Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Otururken Esneyin!

Otururken Esneyin! Uzun sre evde kalan, stres ve egzersiz eksikli?inden dolay? hareketsiz kalan birok insan var. Bu nedenle, bu sefer, otururken krek kemiklerini soyan, st gvdeyi s?f?rlayan, sert kala eklemini gev?eten ve yar?m gvdeyi gev?eten bir ta?la iki ku?tan olu?an bir esneme tan?taca??z.

Otururken Esneyin!

Kar?n Kaslar?na G! Vcudunuzun st K?sm? Rahatlayacak!

Boyun ve omuz sertli?ine neden olan kaslar skapulaya ba?lan?r. Ba?lang?ta krek kemi?i, bir mele?in kanatlar? gibi s?rt?n st k?sm?nda yzen bir yap?ya sahiptir, ancak uzun sre ne e?ilmeye devam ederseniz, krek kemi?i d??a do?ru ekilecek ve sertle?ecektir.

Skapula evresindeki kaslar? bilinli olarak hareket ettirirseniz gev?etmek nispeten kolayd?r. Kolunuzu yava?a evirerek krek kemi?ini hareket ettirin

Ayr?ca, kala ekleminiz sertse, ayak parmaklar?n?z? uyluklar?n?za koymak zor olabilir, ancak devam ettike kala ekleminiz a?lacakt?r, bu yzden ltfen devam edin. Uyluklar, s?rta benzer byk kas gruplar?ndan olu?ur. Bu alan? s?k? bir ?ekilde uyararak, germe etkisi arp?c? biimde artacakt?r. Uyand???n?zda ve yatmadan nce daha da etkilidir.

Otururken Esneyin!

Otururken Tm Vcudu Esnetme Nas?l Yap?l?r?

Nefesinizi tutmay?n. Omuz stlerinin hareket etti?ini hissedin.

(1) Bir sandalyenin arkas?na kadar iyi bir ?ekilde oturun. Gcnz karn?n?zda hissedin, pelvisinizi kald?r?n ve g?snz gerin.

(2) Sa? aya??n?z? sol uylu?unuzun zerine koyun ve sanki st vcudunuzu itiyormu? gibi biraz ne do?ru e?in. Sol elinizi indirmeye devam edin, sa? elinizi kald?r?n ve yava?a dndrn.

(3) ?ki kez evirdikten sonra iten d??a do?ru da iki kez evirin.

(4) Sol aya??n?z? sa? uylu?unuzun zerine koyun ve kolunuzu dndrn.

Yava? ve derin nefes al?n.

Kar?n kaslar?n? ba?tan sona gev?etmeyin. S?k? oturun sadece s?rt?n?z? kollar?n?z? hissedin. Birka kez yap?nca rahatlayacaks?n?z.

Esnedi?inizde sanki en uykulu zamanda kahve imi? gibi enerjik hissedersiniz.

Nefesinize odaklanman?za gerek yoktur. Sadece gev?eyinn, gev?eyin