Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M?

?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M; Pratik, etkili ve verimli bir spor ar?yorsan?z evinizde veya i?yerinizde diledi?iniz zaman diledi?iniz kadar ip atlayabilirsiniz.

Ayr?ca sadece sat?n alaca??n?z bir ip ile yap?laca??ndan maddi olarak da sporcuyu yormamaktad?r. ?htiyac?n?z olan boyunuza, kilonuza ve alan?za uygun bir ip ile size zel bir program olu?turarak ya? yakman?z mmkn olacakt?r. ?sterseniz a?k alanda isterseniz evinizde veya ipinizin yan?nda oldu?u her an etkili spor yaparak kilo verebilirsiniz. ?p atlayarak kilo vermek istiyorsan?z tm detaylar?n? yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Do?ru ?p Atlama Nas?l Olmal?d?r?

?p atlarken ncelikle kaymayan bir zeminde bulunulmal?d?r ve evinizde atlayacak dahi olsan?z mutlaka aya??n?zda yine kaymaz tabanl? bir spor ayakkab? bulunmal?d?r. Aya??n?z?n kaymas? halinde d?ebilir ve kendinizi sakatlayabilece?iniz gibi ?plak ayak ip atlarsan?z ayaklar?n?zda ciddi a?r? hissedebilirsiniz.

?p atlayaca??n?z alan rahat hareket etmenizi sa?layacak kadar bo? olmal?d?r aksi takdirde evrenizdeki bir ?eyleri k?rarak yine kendinize zarar verebilirsiniz. ?pin do?ru kullan?m? iin boyu boyunuza uygun olmal?d?r. Uzun ip hakimiyeti zorla?t?r?rken k?sa ip ise do?ru bir atlama imkan? sunmayacakt?r.

Aya??n?zla ipe basarak ve tutma alanlar?ndan iki elinizle de tutarak gergin bir ?ekilde atlamaya ba?larken i?in boyu mutlaka omuzlar?n?z? gemelidir. Do?ru ip atlamak iin kollar?n?z? serbest b?rak?rken beliniz ve omuzlar?n?z her zaman dik olmal?d?r. Ad?m atarak atlayacak iseniz ad?mlar?n?z? dz att???n?zdan emin olurken iki aya??n?z? kald?rarak atlamak isterseniz dizlerinizi ok fazla k?rmamaya al??abilirsiniz. Ayak parmaklar?n?zdan ykselerek do?ru bir ip atlama stili gerekle?tirebilirsiniz.

?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M
?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M

?p Atlayarak Nas?l Zay?flan?r?

?p atlamak olduka kalori yakt?ran bir durumdur. Nabz?n?z?n ykselmesi ayn? zamanda metabolizma h?z?n?z? da artt?racakt?r ve bu durum ya? yak?m?n? kolayla?t?racakt?r. Dzenli ip atlayarak kalori yakarken ayr?ca beslenme program?n? da olu?turulmal? ve harcad???n?z kalori ald???n?z kaloriden az olmal?d?r. Dengeli ve dzenli beslenerek ve seviyenize uygun giderek artan bir tempo ile ip atlayarak zay?flaman?z mmkn olacakt?r.

?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M; ?p Atlaman?n Vcuda Faydalar? Nelerdir?

?p atlamak birok kas grubunu al??t?rd???ndan etkisi grnenden ok daha fazlad?r. ?p atlamak sadece zay?flamay? de?il ayn? zamanda vcudun dengesini ve kondisyonunu da artt?ran bir egzersizdir. H?zlanan nab?z ile akci?erler daha h?zl? hareket eder ve vcuda daha fazla kan pompalanmas? ile akci?erlerdeki oksijen kapasitesi gn getike artacakt?r.

Kalori yakarak fazla ya?lardan kurtulurken kaslar?n?z?n da geli?mesi mmkndr. Ba?lang? olarak ip atlarken k?sa molalar verilmedir bu molalar nefesinizin normal dnmesi ve nefes koordinasyonu a?s?ndan nemliyken dinlenme sresinde diyafram nefesi al??mas? yaparak akci?erlerinizi daha da glendirebilirsiniz.

?p Atlayarak Zay?flamak Mmkn M; Program?n?z Nas?l Olmal?d?r?

?p atlamaya yeni ba?layacak biri iseniz iki dakikal?k setler ile ba?laman?z tavsiye edilmelidir. Normal bir h?zda iki dakika ip atlad?ktan sonra 3 dakika mola vererek yeniden ba?larken bir hafta sonra srenizi giderek artt?rman?z tavsiye edilir. Atlama sreleri aras?nda mutlaka mola verilmeli ve mmknse egzersize ba?lamadan nce ?s?nma hareketleri de yap?lmal?d?r. Sabah saatlerinde ip atlamak metabolizma zerinde ok daha etkiliyken kendinizi iyi hissetti?iniz her an program?n?z? uygulayabilirsiniz.