Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler; K?? aylar?n?n gelmesi ile beraber d??ar?da yap?lan spor evde ya da spor salonlar?nda yap?lmaya ba?lan?yor. Evde yap?lan sporda nemli olan ki?inin kendine uygun egzersizler yapmas?d?r.

Sa?l?k ?artlar?na uygun ve kalbi yormayan sporlar tercih edilmeli. Evde spor yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulara uymamas? halinde geici ya da kal?c? etkiler sz konusudur. Bilinsiz yap?lan sporun yarar? de?il aksine zarar dokunur.

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde yap?lan sporda ki?i kendine gre karar almamal? uzman deste?i ile hangi sporu yapaca??na dair bilgi sahibi olmal?. Dikkat edilmesi gereken konular ?u ba?l?klar? alt?nda toplan?yor;

  • Mutlaka uzman deste?i al?nmal?.
  • Is?nma hareketleri yap?larak ba?lanmal?.
  • Spor yaparken uygun k?yafetler ve e?yalar kullan?lmal?.
  • Haz?rlanan spor program?na uyulmal?.
  • Antrenmanlara ve motivasyona zen gsterilmeli.
  • Vcudu fazla yormadan dinlenmek iin zaman ay?rmal?.
  • Antrenmanlarda set aralar?n? uzun tutmal?.
  • Spor sonras? du? al?nmal?.
  • Spor ncesi beslenme dzeni ve sresine dikkat edilmeli.
  • Spordan sonra nerilen g?dalar ile at??t?rma yap?lmal?.

Is?nma Hareketleri Yap?lmal?

K?? aylar?nda evde spor yaparken mutlaka ?s?nma hareketleri ile ba?lanmal?. Kalp ve dola??m sistemi dzenli bir ritimle h?zland?r?lmal? sonra spor yapmaya vcut haz?rlanmal?. Is?nma hareketleri ortalama 10 ila 30 dakika aras?nda olmal? bylelikle kaslara ula?an oksijen miktar? artt?r?larak vcut s?cakl??? ykseltilmeli.

Ba?lamadan nce spora uygun ayakkab? ve k?yafetler ile kullan?lacak e?yalar belirlenmeli. Haz?rlanan programa sad?k kalarak dzenli ?ekilde program kapsam?nda spor yap?lmal?.

Uzman Deste?i Al?nmal?

Zay?flama ya da vcudun kilo almas?n? engellemek iin yap?lan sporlara ba?lamadan mutlaka bir diyetisyen tavsiyesi al?nmal?. Antrenmanlar? ertelememek ve motivasyonu d?rmemek evde spor yaparken dikkat edilmesi gereken en nemli konu ba?l?klar?ndan biridir. Mzik e?li?inde spor yapmak motivasyonu artt?ran unsurdur bylelikle ki?i ok daha enerjik ?ekilde spor yapma f?rsat? elde eder.

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

Dinlenme Aras? Verilmeli

K?? aylar?nda evde yap?lan sporlarda vcudu yormamak ve kalbi zorlamamak gerekir. Bu yzden dinlenme aralar? nem kazan?r. Sosyal ya?am? olumsuz ?ekilde etkilemeyecek spor egzersizlerinin yan?nda programda belirlenmi? olan sreye uymak gerekir. Set aral?klar?n?n da program kapsam?nda uygun ?ekilde verilmesi ve gere?inden fazla antrenman yap?lmamas? tavsiye edilir.

Birok uzman sporun hemen ard?ndan du?a girmeyi nermez bunun yerine esneme hareketleri yap?ld?ktan sonra ?l?k su alt?nda du? almak tavsiye edilir. Her spor ard?ndan du? al?nmas? do?ru de?ildir. Yrmek ya da hafif tempoda bisiklet srmek gibi spor faaliyetlerinden sonra du? almaya gerek yoktur.

Beslenmeye Dikkat Edilmeli

Evde yap?lan spor iin haz?rlanan programa ba?lamadan ortalama 2-3 saat nce yemek yemeyi kesmek gerekir aksi halde sporu yapmak zorla??r. 600 kalorilik bir ?nn ard?ndan 2-3 saat sonra yap?lan spor istenen verimi almada yeterlidir.

Sporun ard?ndan vcut karbonhidrat ve glikojen depolar?n? tketti?inden dolay? ilk 20 dakika ierisinde bu ynde at??t?rmal?klar yap?lmal?. zellikle meyve ya da protein ve karbonhidrat ierikli yiyecek ile iecekler iyi bir seenektir.

Programda vcudun gnlk ihtiyac?n? kar??layacak kalori miktar?na gre beslenme program? haz?rlanmal? ve buna uyulmal?d?r. K?? aylar?nda dengeli ve sa?l?kl? beslenmenin nemi spor yaparken de geerlidir.

Beslenme nemli oldu?u iin olu?turulan beslenme listesine mutlaka uyulmal?. Ayn? zamanda spor yaparken su kayb? ya?anaca?? dikkate al?nmal?, gn ierisinde su tketimi ihmal edilmemeli aksi halde kas kramplar? ya?an?r.

Online Derslere Kat?lmal?

K?? aylar?nda spor salonlar? ya da fitness merkezlerine gitmek istemeyip evde egzersiz ve spora devam etmek isteyenler iin online derslere kat?lmak yard?mc? olur. Uzman bir e?itmen taraf?ndan ynetilen ders, tek ba??na antrenman yapmak yerine planlanm?? ve her gn uygulanacak ?ekilde gerekle?tirilir.

Online dersler ki?iyi rahatlat?rken gnlk spor program?n? tamamlama ?ans? sa?lar. Spor sonras? ki?i gn ierisinde hareket halinde kalarak vcudun korunmas?n? destekler. Ev ierisinde yry? yapmak ya da dans etmek vcudun al??mas?n? sa?lad???ndan dolay? gn boyu aktif kalmak mmkn.

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

Spor Aletleri Dikkatli Kullan?lmal?

Evde spora zaman ay?rmak iin al?nan spor aletleri dikkatli kullan?lmal?. Sakatlanmamak ve vcudun ihtiyac? olan egzersizleri yapabilmek iin ilk 1 ay a??r tempo ile ba?lanmal?. Evde spora ba?larken ncelikli olarak yry? yap?lmal? ard?ndan vcut germe ve kas egzersizleri boyundan ba?lay?p ayak bile?ine kadar yap?larak kas gruplar? ?s?nmal?.

Vcudun spora al??mas?n?n ard?ndan egzersiz sreleri artt?r?larak h?z verilmeli. Ancak dikkat edilmesi gereken en nemli konulardan biri spor yaparken vcudu dinlendirmektir. Bundan dolay? evde spor yaparken bir gn yapmak bir gn ara vermek nerilen durumdur.

Spor Sresine Uyulmal?

Sporu yapma saati nemlidir sabahlar? vcut ?s?s? d?k oldu?undan dolay? uygun saatler 9 ile 10 aras?d?r. Ak?am yemeklerinin ard?ndan ise en az 2 saat sonra spor yap?lmal?d?r.

Unutulmamas? gereken en nemli konu vcudu ?s?tmakt?r. H?zl? spor yapmak ba?ta kalp ve damar sa?l??? olmak zere solunum sistemi bozuklu?u ve kalpte ritim bozuklu?una neden olur.