Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal

Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal; Spor yapmak iin her zaman byk zaman dilimleri ay?rman?za veya kendinizi ekstra bir alana gtrmenize gerek yoktur. Elbette ki en etkili ve en verimli spor genellikle ki?isel antrenr ve profesyonel salonlarda yap?l?rken evinizde de k?sa bir zaman diliminde s?k?la?man?z? sa?layacak egzersizler yapabilirsiniz. Sizlere nerece?imiz egzersizleri haftada be? gn yaparak vcudunuzu forma sokabilir ve daha s?k? bir bedene sahip olabilirsiniz.

Kendi Vcut A??rl???na al??

Evinizde aletsiz al??mak istiyorsan?z kendi vcut a??rl???n?z ile yapabilece?iniz egzersizleri nerebiliriz. Bu egzersizler ierisinde en etkili olanlardan biri de push-up egzersizidir. ncelikle dz bir zeminde veya mat?n?z?n zerinde yz st uzan?n ve ellerinizi avu ileriniz yere de?ecek ?ekilde konumland?rd?ktan sonra ayak parmak ular?n?zdan da g alarak g?snz zemine yakla?t?r?n ve kalk?n. Kalan?z dz olmal? ve bacaklar?n?zda birbirine yak?n durmal?d?r. Kar??dan bak?ld???nda dz bir izgi izer gibi g?snz olabildi?ine indirip kald?r?n. Bu hareket kol, s?rt ve g?s kaslar?n?z?n al??mas? iin etkilidir.

Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal; Plank Egzersizi

Plank egzersizi ok basit grnen ancak yaparken ki?iyi olduka zorlayan ve son derece etkili egzersizlerden biridir. Yine dz bir zemine yz st uzan?n ve dirseklerinizi bkerek ve ayak parmaklar?n?zdan g alarak yere de?ecek ?ekilde dz bir omurga ve kala blgesiyle kar?n kaslar?n?zdaki gerginli?i hissederek olabildi?ince bu pozisyonda beklemelisiniz. Ba?lang? olarak 15 saniye kadar durman?z yeterliyken vcudunuz al??t?ka 30-40 saniyeye kadar ?kabilirsiniz. Evde kar?n kaslar?n? s?k?la?t?rmak iin plank en do?ru egzersizdir.

Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal
Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal

Lunge Hareketi

Bu hareket kala ve bacak k?s?mlar?n? glendirmek iin ok etkilidir. Mat?n?z?n zerinde dik bir ?ekilde durun ve ayaklar?n?z? ok az at?ktan sonra bir baca??n?z? ne do?ru ad?mlay?n ve bir dizinizi k?r?n. Ard?ndan geri ad?m at?p yeniden dik durun ve di?er bacak iinde ayn? hareketi tekrarlay?n. Ard?ndan bir baca??n?z? ne de?il geriye do?ru at?n ve yeniden baca??n?z? k?rarak ba?lang? pozisyonuna dnn. Kendi vcut a??rl???n?zla al??abilece?iniz bu hareketi zorla?t?rmak ve etkisini artt?rmak iin dilerseniz ellerinize 2-5 kilo a??rl???nda dumbell alarak kol ve omuz kaslar?n?z? da al??t?rarak vcudunuzu s?k?la?t?rabilirsiniz.

Gnde 4 Egzersiz ?le Formda Kal; Squat

Aletsiz egzersiz deyince akla ilk gelen egzersizlerden biri de squat olacakt?r. Bacak, kala ve kar?n kaslar?n? s?k?la?t?rmak iin dzenli yap?lmal?d?r. Squat zellikle kad?nlar aras?nda ok popler olan bir egzersizken erkek sporcular?n da s?kl?kla tercih etmesi squat egzersizinin poplerli?ini son y?llarda zellikle poplerli?ini artt?rmaktad?r. Dilerseniz a??rl?kl? dilerseniz kendi a??rl???n?z ile al??abilirsiniz. Do?ru squat egzersizi hareketin verimi iin olduka nemlidir. Do?ru hareket iin ncelikle mat?n?z?n zerinde gein ve ayaklar?n?z? kalan?za paralel olarak ?ekilde a?n. Ard?ndan s?rt?n?z ve ba??n?z dik olacak ?ekilde nefes egzersizlerini de unutmayarak melip birka saniye kal?p kalkabilirsiniz. E?er yeni ba?layacak iseniz kendinizi grebildi?iniz alanlarda al??man?z hareketin do?rulu?u a?s?ndan nemlidir. Sizlere nerdi?imiz drt egzersiz ile evinizde formda bir vcut iin al??abilirsiniz.