Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?

Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?; Bir vcudun belki de en fazla ne ?kan blgesi omuzlar?d?r. Kad?n veya erkek fark etmeksizin ekici olman?n ilk kural? geni? bir omuza sahip olmakt?r. Omuzlar st vcudun dzgn gzkmesi iin geni? olmal?d?r. Omuz ki?inin yznn temel yans?mas?n? olu?turur ve geni? omuzlu ki?iler ilk bak??ta kar??s?ndaki insan? olumlu ynde etkiler. Omuz kaslar?n?n geli?mesi bir ki?inin vcudunu her zaman daha dzgn ve daha fit gsterecektir. Omuz al??mas? erkekler taraf?ndan ok daha fazla tercih edilirken kad?nlar biraz mesafeli davranmaktad?r oysaki omuz kaslar?n? al??t?rmak sizi oldu?unuzdan ok geni? bir insan yapmaktan ziyade daha diri, daha s?k?, daha uzun ve daha seksi gsterecek bir detayd?r. zellikle minyon kad?nlar omuz kaslar?n?z? geli?tirerek daha iyi bir grnm elde edebileceklerini hat?rlayarak etkili omuz egzersizlerini sizler iin s?ralayaca??z.

Halter Kald?rma Egzersizi

Spor salonunda veya evinizde bir bar?n?z veya halteriniz var ise bu hareketi yapabilirsiniz. Dilerseniz damb?l ile de al??abilirsiniz. Omuz kaslar?n?z? geli?tirmek iin ncelikle ayaklar?n?z? omuz hizas?nda a?n ve halterinizi bald?r?na kadar kald?r?p ard?ndan ba??n?z?n hizas?na getirin. Ba? hizas?nda halter kald?rmak omuz hizas?nda halter kald?rmaktan ok daha zor ve ok daha fazla kas? al??t?ran bir egzersizdir. Burada birka saniye bekledikten sonra hareketi 3 set ?eklinde 8 kez tekrarlayabilirsiniz. Bu hareket zellikle n kol ve omuz kaslar?n?z? al??t?rmaya yarayacakt?r.

Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?
Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?

Damb?l Kald?rma Hareketi

Spora yeni ba?layan biri iseniz yahut kol kaslar?n?za gvenmiyorsan?z ba?lang? olarak 2-3 kiloluk damb?l kullanman?z? nermekteyiz. Size uygun a??rl?ktaki damb?l?n? al?n ve ayaklar?n?z? omuz hizas?nda a?n. ?ki elinize ald???n?z damb?llar? ister yandan ister n taraftan indirip kald?rmaya ba?lay?n. Damb?llar? kol hizan?zda de?il omuz hizan?zda kald?rman?z gerekti?ini hat?rlatmak isteriz. Bu sayede omuz ve kol kaslar?n?z al??acakt?r. Ba?lang? olarak 3 set ?eklinde 10 tekrar yeterlidir. Damb?llar? dilerseniz ift ift dilerseniz tek tek kald?rabilirsiniz.

Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?; Lateral Hareketi

Omuz ve boyun blgesindeki kaslar? glendirmeye yarayan bu hareket zellikle vcut geli?tirmesi yapan sporcular taraf?ndan tercih edilmektedir. Orta ve n omuz kollar?n?z? al??t?rmak iin ncelikle ayaklar?n?z? yine omuz geni?li?inde a?n ve iki elinize de size uygun kilodaki damb?l al?n. ?ki kolunuzu da ayn? zamanda iki yana do?ru omzunuza kadar kald?r?n ve indirin. Bu hareketi 2 set ?eklinde 10 kez yapman?z gerekmektedir. ?lk defa kald?racaksan?z hafif bir a??rl?k denemenizi veya tek tek kollar?n?z? kald?rman?z? nermekteyiz. ?leri evrelerde her antrenmanda yap?larak en etkili omuz egzersizleri aras?nda mutlaka yap?lmal?d?r.

Verimli Bir Omuz Geni?letme Program?; Omuz ??nav?

Klasik ??nav? biliyor ve antrenmanlar?n?zda kullan?yorsan?z omuz kaslar?n?z? geni?letmek iin omuz ??nav? ekmenizi tavsiye ederiz. Bacaklar?n?z? ve belinizi dz bir ?ekilde konumland?r?n ancak normal ??navdan farkl? olarak bacaklar?n?z? V ?eklinde aman?z gerekmektedir. Kalan?z? yukar? kald?r?n ve vcudunuzun a??rl???n? ba? ve omuz k?sm?n?za vererek ??nav ekebilirsiniz. Bu sayede a??rl?kl? yk omuzlar?n?za binecek ve omuz kaslar?n?z h?zl? bir ?ekilde al??acakt?r.