Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Yaz K?? Yzmenin Vcuda Faydalar?

Vcudunuzu suyun mucizevi yanlar?yla iyile?tirebilir, nefes egzersizleri sayesinde solunum yollar?n? rahatlatabilirsiniz. Yzmek, karada yapt???n?z hareketlerden 800 kat daha etkili bir ?ekilde vcudunuzdaki kaslar? ve kemikleri al??t?rmaktad?r. Kalorilerinizi, ya?lar?n?z? bu sayede yakabilir, dahas? daha abuk kaslar?n?z glenmesini sa?layabilirsiniz. Genellikle yazlar? yap?lan yzme sporu, her mevsim dzenli olarak yap?ld???nda vcuda byk bir katk? sa?layacakt?r.

Omurgan?z? ve iskelet sisteminizi glendirir: Bedeninizde olu?acak kirelenme, f?t?k ve kemik erimesi gibi rahats?zl?klar?n nne geecek olan yaz ve k?? yzmeniz olacakt?r. zellikle boyun f?t??? ok fazla bilgisayar nnde duranlar iin byk bir problem. Yzme boyun, omuz ve g?s emberindeki kaslar?n? geli?tirerek omurgan?z?n ykn hafifletir ve f?t?k riskini %90 d?rr. ?skelet sisteminizin koordine bir ?ekilde hareket etti?i tek yer suyun iinde yapt???n?z hareketlerdir. Kemiklerinizin ayn? anda hareket etmesi, kemik kirelenmesi gibi sorunlar?n stesinden gelecektir.

Kaslar?n?z?n geli?imini sa?lar: Yeti?kinlerin ve ocuklar?n vcudundaki kaslar, gnlk ya?ant?m?zdan kaynakl? neredeyse yok denecek kadar azalm??t?r. ok az bir kas sistemiyle hayat?m?za devam etmeye al???yoruz. Fakat yzme, yz kaslar?n?zdan vcudunuzun btn kaslar?n? ayn? anda al??t?rarak beyaz ve k?rm?z? kas liflerini birlikte al??t?r?yor. Bu da bir gnlk yapaca??n?z sporla ve birok egzersizle e? de?er. 24 saatlik bir spor aktivitesi yerine gnde 1 saat yzmek btn kaslar?n?z?n ayn? anda al??mas?n? sa?layarak, k?sa zamanda vcudunuzdaki kas sisteminin toparlanmas?n? sa?layacakt?r.

Zay?flamak iin %100 etkili: A??r? kilolar?n?zdan ya da fazlal?klar?n?zdan kurtulmak iin yapaca??n?z en iyi aktivitelerden biri yzmektir. Hem maliyeti d?k hem de ruhen sizi dinlenmi? hissettirecek yzme, gnlk olarak yap?ld???nda daha k?sa zamanda zay?flaman?z? sa?layacakt?r. Biro?umuz denizden sonra ne kadar abuk ac?kt???m?z? hissederiz rne?in. Bunun nedeni o?u zaman vcudumuzun a??r? kalori kaybetmesidir. Suyun mucizesini o kadar yo?un hissederiz ki, sudan ?kt???m?z anda vcudumuzun her yeri a?r?maya ba?lar. Bunlar?n sebebi bir anda btn kas liflerimizin koordine bir ?ekilde hi al??mad??? kadar al??mas?d?r.

Yaz k?? yzmenin faydalar?: Srekli yzerek kazanaca??n?z bedensel art?lar saymakla bitmiyor. Yzmek o?u zaman basit bir spormu? gibi grnse de, asl?nda bir spor salonundaki btn hareketleri bir anda yapt???n?z? d?nn. Peki dzenli olarak yzmek bize ne kazand?r?r?

  • Sindirim sisteminizi h?zland?r?r.
  • Kolesetrol dengeler
  • Diyabet ve f?t?k riskini azalt?r.
  • Kalp sa?l???na iyi gelir
  • Esnekli?i sa?lar
  • Kaslar?n?z?n geli?imini art?r?r
  • Beyin oksijen ihtiyac?n? sa?lar
  • Ast?ma ve st solunum yollar?na iyi gelir.
  • Strese ve depresyona iyi gelir.

Hamilelikte yzmenin faydalar?: Kad?nlar?n bu gzel dneminde yapmas? nerilen sporlardan biri de yzmedir. Bunun bebe?e ve anneye iyi gelecek bir spor oldu?unu uzmanlar o?unlukla sylyor. l do?um riskini ve do?um s?ras?nda a??r? kanama riskini azaltacak faktrlerden bir di?eri de yzmek. Ayn? zamanda annenin, bebe?iyle ileti?ime geebilece?i hormonlar?n ve duygusal yo?unlu?un ykseldi?i su, stresi azalt??? iin anne karn?ndaki bebe?i de rahatlatacakt?r.