Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?; Kar?n blgesi h?zl? ya?lanma oran? yksek olup kad?n erkek ay?rt etmeden herkesin rahats?z oldu?u ilk yerdir.

Kar?n kaslar? dzenli sa?l?kl? beslenme ve spor al??kanl??? ile yeniden istedi?iniz forma kavu?abilir. Mekik ekmek kar?n kaslar?n?n aktifle?mesi ve kar?n blgenizde olu?an ya??n eritilmesi iin en etkili harekettir. Mekik d???nda tempolu yry?, pilates gibi dzenli spor yapma al??kanl??? kazanabilece?iniz aktiviteler de kaslar?n?z?n glenmesine ve ya? yak?m?n?n h?zlanmas?na katk? sa?layacakt?r. Sa?l?kl? ve dzenli beslenmek zellikle haz?r rn tketiminden uzak durmak ok nemlidir. Yeterli miktarda su tketimi de kaslar?n?z?n glendirilmesinde nemlidir.

Kar?n Kaslar? Nas?l Glendirilir?

En etkin kar?n kas? glendirme egzersizi mekik ekmek olarak bilinir. Ancak mekik ekmek zellikle alt kar?n kaslar?n?zda eti gsterecektir. Ancak kar?n kaslar? k???ndan olu?ur. Bunlar alt kar?n kaslar?, st kar?n kaslar? ve yan kar?n kaslar?. Her kas grubu iin ayr? ayr? egzersiz hareketleri mevcuttur. Mekik ekmek hem alt hem de st kar?n kaslar?n?z? s?k? al??t?rarak glendirecektir. Yan kar?n kaslar? iin sa? sol mekik ekme yntemini ya da ayakta dik pozisyonda dururken sa? sol a??rl?k al??mas? yapabilirsiniz. Mekik d???nda zellikle kad?nlar?n tercih etti?i pilates hareketleri tm kar?n kas? guruplar?n? aktif olarak al??t?rd???ndan ya? yak?m?n? h?zland?r?p kaslar?n?z? glendirecektir.

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Sa?l?kl? beslenmeyi bir ya?am biimi haline getirmek vcudunuzda ya? oran?n? dengeleyecektir. zellikle un, tuz, ?eker ba?ta olmak zere kat? ve s?v? ya? kulland???n?z yiyeceklerden uzak durman?zda fayda var. Sebze ve meyve tketimini art?rmal? ?nlerinizde az ama dengeli yiyecekler tercih etmelisiniz.

Hibir ?eyden tamamen vazgemenize gerek yok ancak dengeli beslenmeye zen gstermelisiniz. Ak?am yeme?ini ok ge saatte yememek ve yediklerinizi eritmek iin k?sa bir yry? yapmak yediklerinizin yak?lmas? ve vcudunuzda ya?a dn?memesini sa?lar. Sa?l?kl? bir vcudun temel ihtiyac? yeterli miktarda su imektir. Su imek vcudunuzu yeniler ve ihtiyac?n?z olan enerjiyi kar??lar. Ayr?ca cildinizin diri kalmas?na yard?mc? olur.

Kar?n Kaslar?nda Ya? Oran?n?n Artmas?na Nas?l Engel Oluruz?

Spor yapmay? kilo ald???n?zda bir ihtiya olarak yapmak yerine hayat?n?zda bir disiplin haline getirerek dzenli olarak yapmal?s?n?z. zellikle haftada 3 ile 5 gn aras?nda mekik ekmek ya da kaslar?n?z? glendirecek hareketler yapmak kar?n glgenizdeki ya?lanmay? nleyecektir. Sa?l?kl? beslenme ve spor yapmay? dengeli ve disiplinli ?ekilde hayat?n?zda uygularsan?z spor salonlar?nda vakit harcaman?za gerek kalmayacakt?r. Ayr?ca temiz hava yry?lerini f?rsat bulduka yapman?z hem fiziki hem de ruhsal a?dan sizi yenileyecektir.

Kar?n Kaslar? ?in nerilen Hareketler

Mekik ekmek alt ve st kar?n kaslar?n?z?n glendirilmesi iin en etkili harekettir. Yan kar?n kaslar?n?z iin apraz mekik ekmek etkili olacakt?r. Ayr?ca pilates yapmak hem kar?n kaslar?n?z?n hem de tm vcut kaslar?n?z?n glenmesine katk? sa?layan spor dal?d?r. Yry? yapmak, belli tempoda ko?u yapmak ve fitness da kaslar?n?z?n glendirilmesi ve ya? yak?m?n?n artmas? iin nerilen spor trleri aras?nda yer al?r.

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?nda Ya? Yak?m?n? Art?rma

Hedefledi?iniz kilonun ok zerindeyseniz ve kar?n k?sm?n?zda yksek oranda ya? mevcut ise kaslar?n?z? eritmeden dzenli spor yapmaya ba?lamal?s?n?z. ?lk hedefiniz fazla kilolar? vermek olmal? ancak bunu yaparken yanl?? rejim uygularsan?z var olan kaslar?n?z kilo kayb?n?zla beraber erimeye ba?layacakt?r.

Bu nedenle kontroll kilo vermelisiniz. Birden ve ok kilo vermek yerine az ama emin ad?mlarla ilerlemeniz kal?c? bir sonu alman?z? da kolayla?t?racakt?r. Kar?n blgenizdeki ya?lar?n yak?lmas? iin en etkili hareket mekik, apraz mekik ve plank duru?udur. Bu hareketleri dzenli ve belli periyodlar ile yaparsan?z hem kar?n ya?lar?n?z erimeye ba?lar hem de kaslar?n?z glenir. Bu sayede dengeli bir vcut geli?imine sahip olursunuz.

Kaslar? Glendiren Yiyecekler Nelerdir?

Pek ok sporcu dikkat eken ve a??r? kasl? grnme sahip olmak iin protein ieren haz?r g?dalara ynelmektedir. Ancak sa?l?k a?s?ndan bu pek de tavsiye edilen bir durum de?ildir. ncelik her zaman sa?l?kl? olmak iin spor yapmak olmal?d?r.

Protein ieren haz?r yiyecek ve iecekler yerine gerek ve do?al protein ieren yumurta, tavuk, peynir gibi sa?l?kl? rnler, ayr?ca do?al karbonhidrat ve vitamin ieren besinler tercih edilmelidir. Taba??n?zda her zaman her besin gurubundan olmas? gerekti?i kadar ve dengeli ?ekilde yiyecek bulunmal?d?r. Ayr?ca gnde en az 1.5 litre su imeyi de ihmal etmemelisiniz.

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Sadece Mekik Kar?n Kaslar? ?in Yeterli Olur Mu?

Vcudunuzun herhangi bir blgesindeki kas grubu iin sadece bir hareket tek bir kas grubu iin yeterli olmayacakt?r. Mekik ekmek alt ve st kar?n kaslar?n?n glendirilmesinde ok etkilidir ancak yry? yapmak, ko?mak ve ip atlamak gibi hareketlerle bunu desteklemek nemlidir. Yan kar?n kaslar? iin apraz mekik ekmeli ayr?ca sa? sol a??rl?k kullan?ml? hareketleri yapmal?s?n?z. Her kas grubunu harekete geiren bir egzersiz mevcuttur. Ancak h?zl? ve do?ru sonuca ula?mak iin orant?l? ve disiplinli spor yapmal?s?n?z.