Kategoriler
Do?ru giyin!

So?uktan Korunun!

So?uktan Korunun!; Sa?l??? korumak iin ideal vcut ?s?s? 36,5-37C’dir. Vcut ?s?s? bundan d?kse ?rsnz. Ancak so?u?a duyarl?l?k bir hastal?k olmad??? iin nemsenmez ama genel vcut sa?l??? iin ok nemlidir!

E?er ?d?nz bir ortamdaysan?z so?u?a kar?? hassasiyet de geli?tirirsiniz.

Vcut ?s?s? 1 derece d?erse beyaz kan hcrelerinin i?levi %30’dan fazla azalarak ba????kl???n azalmas?na neden olur. Bu, enfeksiyonlara ve hastal?klara kar?? daha duyarl? oldu?unuz anlam?na gelir. Bu nedenle ?menin her trl hastal???n kayna?? oldu?u sylenir.

So?uktan Korunun
So?uktan Korunun

Bu Gnlerde ?mek Normal Mi?

ncelikle modern insanlar, egzersiz eksikli?i nedeniyle kas ktlesinin azalmas?, stres ve klima kullan?m? nedeniyle otonom sinir sisteminin bozulmas?na neden olur. So?uk iecekler nedeniyle viseral kan ak???n?n azalmas? nedeniyle de s?kl?kla ?nr. Vcudu serinleten besinler yerine sonbahar dneminde henz petekler a?k de?ilken s?cak yemekler tercih etmeli ve daha s?k? giyinmelisiniz.

Trklerin ortalama vcut ?s?s? 60 y?l ncesine gre yakla??k 0,7 derece daha d?ktr ve kad?nlar?n yar?s?ndan fazlas? ?me hisseder!

Kad?nlar?n so?u?a erkeklere gre daha duyarl? oldu?unun sylenmesinin nedenlerinden biri de daha az kas ktlesine sahip olmalar?d?r. Kas ktlesi kayb? metabolizmay? yava?lat?r, vcudun ?s? retme yetene?ini zay?flat?r ve sonunda so?uk oldu?unu hissetmeye yol aar.

Ayr?ca, egzersiz yapmayan ki?i ok fazla su ierse, su vcutta birikme e?ilimi gsterir ve bu da ?menin temelini olu?turabilir.

So?uk vcut sadece ba????kl?k sistemini zay?flatmakla kalmaz, ayn? zamanda kan damarlar?n?n daralmas?na neden olarak besinlerin ve oksijenin vcudun her k?esine ula?mas?n? zorla?t?r?r.

Ayr?ca kolay kilo alma, halsiz hissetme, adet sanc?s?, rahim ve yumurtal?k hastal?klar? riski artar. Zay?f dola??m oldu?unda znel semptomlar?n? hissediyorsan?z, hemen doktora ba?vurmal?s?n?z!

So?uktan Korunun
So?uktan Korunun

Ba????kl??? Glendirmek iin S?cak Al??kanl?klar Edinin!

So?u?a duyarl?l?k nedeniyle ba????kl???n azalmas?n? nlemek iin vcudu ?s?tan al??kanl?klar edinmelisiniz.

Yiyecekler!

Yemek iin ise vcudu ?s?tan koyu ve s?cak renkler tketilmesi tavsiye edilir. rne?in, kahverengi pirin, karabu?day ve avdar. te yandan beyaz pirin, eri?te ve bu?day gibi beyaz yiyecekler vcudunuzu serinletecektir, bu yzden dikkatli olmal?s?n?z.

Bu arada kahvalt?da uyku s?ras?nda vcutta i?lenen gereksiz maddelerin at?l?m?n? n planda tutmak iin hafif bir yemek yemelisiniz. Vcutta ?s?nma etkisi olmas? beklenen taze havu, elma ve zencefil sular? ile e?itli orbalar? neriyoruz.

?ecekler iin ?l?k su nerilir. Bir fincan siyah ayda yakla??k bir ay ka???? rendelenmi? zencefil olan zencefil ay? bu gnlerde ok iyidir. Hepsini bir kerede imek yerine, susad???n?zda azar azar su imek daha iyidir.

At??t?rmal?klar iin siyah susam, fasulye ve vcudunuzu ?s?tan kuru meyveler neriyoruz. Beyaz ?eker, tereya?? ve st vcudu serinletir. Ba?ka bir deyi?le, kurabiye ve kek gibi tatl?lar yerine susaml? kraker gibi rnleri sein. Yksek kakaolu ikolatan?n da vcut zerinde ?s?nma etkisi vard?r.

So?uktan Korunun

Ya?am Tarz? Al??kanl???

So?uk alg?nl??? nlemleri iin nerilen ya?am tarz?n?n pf noktas?, alt bedeni yo?un bir ?ekilde ?s?tmakt?r. D??ardaki so?uk hava tabakas?n? nlemek iin daha s?cak tutacak k?yafetler giyin giymelisiniz. Kal?n bir e?ofman vcutta 1C fark yaratabilir. Bu nedenle ?s? sa?layan termal taytlar? da seebilirsiniz.

Ayr?ca gnlk olarak orta derecede egzersiz yapmaya al??mal?s?n?z. Egzersiz yaparak kan ak???n?n artmas? beklenebilir ve vcut ?s?s? reten kas miktar? da artacakt?r. Egzersizde iyi olmayanlar iin gn a??r? 20 ila 30 dakika yrmesi iyidir.

Ayr?ca TV izlerken yapabilece?iniz kolay mini kas egzersizlerini de neriyoruz. Bir sandalyede otururken s?rt?n?z? dzeltin ve bacaklar?n?z? bir araya getirin. Ayak tabanlar?n?z? yerden yakla??k 1 cm yukar? kald?rmak iin karn?n?z? s?k?n ve 30 saniye tutun. Bunu 3 set yap?n.

Trafik ???klar?nda beklerken veya otobste otururken de yapabilirsiniz. Ayr?ca gn iinde squat da ?s?y? korumak iin idealdir. Aya?a kalk?p kar?n kaslar?n?z? s?kabilir ve kalalar?n?z? s?kabilirsiniz.

Gnlk Kullan?m ?in S?cak rnler

Mide, birok organ?n ve kan damarlar?n?n topland??? yerdir. Portatif ?s?t?c? rnlerle kendinizi ?s?tmak etkilidir. S?cak su torbas? her yerde sat?l?yor. ?ine ket?lda ?s?tt?????z suyu koyun ve karn?n?zda ayaklar?n?zda kullan?n. ?meyi gidermek iin akupunktur noktalar?n?n yo?unla?t??? gbek deli?inin 6 ila 7 cm alt?na yerle?tirmeniz gerekir. ama sak?n ?plak vcutta uygulamay?n. Ayr?ca kan? kalbe geri dndrmek iin pompa grevi grmesi iin bacaklar?n?za ve ayaklar?n?za s?cak su torbas?n? koyabilirsiniz.

Boyun, bilekler, ayak bilekleri, dizlerin arkas? ve uyluklar?n taban? gibi vcudun yzeyindeki kan damarlar?na sahip blgelere ?s? uygulamak da etkilidir. Ancak s?cak su torbalar?n?n neden oldu?u yan?klara kar?? dikkatli olman?z gerekir.

So?uktan Korunun

Yatarken De So?uktan Korunabilirsiniz!

Yatarken so?uktan korunmak iin ipek orap giymenizi neririz! Zaten uyurken orap giyen birok insan var. Yetersiz dola??m nedeniyle ayaklar?n?z ?d?nde uykuya dalmak zordur. So?u?a kar?? hassasiyeti olan ki?ilerin ipek orapla uyumas? tavsiye edilir.

Sa?l?kl? bir bireyin uyurken bir bardak kadar terledi?i sylenir. Pamuklu orap giyerek uyursan?z vcudunuzun do?al vcut ?s?s?n? dzenleme i?levi azal?r ve ayaklar?n?z ?yebilir. Bu nedenle ipek orap daha iyidir.

?pek oraplar higroskopiklik ve esneklik zelliklerine sahiptir, bylece uyurken ald???n?z teri d??ar? atabilirler. Ayr?ca, ayak bileklerinizi s?kmamas? gev?ek kalmas? iin bir beden byk orap semek daha iyidir.

Bunlar?n hepsi gnlk hayatta kolayca yapabilece?iniz ?eyler, bu nerilerle vcut ?s?n?z? ykseltin, ba????kl???n?z? glendirin ve daha sa?l?kl? bir vcuda sahip olmay? hedefleyin! Gereken her?ey sportive.com.tr de var!