Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir; Vcudunuzda kas ktlesini art?rmak ve ya? oran?n? azaltmak iin spor yapmak ve sa?l?kl? beslenmek ok nemlidir. Spor yapmak denildi?inde srekli antrenman yaparak kaslar?n?z? belirgin hale getirmek istemek de?il sporu bir ya?am biimine dn?trmek gerekir.

Dzenli ve gnn belli zamanlar?nda yapaca??n?z k?sa ama etkili antrenmanlar, a?k hava yry?leri ve tempolu ko?ular kas ktlenizin srekli aktif olmas?na ve ya?lanma oran?n?z?n azalmas? destek olmaktad?r. Ayr?ca hamburger, pizza gibi popler haz?r g?dalardan olabildi?iniz kadar uzak durmaya al???n. Sa?l?kl? yiyecekler tercih etmeli her nesin gurubundan gnde belli oranda tketmeye zen gstermelisiniz.

zellikle protein kaslar?n glenmesi iin ok nemli bir nesin trdr. ?erisinde yo?un protein olan besinler; yumurta, hindi, tavuk, k?rm?z? et, bal?k, yulaf ve kuruyemi?. Ayr?ca sporcular haz?r protein tozu da kullanmaktad?r. Haz?r rnler daha h?zl? sonu gsterdi?i iin kolay yolu seerek protein tozu kullanmak yerine dzenli spor ve sa?l?kl? beslenme sayesinde belli bir zaman aral???nda istedi?iniz vcut ve kas formuna kal?c? olarak ula?abilirsiniz. Ancak protein tozlar? h?zl? ama kal?c? olmayan sonulara neden olabilir.

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir

Kas yapmak ?in Ne Yemeliyim?

Vcudumuzdaki kaslar?n temel yap? ta?lar?n? proteinler olu?turur. Protein a??rl?kl? beslenmek kaslar?n?z?n glenmesine ve gerekli egzersizleri yaparsan?z kaslar?n?z?n belirgin olarak grnmesini sa?layacakt?r. Proteini yo?un olan besinler aras?nda tavuk, bol yumurta, ya?s?z organik etler, bal?k, yo?urt, ya?s?z st, badem ve f?st?k ezmesi, baklagiller yer almaktad?r. Her besin gurubunda belli oranda protein bulunur ama en yo?un olanlar bunlard?r. Baklagillerin ierisinde yer alan yulaf hem sporcular?n tercihi hem de protein a?s?ndan zengin bir besindir. Tok tutma zelli?i, sindirim sistemi ve metabolizmay? dzenleyici etkileri ile gnde 8 yemek ka???? kadar yulaf tketimi yzde 15lik protein ihtiyac?n?z? kar??layacakt?r.

Hangi Meyve Kas Yapar?

o?unlukla ara ?n olarak tketilen meyvelerinde kaslar? glendirici zelli?i mevcuttur. zellikle avokado ve elma gibi besin de?eri yksek olan meyveler kaslar?n?z? geli?tirmeniz iin gerekli protein ve besini iermektedir. Kaslar?n?z?n geli?tirilmesi iin sadece proteinle de?il her besin gurubundan yemeniz gerekir. Sadece yo?un kas guruplar?n?z?n geli?tirilmesi iin bu beslenme ?eklini protein a??rl?kl? olarak dzenleyebilirsiniz. Bunun iin zellikle bol yumurta tketimi ok etkili olacakt?r. Ayr?ca yo?urt ve st gibi protein de?eri yksek besinleri de yemelisiniz. Her sporcunun ve sa?l?kl? beslenmek isteyen ki?ilerin aksatmadan tketmesi gereken en nemli besin sudur. Boy kilo endeksinize gre belirlenen miktarda, ancak gnde en az 1.5 litre su tketmeye zen gstermelisiniz.

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir

Kas Yaparken Ekmek Yenir Mi?

Ekmek besin gurubu olarak karbonhidrata dahil edilir. Harcanan enerjinin vcuda yeniden kazand?r?lmas? ve kaslar?n geli?imi iin karbonhidrat ieren yiyecekleri tketmek de nemlidir. zellikle tam bu?day ve tah?ll? ekmekler karbonhidrat? yo?un olarak ierdi?inden her gn yeterli miktarda tketilmesi gereken bir besindir. Karbonhidrat tketimi hem kaslar?n?z? geli?tirmenize hem de gl hissetmenize katk? sa?layacakt?r. Ancak her ?eyin fazlas? zarar oldu?undan ekme?inde belli oranda yemek nemlidir. Dzenli ve disiplinli yeme al??kanl??? vcudunuzdaki ya? oran?n?n ani art???na engel olacakt?r. Bu sayede kaslar?n?z? glendirmek iin daha protein a??rl?kl? bir beslenme ?ekli tercih edebilirsiniz. Ancak tamamen protein ieren de?il her besin grubundan yeterli miktarda alaca??n?z ?nleri yemelisiniz.

Et Yemeden Kas Yap?labilir Mi?

Et vcudunuzun protein ihtiyac?n?n byk o?unlu?unu kar??layacak bir besindir. zellikle tavuk eti ve k?rm?z? et protein a?s?ndan olduka zengindir. K?rm?z? et gurubu iin 100 gram dana etinin iinde 28 gram protein, 100 gram hindi etinin ierisinde 29 gram protein, 100 gram tavuk etinin ierisinde ise 27 gram protein bulunabilir. Et yemek ideal bir protein kayna?? gibi grnse de et yemeden de kas yapabilmek mmkndr. zellikle vegan veya vejetaryen sporcular alsa et tketmeseler de kas yapabilmektedir. Et ve hayvansal rnlerden al?namayan proteinler iin alternatif bitkisel g?dalara ynelmek gerekir. Vejetaryenler iin zellikle yumurta protein iin ok nemli bir besindir. Ayr?ca baklagiller gurubundaki nohut, fasulye, bezelye, mercimek gibi g?dalarda yo?un protein bulunmaktad?r.

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir

Kaslar? Byten ?ey Nedir?

Sporu bir ya?am biimi olarak hayat?n?zda tutmak, dzenli uyumak, sa?l?kl? beslenmek ve egzersiz yapmak kaslar?n?z?n bymesine ve geli?mesine katk? sa?lamaktad?r. Ayr?ca dzenli a??rl?k al??mas? yapman?z ve a??rl?kl? protein gurubu ile beslenmeniz kaslar?n?zda grnr bir geli?me sa?layacakt?r. Kas geli?iminin hormonlar ve genetik yap? ile de alakas? vard?r ancak bunun iin bir doktora dan??man?z uygun olacakt?r.

Kas Geli?imi Ka Ya??na Kadar Srer?

?nsanlar?n kas geli?imi 30 ya??na gelene kadar maksimum seviyeye ula?m?? olur. Ancak 40 ya??na kadar kas ktleleri geli?tirilmeye devam edilebilir. Do?al srete 40 ya??ndan sonra kas ktlelerinde azalma ba?layaca??ndan spor ve egzersiz yaparak bu azalmay? yava?latmak mmkndr. Ya? ilerledike kas ktlesi azalmaya devam etti?inden sa?l?kl? ve dzenli beslenmek, spor yaparak kaslar? al??t?rmak bu azalmay? yava?latman?za katk? sa?layacakt?r.