Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Meki?in Modern Hali: Ters Mekik

Meki?in Modern Hali: Ters Mekik; Mekik, ??nav gibi tarihi ok eskilere dayanan ve ocukluk a?lar?nda bile herkesin keyifle yapt??? bir egzersizdir. Gemi?i bu kadar eskiye dayanan meki?in farkl? versiyonlar?n?n olu?mas? da bu sebeptendir. Klasik mekik kar?n kaslar?n? glendirmek ve s?k?la?t?rmak iin kullan?l?rken ters mekik ise s?rt ve bel kaslar?n? glendirmek iin yap?lmal?d?r. Ters mekik klasik mekik kadar tercih edilirken ters meki?in faydalar?n? yaz?m?zla ke?fettikten sonra mutlaka egzersiz program?n?za kendisine yer vereceksiniz.

Ters Mekik Hareketi Nas?l Yap?l?r?

Ters mekik hareketi iin ters mekik aletine yz st bir ?ekilde yerlerin ve bacaklar?n?zdan kalalar?n?zdan ve karn?n?zdan da g alarak belinizden itibaren vcudunuzu kald?rarak vcudunuz dzle?ene kadar devam edin. Ard?ndan vcudunuzu a?a??ya yava?a indirin ve birka saniye duraksad?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna geri dnebilirsiniz. Ters meki?in di?er bir versiyonunda ise dz bir zemine veya bir mat?n zerine yz st bir ?ekilde uzan?n ve kalan?zdan itibaren dizlerinizi bkerek yukar? kald?r?p karn?n?zdan da g alarak dizlerinizi yukar? kald?r?n. Elleriniz mat?n zerinde kalmal?d?r ve dizleriniz karn?n?za do?ru bklerek yukar? kald?r?lmal?d?r. Bu esnada nefes egzersizleri yapmay? unutmay?n ve ba?lang? pozisyonunun ard?ndan program?n?za gre tekrarlayabilirsiniz.

Meki?in Modern Hali: Ters Mekik
Meki?in Modern Hali: Ters Mekik

Ters Meki?in Ki?iye Faydalar??

Ters mekik dzenli olarak yap?ld???nda bel ve s?rt kaslar?n? glendirirken ayn? zamanda postr dzgnle?tirmesini de sa?lamaktad?r. Bel a?r?s? problemi ekiyorsan?z ters mekik a?r?lar?n?z?n azalmas?na yard?mc? olacakt?r. Ters mekik kolay gibi grnen ancak yap?l?rken ok dikkat edilmesi gereken bir egzersizdir. E?er yanl?? bir harekette bulunursan?z bel ve s?rt?n?z? zedeleyebilirsiniz. Bu sebepten hareketin do?ru yap?ld???ndan emin olun ve mutlaka egzersizden nce ?s?nma hareketlerini yapmal?s?n?z. Dilerseniz bu hareket esnas?nda elinize yk de alarak daha etkili bir egzersiz haline getirebilirsiniz.

Meki?in Modern Hali: Ters Mekik; Ters Mekik Hangi Kaslarda Etkilidir?

Ters meki?in aletli veya aletsiz olarak uyguland???nda etki alandaki de?i?mektedir. Aletli ters mekik genellikle spor salonunda yap?lmaktad?r ve a??rl?kl? s?rt kaslar?n? al??t?r?rken aletsiz yap?lan ters mekik s?rt kaslar?n?n yan?nda bir de kar?n ve kala kaslar?n? da al??t?rmaktad?r. Etkinli?ini artt?rmak isterseniz nce aletli ters mekik yaparken ard?ndan mat?n?z?n zerinde al??abilirsiniz.

Meki?in Modern Hali: Ters Mekik; Evde Ters Mekik Nas?l Yap?l?r?

Sporunuzu evde yapmak istiyorsan?z ters mekik hareketinizi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Aletsiz al??mak istiyorsan?z evde dz zemini kullanabilirken ekipmanl? ters mekik iin sehpa kullanabilirsiniz. Evinizde dz bir zeminde veya mat?n?z?n zerinde ters mekik egzersizi iin ncelikle zemine yz st yat?n ve kollar?n? yere konumland?r?n. Ard?ndan kalan?z? olabildi?ince s?karak st blgenizi yukar? do?ru kald?r?n. st bedeninizi yukar? do?ru kald?r?rken kalan?z, bacaklar?n?z ve ayaklar?n?z her zaman mat?n?zda olmal?d?r. S?rt kaslar?n?z?n kas?ld???n? hissedene kadar kendinizi yukar? do?ru kald?rmal?s?n?z. Ba?lang? pozisyonuna dnerek gnlk program?n?za uygun bir ?ekilde diledi?iniz kadar yapabilirsiniz. Ters mekik ister aletli ister aletsiz olsun haftal?k program?n?za mutlaka yer vererek basit ve verimli bir egzersiz yapabilirsiniz.