Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

K?? Ko?usu ?in neriler

K?? Ko?usu ?in neriler; K?? aylar?nda so?uyan havaya ra?men d?? mekanlarda spor yapmaktan ho?lanan sporcular iin k?? ko?usu iin nerileri derledik.

Yaz s?caklar?nda bo?ucu havadan rahats?z olan ko?ucular so?uk havalarda ko?maktan daha fazla keyif almaktad?r. Sizde so?uk havaya ald?rmadan k?? aylar?nda d??ar?da spor yapmaktan ve ko?maktan ho?lan?yorsan?z dikkat etmeniz gereken baz? unsurlar bulunur. So?uk havada ko?mak iin neriler yaz?m?zda.

Ayakkab? Seimi

K?? aylar?nda ko?arken dikkat edilmesi gereken en nemli unsur ayakkab? seimidir. Ayaklar?n?z su al?r veya ?rse ko?mak bir i?kenceye dnecek ve k?sa srede hastalanacaks?n?zd?r. Ko?u yapt???n?z saatinde etkisine gre havan?n so?ukluk derecesi de?i?irken k???n su geirmeyen ve do?al s?cakl???n? koruyan ko?u ayakkab?lar? tercih edilmelidir. Ayakkab? aya??n?z? amura, ya?mura, kar suyuna ve kaygan zemine kar?? korumal?d?r. Ko?u ayakkab?s? seeneklerini grntlemek iin www.sportive.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

K?? Aylar?na Ko?arken Mesafe

K?? ko?usu iin dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de ko?unun mesafesidir. K?? aylar?nda ko?arken uzun mesafeler nerilmemektedir. Ayr?ca k?? aylar?nda uzun mesafe yksek tempoda ko?mak yerine orta h?zda k?sa ve orta mesafe ko?ulmas? tavsiye edilmektedir. K?? aylar?nda so?uktan az etkilenmek iin k?sa ko?ular verirken molalara da zen gsterebilirsiniz. So?uk havalarda uzun mesafe ko?mak bnyeyi ciddi zorlamak olacakt?r.

Bu yzden a?amal? ko?man?z gerekmektedir. Gnde 2 kilometre ko?mak istiyorsan?z bir kilometre sabah bir kilometre ak?am ko?abilir veya ko?u aras?na dinlenme pay? koyabilirsiniz. So?uk havan?n etkisiyle uzun mesafe ko?mak so?uk alg?nl??? gibi hastal?klara yakalanma ihtimalini artt?rmaktad?r. Bu yzden ko?arken vaktiniz uygun ise gne?in daha dik a?yla geldi?i saatleri de seebilirsiniz. K?? aylar?nda ko?udan nce mutlaka ?s?nma hareketleri de yap?lmal?d?r. Bu kas a?r?lar?n?z?n daha az olmas?n? sa?larken kaslar?n?z? daha fazla esneklik verece?inden k?? ko?usu verimi de artt?racakt?r.

K?? Ko?usu ?in neriler
K?? Ko?usu ?in neriler

K?? Ko?usunda K?yafet Seimi

K?? aylar?nda ko?arken kal?n k?yafetler tercih etmek yanl?? giyinme olacakt?r. Kal?n giyinmek yerine ince ancak birka kat giyinmeyi tercih edebilirsiniz. Terinizi d??ar? atan nefes alabilen kuma?lar tercih edilmelidir. Vcut s?cakl???n?z? koruman?za yard?mc? olacak sweatshirtler ve ya?murluklar k?? ko?usu iin ok fazla tercih edilmektedir. K?yafet seimi yaparken:

  • ?nce k?yafetler seilmesi
  • Teri emen ve vcut s?cakl???n? sabit tutan k?yafetler
  • Rahat hareket etmenizi sa?layan tayt veya e?ofman
  • Ayaklar?n?z? koruyan kal?n olmayan termal oraplar

Tercih edilebilir.

Ko?udan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ko?udan sonra yap?lmas? gereken ilk ?ey vcut ?s?s?n?n h?zla d?mesinden olumsuz etkilenmemek iin terin zerinizde so?umas?na izin vermeden terli k?yafetlerden kurtulmak gerekmektedir. Ko?udan hemen s?cak du? alabilme imkn?n?z yok ise k?yafetlerinizi de?i?tirmeniz gerekmektedir. K?yafetlerinizi de?i?tirdikten sonra nabz?n?z dzeldi?inde vcudunuz normal s?cakl???na eri?ecektir. E?er ko?tuktan sonra ?me geliyor ise sizi daha s?cak tutacak k?yafetler tercih edebilirsiniz. Ko?arken so?uk iecekler yerine ?l?k iecekler tketebilirken ko?udan sonra s?cak iecekler imeniz vcut ?s?n?z?n daha kolay dengelenmesine yard?mc? olurken dilerseniz bir para bitter ikolata da tketebilirsiniz.