Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Ko?u Program? Olu?tururken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ko?u sporuna ba?lamak istiyor ancak faydalar?n? tam olarak bilmiyor ve program nas?l olu?turulur merak ediyorsan?z sizler ii ko?uya nas?l haz?rlan?r ve program nas?l olu?turulur? Yaz?s? haz?rlad?k. Ko?u esnas?nda dikkat edilmesi gereken hususlar olduka nemlidir ve ko?u sadece bir blgede ko?mak olarak hafife indirgenmemelidir. ncesinde ve sonras?nda yap?lmas? gereken durumlar vard?r. Ko?arken dikkat etmeniz gerekenler ve ko?u hakk?nda ayr?nt?l? bilgiyi bu yaz?da bulabilirsiniz.

Giysilerin Seimi

Ko?arken dikkat etmeniz gereken ilk ?ey k?yafetlerinizdir. rne?in s?cak bir gnde ko?acak iseniz k?yafetlerinize ek olarak ?apka takman?zda gerekmektedir. Gne?li havay? bylece kesecek ve daha rahat bir gr? sa?larken ayn? zamanda gne?ten olumsuz etkilenmenin de nne geebilirsiniz. Vcudunuzu daraltmayacak nemi d??ar? atan ve nefes alabilen kuma?lar tercih edilirken ayn? zamanda i k?yafetlerinizin ise terinizi emmesi iin pamuklu olmas?na zen gsterebilirsiniz. So?uk havalarda ise en az iki kat giyinmeli ok so?uk havalarda ise uzmanlar kat giyinmenin do?ru oldu?unu sylemektedir.

Ko?u Ayakkab?s?

Ko?arken en byk i? her zaman ayaklar?n?z da ayakkab?n?zda olacakt?r. Normal spor ayakkab?dan farkl? olarak e?itli markalar?n retmi? oldu?u ko?u ayakkab?lar? seilmelidir. Bu ayakkab?larda darbe emici zelli?i ile tabana giden bask?n?n azalmas?n? sa?larken ko?tuktan sonra ayak a?r?s? ekmemek iinde gereklidir. Ayr?ca zemine daha sa?lam basman?z? sa?larken s?rama zellikleri ise daha rahat hareket etmenize de yard?mc? olur ve olas? bilek ve ayak sakatl?klar?n?n nne geer. Ko?u ayakkab?s? seerken aya??n?za tam olan ayakkab? yerine parmaklar birka cm bo?luk olmas? da tavsiye edilir. Bu bo?luk sayesinde ayaklar?n?z rahat edecek ve hareket halindeyken k?elere s?k??mak yerine konforunuzu artt?racakt?r.

Do?ru Ko?u Nas?l Olur?

Ko?uya yeni ba?lam?? biri ile uzun sre ko?an ki?ileri rahatl?kla ay?rt edebilirsiniz. Yeni ba?layan ki?iler genellikle ad?mlar?n? ok geni? aarak ve daha fazla s?rayarak ko?maya al???r. Oysaki bu tarz ki?iyi daha fazla yorarken ayn? zamanda sakatlanma riskini de artt?rmaktad?r. Ko?u sadece bacaklarla de?il vcut ile btnsel ilerlemelidir. S?rt?n?z? dik kollar?n?z? ise serbest b?rakarak ayaklar?n?z? ok fazla yerden kald?rmadan kk ve orta ad?mlarla ilerlenmelidir.

Program Nas?l Olu?turulur?

Ko?u parkurunuzu belirledikten sonra ne kadar sre ko?aca??n?z? da belirlemelisiniz. Uygun sre sabah ve ak?am saatleri olarak uzmanlar taraf?ndan tavsiye edilirken siz size en uygun gelen zaman? semekte zgrsnzdr. Ba?lang? olarak uzun mesafe ko?man?z tavsiye edilmez. Her ko?uda bir ncekinden %10 daha fazla ko?may? kendinize hedef olarak koyman?z ve ad?m ad?m sreyi artt?rman?z do?rudur. Ko?unuzun h?z?n? belirlerken ise nefesinizi kontrol edebilirsiniz. E?er nefes nefese kal?yor ve ko?arken konu?urken zorlan?yor iseniz uygun h?zda olmad???n?z? ve yava?laman?z gerekti?ini anlayabilirsiniz. Program olu?tururken ise e?er her gn ko?acaksan?z dinlenmeli periyotlarla ilerleyebilirsiniz. rne?in pazartesi gn 1000 metre ko?acak iseniz Sal? gn ko?u ve tempolu yry? yapabilirsiniz. Bu sreyi gittike artt?rarak dzenli olarak ko?u sporunu hayat?n?za dahil edebilirsiniz.