Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Postr ?yile?tirici Egzersizler

Postr ?yile?tirici Egzersizler; Bir koltukta otururken, bir zeminde uzan?rken, yemek yerken veya masa ba??nda al???rken duru?unuzun sizi rahats?z etti?i oluyor mu hi? ?nsanlar genellikle ne e?ilme e?ilimindedir ve omuzlar?n? bas?k bir ?ekilde ne alarak gnlk i?lerinde fark?nda olmadan kambur durmaktad?r. Yeti?kin ya?larda ok daha fazla gze batan bu durumun temelleri geli?im a??nda at?l?r ve byrken duru?una dikkat etmeyen insanlarda genellikle kambur duru? gzlenir. Bu durum ok fazla s?rt a?r?s? ya?anmas?na, boyun ve bel f?t???na a?r?ca vcudun ?eklinin bozulmas?na da sebep olur. Dik durmayan ki?iler ileri evrede bunu yrrken de bilinsiz bir ?ekilde yaparak boyunun daha k?sa grnmesine neden olabilir. Postr bozuklu?unuz oldu?unu d?nyor iseniz sizlere nerece?imiz egzersizler ile duru? bozuklu?unu giderebilirsiniz.

Diyafram Nefesi al??mas?

Vcudun dengesini sa?layan en nemli egzersiz ayn? zamanda ya?am kayna??m?zda olan nefestir. Kendinize vakit ay?rd???n?z her zaman veya gndz i? yerinde ay molalar?n?zda dahi nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bu egzersiz sadece duru? bozuklu?unu dzenlemekte kalmaz ayn? zamanda stres kayg? gibi durumlar?nda etkisini azaltmaktad?r. Nefes egzersizi iin bir koltu?a veya bir yere dik bir ?ekilde oturun ve bir elinizi karn?n?za bir elini biraz stne yerle?tirerek burundan nefes al?p burundan yava?a verebilirsiniz. Burada karn?n?zdan ziyade g?snz ?i?melidir. Nefes egzersizini ilk gn 10 kez yaparken gidere artt?rarak omurga duru?unuzu dzeltebilirsiniz.

Dz Bir Zeminde Yat?n

Dz bir zeminde yatarak egzersiz mi yap?l?r diye d?nmeyin. Postr dzeltmek iin en etkili egzersizlerden biri olan yerde yatma s?rt kaslar?n?z? al??t?rmak ve glendirmek iin olduka etkilidir. Bir havluyu veya bir yuvarlak kp? yere koyun ve s?rt?n?z bu tmse?e gelecek ?ekilde yerde uzan?n. Tmsek burada krek kemiklerinizin alt?nda kalmal?d?r ve s?rt?n?z? daha dzgn hale getirmek iin dilerseniz dizlerinizi de bkebilirsiniz.

Postr ?yile?tirici Egzersizler
Postr ?yile?tirici Egzersizler

Postr ?yile?tirici Egzersizler; Plank Egzersizi

Pilates sporunun en sevilen ve en fazla tercih edilen egzersizlerinden biri de plankt?r. Bu egzersiz kar?n kala ve s?rt kaslar?n? glendirirken ayn? zamanda duru? bozukluklar?n? gidermede etkilidir. Bu hareket grn?te olduka basit ancak pratikte ki?iyi ok fazla zorlayan bir harekettir. Do?ru plank iin ncelikle dz bir zemine veya mat?n zerine yz st uzan?n ve dirseklerinizi yere de?direrek kendinizi kald?r?n. Ayak parmak ular?n?zdan g alacak ?ekilde ba??n?z?, belinizi ve kalan?z? dz tutarak olabildi?ince bu pozisyonda beklemeniz gerekmektedir. Burada temel esas ne kadar sre duraca??n?zd?r. S?rt kaslar?n?z?n gerginli?ini hissederek basamakl? ?ekilde uzun sre kalmay? sa?layabilirsiniz.

Postr ?yile?tirici Egzersizler; Pilates Band? ?le Egzersiz

Ekipmanla antrenman yapmak istiyorsan?z tercihinizi pilates band?ndan yana kullanabilirsiniz. Pilates band?n g?s hizan?zda tutun ve s?rt kaslar?n?z? da al??t?rarak kollar?n?z? olabildi?ince gergin bir ?ekilde amaya al???n. Bu hareket s?rt kaslar?n?z? glendirecektir. Ard?ndan pilates band?n? yine gergin bir ?ekilde tutarak kollar?n?z? dirsekleri ile duvara dayama al??mas? yaparak tam s?rt al??mas? yapabilirsiniz. Sizlere nerdi?imiz bu drt egzersiz s?rt a?r?lar?n?z?n azalmas?na ve giderilmesine yard?m ederken ayn? zamanda postr dzgnle?tirmek iin haftada drt gn yap?lmal?d?r.