Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme!

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme!; Gnlk ya?amda aniden ortaya ?kan eklemlerde rahats?zl?k ve sertlik nedeniyle her gn milyonlarca insan doktorun yolunu tutuyor. Ama bunu ilalar olmadan da engelleyebilirsiniz. zellikle ya?l?larda olu?an bu sorunlar iin eklemlere yk bindirmemenin yollar?n? bulmak nemlidir. ??te eklem a?r?lar? ve vcut halsizli?i ile ba?a ?kmak ve canl? bir hayat ya?amak iin iki ipucu sunuyoruz!

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme
Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme

?pucu 1; Yemek Yaparken Vcudunuzu Rahatlat?n!

 • Tezgahta her ?eyi haz?rlay?n

Her ?eyi tezgahta koymakla ba?lay?n. Yemek pi?irmek iin kullan?lacak tm malzemeleri, baharatlar?, kaplar? ve di?er malzemeleri nce tezgaha koymak ve kullan?lacaklar? s?raya gre dzenlemek gereksiz hareketleri azaltacak ve i?i daha ak?c? hale getirecektir.

 • Malzemeleri soymay? ve kesmeyi kolayla?t?r?n

Kesme tahtas?n? kaymaz bir bez ile sabitleyin ve kaymas?n? nlemek iin yiyeceklerin alt?na ?slak bir bez koyun. B?ak tutmak ve kullanmak g ister bunu yapmamak iin parmaklar?n?zla kullanabilece?iniz bir soyucu kullanman?z? neririz.

 • Hafif pi?irme kaplar? kullan?n

Pi?irme kaplar?n?z? daha hafif olanlarla de?i?tirin. Her ?ey tenceredeyken hareket etmek zordur, bu nedenle tencereyi oca?a koyarak malzemeleri tek tek iine koyun. Bylece a??r kald?rmam?? olursunuz.

 • Mutfak b?a?? gerekmeyen yemekler yap?n

rne?in kahvalt?l?k malzemelerde pek de b?ak kullanman?z gerekmez. Yan?na s?cak bir?eyler istiyorsan?z gzel bir omlet yapabilirsiniz. ??te tarifi;

 • Tuzlu tereya??10g
 • Past?rma (zaten dilimli al?n?r)30g
 • Ye?il so?an (elinizle kk kk koparabilirsiniz)30g
 • Ispanak (dondurulmu?)30g
 • Yumurta2 adet
 • St60mL
 • Biber..(elinizle koparabilirsiniz.)
 • Sandvi ekme?i2 dilim
 • Peynir10g

Yap?l???;

1) Ya?? tavada ?s?t?n, s?ras?yla past?rma, – ye?il so?an ve ?spana?? ekleyin ve orta ate?te k?zart?n.

2) Bir kaseye yumurta, st ve biberi koyun ve ?rp?c? ile kar??t?r?n. (Kar??t?rman?z kolay olan aralar? kullan?n.9

3) Sandvi ekme?ini ?s?ya dayan?kl? tavaya yay?n ve k?zar?nca di?er taraf?na evirin.

4) Yumurta kar???m?n? ?s?ya dayan?kl? tavaya aktar?n, stne pizza peyniri koyun ve k?s?k ate?te pi?irin.

Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme
Eklemlerdeki Rahats?zl?k ve Sertli?i Giderme

?pucu 2; Basit Egzersizlerle Eklemlerinizi Hareket Ettirin!

Hareket a?kl???n?z? art?rman?z iin kolay yap?lan egzersizler nemlidir. zellikle 60 ya? st ki?ilerin bu egzersizleri her gn yapmas? gerekir. Bylece daha fazla ya?land?klar?nda eklem sorunlar?n?n nne gemi? olurlar. A?a??da tarif edece?imiz her bir egzersizi doktorunuza dan??t?ktan sonra makul bir aral?kta yap?n.

Parmak Egzersizleri

1) Sandalyeye oturun ve havlunun stn sa? elinizle, alt?n? sol elinizle tutun.

2) Havluyu s?kmak iin bile?inizi hareket ettirin.

3) Bile?inizi yumu?ak bir ?ekilde evirdi?inizin bilincindeyken bir o yana bir buna yana s?karak tekrarlay?n.

Ac? hissetmeden yapabildi?iniz kadar yap?n.

Omurga Ve Pelvis ?in Egzersizler

1) Sandalyede otururken iki elinizi nnze uzat?n.

2) Her iki kala kemi?i de sandalyeye s?k?ca ba?l? olacak ?ekilde oturun ve pelvisinizi yava?a geriye do?ru e?in.

3) Ellerinizi ne do?ru uzat?n ve nefes verin.

4) Nefesle le?en kemi?ini bast?r?rken nefes al?rken orijinal duru?unuza dnn.

5) Nefes alman?n bilincindeyken ileri ve geri olacak ?ekilde tekrarlay?n.

Romatoid Artrit Belirtileri Nelerdir?

Sabah kalkt?ktan sonra bir sre ellerinizi hareket ettirmek veya bacaklar?n?z? iyi hareket ettirmek zordur. Bunlar romatoid artritin “sabah tutuklu?u” olarak adland?r?lan karakteristik belirtileridir.

Romatoid Artrit Belirtileri

Semptomlar elin ikinci ekleminde, parmaklar?n taban?nda, ayak bile?inde, ayak parmaklar?n?n taban?nda, omuzda, dirsekte, kala ekleminde ve dizde ortaya ?kma e?ilimindedir. A?r? ve ?i?lik, eklemin her iki taraf?nda simetrik olarak grnebilir.

Endi?eniz varsa, ltfen bir uzmana dan???n.

Siz ve ailenizin sabah mamurlu?u asl?nda romatoid artrit olabilir.

Romatoid artrit, e?itli eklemlerde a?r? ve ?i?meye neden olan inflamatuar bir hastal?kt?r.

?lerledike eklemler ve kemikler k?r?labilir ve deforme olabilir, bu da gnlk ya?am? etkileyebilir. Yorgunluk ve kas?lma gibi tm vcudun belirtileri de vard?r. Bu belirtilerden endi?e ediyorsan?z, ltfen doktorunuza dan???n. Tedaviye erken ba?lamak nemlidir.

Sa?l???n?z? erken ya?larda korumaya ba?laman?z? neririz. Sportive olarak biz bu bilince erken vard???n?zda gelecekte daha az sa?l?k sorunu ile kar??la?aca??n?z? d?nyoruz. Bu yzden ltfen bedeninize ve kendinize de?er verip gnde en az 10 dakika spor yapmaya zen gsteriniz. Motive olmak iin sportive.com.trden kendinize uygun rnler alabilirsiniz. Daha fazla destek iin blogumuzdaki tm yaz?lar? okuyabilirsiniz. Her biri size daha sa?l?kl? ve zinde bir ya?am sunmak iin yay?nlanm??t?r.