Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Etkili Bel Egzersizleri

Etkili Bel Egzersizleri; Bel vcudun en nemli paralar?ndand?r. Bel a?r?s? ya?amak gnlk aktiviteleri etkilerken ki?inin ya?am ko?ullar?n? da d?rr. Bel a?r?s? sadece bel blgesinden de?il kaladan baca?a do?ruda ilerler. Uzmanlar bel a?r?s? iin etkili bel egzersizleri yaparak a?r?n?n azalaca??n? ve zamanla yok olaca??n? syler. S?rt ve bel a?r?lar? iin yapabilece?iniz gnlk egzersizler yaz?m?zda.

Bel F?t??? Egzersizi Nas?l Yap?l?r?

Bel f?t??? iin egzersiz yaparken bir uzman e?li?inde egzersizlere ba?laman?z en do?rusudur. Egzersiz ncesi ?s?nma hareketlerinin yap?lmas? da nemlidir. Bel egzersizleri iin mat?n?z? dz bir zemine serin ve kollar?n?z? a?n.

Dizlerinizi ne do?ru bktkten sonra belinizi yere de?dirmeye al??arak ne ve geriye do?ru esneyin. Bel egzersizi yaparken diyafram nefesi almaya zen gsterebilirsiniz. Bu durum egzersizin verimini artt?r?rken bel sa?l???n? korumak iin de gereklidir. Ayn? egzersizi her gn en az 10 kez yapabilirsiniz. Egzersiz yaparken ba?lang? dnemlerinde mola verebilirsiniz ancak al??ma srecinden sonra tekrarlar aras?nda mola vermemeye al???n.

Bel ?nceltici Egzersiz

Baz? egzersizler bel sa?l???n?z? korurken ayn? zamanda inceltme yapmakta mmkndr. Etkili bel inceltme egzersizi iin ayaklar?n?z? omuz hizas?nda a?n ve sol elinizi havaya sa? elinizi ise arkaya do?ru uzat?n. Sa? tarafa do?ru vcudunuzu e?erek belinizi ve karn?n?z? s?karak yava?a gerdirin. Yakla??k 5 saniye kadar bekleyin ve sol taraf?n?za do?ru vcudunuzu e?erek esnemeye al???n. Her iki tarafa 10 kez tekrar yapman?z yeterlidir. Bu hareket bel kaslar?n?z? al??t?rarak rahatlataca??ndan hem incelme sa?lar hem de bel a?r?s?na iyi gelir.

Etkili Bel Egzersizleri
Etkili Bel Egzersizleri

Bel Blgesi Hareketi

Bel egzersizlerini yaparken bel rahats?zl???n?z var ise doktorunuza dan??may? ihmal etmeyiniz. Bel blgesi hareketi iin ncelikle s?rt st yere uzan?n ve ba??n?z?n alt?na yksek olmayan bir yast?k al?n. Dizlerinizi birbirine yap??t?r?n ve bkn. Dizlerinizi birle?tirdi?inizde beliniz a?r? yap?yor ise baca??n?z?n aras?nda top veya yast?k alabilirsiniz. Ellerinizi iki yana uzatt?ktan sonra:

  • Dizlerinizi nce sol tarafa kalan?zda dnene kadar evirin
  • Birka saniye sol tarafta kald?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna dnn
  • Sonra sa? taraf?n?za kalan?zla beraber dnn birka saniye bekleyin

Bu egzersizi her gn en az 10 kez tekrarlay?n. Bel, kar?n ve s?rt blgesinde ki a?r?lar iin etkili hareketlerden biridir.

Son Hareket

Mat?n?z?n zerinde veya dz bir zeminde yz st emekleme pozisyonuna gein. Ba??n?z? kollar?n?z?n aras?na al?n. Duru?unuzu de?i?tirmeden kalan?z? ayaklar?n?za kadar mmkn oldu?unca indirin. Birka saniye bu pozisyonda kald?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna gein Hareketin pf noktas? ellerin yere de?mesi de?il biraz yerden yksekte kalmas?d?r. Beliniz bu hareket ile kaslar?n? al??t?r?r ve rahatlat?r. E?er diz rahats?zl???n?z var ise bu egzersizi yapmadan nceki egzersiz ile antrenman? bitirebilirsiniz. Sizlere nerdi?imiz drt egzersizi haftan?n 5 gn yaparak bel blgesindeki kaslar? gev?eterek bel a?r?s?n? azal?rken ayn? zamanda bel blgesini de inceltebilirsiniz.