Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Ko?uda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ko?uda Dikkat Edilmesi Gerekenler; Ko?u yapmaya karar verdiyseniz bilmeniz gereken birka husus vard?r. Ko?u sporu kilo vermek ve kondisyon sa?lamak iin etkilidir. Daha sa?l?kl? bir bedene kavu?mak ve fit grnme eri?mek iin ko?uya ba?lamadan nce nerilerimize dikkat edebilirsiniz.

Nas?l Ko?acaks?n?z?

Ko?arken nemsenmesi gereken ilk detaylardan biri ko?u sporunun nas?l yap?laca??n?z. Uzun ko?u, k?sa ko?u, byk ad?mlar veya sabit ko?u gibi birok detay bulunur. Uzmanlar ko?ucular?n bu tarz ?eyleri d?nerek al?nan verimin azald???n? a?klad?. Ko?arken sadece ko?aca??n?z konumu belirlemeniz daha etkili ve verimli bir antrenman yap?lmas?n? sa?lar. Profesyonel olarak ko?u sporunu gerekle?tirmek istemiyorsan?z ko?u tekniklerini uygulamaya al??arak kendinizi daha az yorabilirsiniz. Nas?l ko?aca??n?z? d?nmek beyninizi yorar ve bu durum fazladan yorgunluk ve stres yarat?r.

Ko?u Temposu

Ko?arken rotan?z? belirledikten sonra e?er yeni ko?ucu iseniz d?k tempoda ba?layarak temponuzu giderek artt?rman?z do?rudur. ?ki hafta dzenli ko?udan sona ?s?nma hareketlerini atlamadan yksek tempo ko?abilirsiniz. Ko?u temposuna ayak uydurmak ve tm rotay? tamamlamak ilk zamanlarda biraz sizi zorlayabilir. Ancak pes etmeyin ve istikrarl? ko?arak k?sa srede tempoya uyum sa?layabilirsiniz. Ko?u antrenmanlar?nda e?er zorlan?yorsan?z k?sa ko?ular ve molalar vererek ideal ko?u plan?n? olu?turabilirsiniz.

Ko?uda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ko?uda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ko?arken Kendinizi ?zleyin

Ko?arken insanlar?n sizi nas?l grd?n merak ediyor ve do?ru duru?u sergileyebiliyor musunuz grebilmek iin ilk olarak kapal? alanlarda ko?arak kendinizi izleyebilirsiniz. Yere nas?l bas?yorsunuz? Omuzlar?n?z dik mi? Gibi tm sorular?n yan?t? do?ru ko?u duru?u sergilemek iin nemlidir. zellikle ayaklar?n?z? inceleyerek ko?udan sonra ayak sa?l???n?z? koruman?z? sa?lar.

Ko?arken ayaklar?n bir nebze ie basmas? normaldir. Bu baca?a ve eklemlere giden bask?y? azaltt??? iin hata olarak grlmemelidir. Yere normal bas?yorsan?z bu durum da normaldir ve sakatlanma olas?l???n? azalt?r. Ancak d??a do?ru bas?yorsan?z mutlaka size uygun bir ayakkab? ile ko?un. Aksi takdirde sakatlanma ihtimali en fazla olan ko?ucular d??a basanlard?r ve sizde onlarla ayn? kaderi payla?abilirsiniz. Nas?l bast???n?z? merak ediyor ve daha nce hi incelemediyseniz kuru bir zemine ?slak ayaklar?n?zla basabilir veya kumda ?plak ayak basarak aya??n?z?n izine bakabilirsiniz. Ayak bas?? ?ekillerine gre:

  • Ayak ukurlar?n?z olmas? gerekti?i gibiyse ntr ayak
  • Ayak ukurunuz ok belirgin de?il ise ie basma sz konusu
  • Ayak ortas?nda normalden daha byk bo?luk var ise d??a bast???n?z

Anlam?na gelir. Bu zellikle ayakkab? seimi iinde etkilidir.

Ko?u Ayakkab?lar? Seimi

Ko?u ayakkab?lar? tercihinde bulunurken yukar? da anlat?lan ayak zelli?ini dikkate alarak tercih yapabilirsiniz. Ayak biledi?inizi kuvvetlendirmek iin bile?i destekli modeller tercih edebilirsiniz. Ko?ucular ko?aca?? zemini de d?nerek en uygun ayakkab?y? giymelidir. Aksi takdirde beton zeminde ko?arken ayaklar?n?z kayabilir ve sakatlanabilirsiniz. Nike ko?u ayakkab?lar? her ayak yap?s?na ve zemine uygun olarak retilen 1000den fazla ko?u ayakkab?s? modeli ile size en uygun ayakkab?y? sat?n alabilirsiniz.