anabilmektedir. Genellikle mide ayak ve bacaklarda grlen kramplar tm kas gruplar?n? tehdit etmektedir.

Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir
Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir

Kas Spazm? Neden Ya?an?r?

Kramp?n birden fazla ya?anma sebebi olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en nemli nokta tekrarlayan kramp problemidir. E?er vcudunuzun belirli blgelerinde s?kl?kla kramp problemi ya??yor iseniz beslenme dzeninizi irdelemeniz gerekmektedir. nk magnezyum ve potasyum gibi do?rudan kas hcrelerini beslerken sinirlerle ba?lant?l?d?r ve bu iki mineralin eksikli?i tek ba??na kas spazm? ya?anmas?na neden olabilir.

Ayr?ca egzersizler s?ras?nda da kramp girebilir. Bunun temel sebebi ise vcuttaki etkenlerin blgeye sinyal gndermesidir. Spor esnas?nda dehidrasyon veya ok fazla tuz kayb? yine kas spazm? ya?anmas?na neden olur. Ayr?ca uzun sre sporsuz geen bir srenin ard?ndan spora yeniden ba?l?yorsan?z yine kramp ya?anabilir. Son olarak ise vitamin eksikli?i, sindirim sistemi bozukluklar?, dola??m sistemi bozukluklar?, alkol kullan?m? ve hareketsiz kalmak da krampa neden olabilmektedir.

Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir, Kramp? Engellemek ?in

Kaslardaki gerilme sonucu ya?anan kramp? engellemek iin blgeye so?uk veya s?cak uygulamas? yapabilirsiniz. Burada nemli olan kaslar?n gerilmesini ve ard?ndan gev?emesini sa?lamakt?r. Tketilmesi gereken gnlk su miktar?n?n alt?nda kal?yorsan?z mutlaka bol su tketilmelidir. Kramplar genellikle doktor mdahalesi olmadan bir zaman dilimi ierisinde kendili?inden geerken blgeye masaj yaparak kaslar?n rahatlamas?n? da sa?lamak mmkndr. Nadiren ya?anan kramplarda bu uygulamalar yeterliyken kronikle?en kramp iin mutlaka bir uzmana dan???lmal?d?r. nk srekli kramp girmesi bir sa?l?k sorunu oldu?unun gstergesi olarak kabul edilir.

Egzersiz S?ras?nda Kramp Nas?l nlenir; Kramp Esnas?nda Neler Yap?lmal?d?r?

Vcudunuzun bir veya birden fazla blgesinde kas spazm? ya?and??? dnemde blgeyi ok fazla hareket ettirmeden ve a??r darbelerden ka?narak masaj yapabilirsiniz. Parmak ular?n?zla yapaca??n?z orta ?iddette masaj kaslar?n gev?emesine yard?mc? olacakt?r. Ayr?ca dilerseniz s?cak uygulama da yaparak yine blgeyi rahatlatabilirsiniz. Spor esnas?nda kramp problemi ile s?kl?kla kar??la??yorsan?z yanl?? bir hareket yap?yor olabilir veya ?s?nma safhas?n? gerekle?tirmiyor olabilirsiniz. Spor ncesinde mutlaka ?s?nma antrenman? al?nmal? ve spordan sonra da so?uma egzersizleri de gerekle?tirilmelidir. Spor esnas?nda ayr?ca molalara dikkat etmeli ve yeterli seviye de su tketilmelidir.