Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Lunge Egzersizi Detaylar?

Lunge Egzersizi Detaylar?; Fit bir vcuda sahip olmak iin yeterli ve dengeli beslenmenin yan?nda egzersizde yap?lmal?d?r. Ko?u, zumba ve gibi birok kardiyo egzersizi yap?l?rken yoga ve pilates gibi dengeyi artt?ran antrenmanlarda tercih edilebilir. Btn egzersizlerin temelini baz? hareketler olu?turur. Tek ba??na bir hareket pek ok zellik bar?nd?r?r. Lunge egzersizi detaylar? yaz?m?zda.

Lunge Hareketi

Vcudu ?ekillendirmek, kaslar?n?z? glendirmek ve antrenman verimlili?ini artt?rmak iin Lunge hareketi yap?labilir. Lunge hareketi vcuda esneklik katarken vcudun dengesini de artt?r?r. Lunge egzersizi ile kar?n, kala, s?rt ve bacak kaslar?n? glendirebilirsiniz. zellikle yap?lan spordan nce Lunge hareketinin yap?lmas? akci?er kapasitesini artt?raca??ndan performans?n?z? iyile?tirir.

Do?ru Lunge Hareketi Nas?l Yap?l?r?

Vcudun alt ve st k?s?mlar?n? al??t?ran Lunge egzersizinin do?ru yap?lmas? nemlidir. Hareketi do?ru yaparak spordan al?nan verimi artt?r?rken vcudun ?ekil almas? iin etkilidir. Do?ru Lunge egzersizi:

  • Dz bir zeminde dik durarak bir aya??n?z ile ne do?ru ad?mlay?n
  • Dizinizi bkn ve arkada kalan dizinizi kald?rarak vcudunuzu indirin
  • Vcut a??rl???n?z iki baca??n?za da e?it olarak da??lmal?d?r
  • A??rl???n?z? ne do?ru vererek vcudunuzu kald?n ve ba?lang? pozisyonuna dnerek di?er baca??n?z iin hareketi tekrarlay?n.
Lunge Egzersizi Detaylar?
Lunge Egzersizi Detaylar?

Lunge Egzersizi Faydalar?

Lunge hareketi vcudun dengesini, koordinasyonunu ve kuvvetini artt?r?r. Dzenli yap?ld???nda kaslar?n glenmesini sa?lar. Her Lunge hareketinde tek bacak al??mas? vcudun gcn artt?r?rken vcudunuz dengede kalabilmek iin ciddi efor sa?lar. Bu durum da vcut dengesini glendirir.

Lunge zellikle alt vcut blgesini al??t?rmak iin etkidir. Kaslar?n glenmesini sa?larken metabolizma h?z?n? artt?rarak ya? yak?lmas?n? h?zland?r?r. Bu durumda zellikle kilo vermek isteyenler iin en etkili ve gerekli egzersizlerden biri haline gelmesini sa?lar. Lunge egzersizi bel ve omurga blgesi iinde etkilidir.

zellikle s?rt ve kar?n kaslar?ndaki gerginli?i alarak kaslara uygulanan bask?y? azalt?r. Lunge egzersizi tek ba??na de?il antrenman program?na dahil edilmelidir. zellikle kar?n, s?rt ve bacak al??malar? yap?ld??? gn egzersiz program?nda mutlaka yer almal?d?r. Vcudunuzun k?sa srede glenmesini sa?lamak iin egzersiz program?na haftada 3 kez eklenmesi uygun olur.

Lunge Hareketi e?itleri

Lunge egzersizi grnd?nde ok daha derin ve etkilidir. Hareket e?itlerini bilerek antrenman e?itlili?i sa?layabilirsiniz. Lunge egzersizi e?itleri:

  • Jumping Lunge hareketi: Elinizi belinize koyduktan sonra baca??n?z? a?n. Bir aya??n?z? ne ald?ktan sonra klasik pozisyona gein ve dizinizi bkn. Ard?ndan aya?a kalkarken yukar? do?ru z?playarak bacak de?i?tirin.
  • Side Lunge egzersizi: Ayaklar?n?z? kalan?za paralel a?n ve ayak parmaklar?n?z? d??ar? do?ru evirin. Bir aya??n?z? yana do?ru olabildi?ince byk a?n ve kar?n kaslar?n?z? s?karak dik durmaya al???n.
  • Curtsy Lunge hareketi: Ayaklar?n?z? omzunuza paralel a?n ve bir aya??n?z? geriye di?er aya??n?z? ise apraz gelecek ?ekilde konumland?r?n. Arkada kalan baca??n?z? bkerek yere de?dirin.
  • Tvistini Lunge egzersizi: Kollar?n?z? ne uzat?n ve ne do?ru ad?m at?n. Arkada kalan dizinize do?ru gvdenizi evirin.

Tm egzersizler kuvvet ve denge katarken dilerseniz ellerinize a??rl?k hareket hareketi glendirebilirsiniz.