Kategoriler
?lk ad?m? at!

Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!

Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!; Eyll geride b?rakt?k! Dnya Alzheimer ay?yd?. Biz de fark?ndal???n?z? geli?tirmek iin bir yaz? haz?rlamaya karar verdik.

Bili?sel gerileme 40’l? ve 50’li y?llarda ba?lar. Uzun sren bu global korona talihsizli?i nedeniyle ne yaz?k ki risk artt?. Bu nedenle zellikle dikkatli olmam?z gerekiyor. Demans? nlemek iin noktay? tan?taca??z ve matcha’da bulunan teanin bili?sel i?levlerin do?rulu?unu art?raca??n? anlataca??z.

Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!
Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!

40’l? Ve 50’li Ya?lardan ?tibaren Dikkat!

Uluslararas? Alzheimer Hastal??? Derne?i (ADI) ve Dnya Sa?l?k rgt (WHO) taraf?ndan demans fark?ndal???n? art?rmak amac?yla bu hastal?k iin bir ay seildi ve o da Eyll ay? oldu.

Alzheimer hastal???n?n nedeni henz ayd?nlat?lamam??t?r ve mevcut ilalarla semptomlar? tamamen yok etmek zordur. te yandan, ya?am tarz? al??kanl?klar?n? gzden geirerek, ba?lang? ??riskini azaltman?n ve semptomlar? nlemenin hatta iyile?tirmenin mmkn oldu?u bilinmektedir.

Gelecekte bunaman?n ba?lamas?na neden olan beyin fonksiyonlar?ndaki d??n 40’l? ve 50’li y?llarda ba?lad??? sylenir. zellikle korona kriziyle birlikte, giderek daha fazla insan, egzersiz eksikli?i ve ileti?im eksikli?i nedeniyle bili?sel gerileme hissetmeye ba?lad?. Bu rakam 35 ya??na kadar d?t.

Dnya Alzheimer Ay? biterken Alzheimer hastal???n? nleyen ve iyile?tiren ya?am tarz? al??kanl?klar?n? yeniden gzden geirmek iin bunu f?rsat olarak de?erlendirelim istedik.

Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!

nemli Nokta: Diyet, Egzersiz Ve Uyku

Demans? nlemek iin bu noktaya dikkat edilmelidir: beslenme, egzersiz ve uyku

Beslenme, egzersiz ve uyku, Alzheimer hastal???n?n nlenmesi ve iyile?tirilmesi iin nemli faktrdr.

Dengeli beslenme sadece demans iin de?il, k?rg?nl?k hissi ve ya?am tarz?yla ilgili hastal?klar?n nlenmesinde de etkilidir. Hani her zaman sylenir beyazdan uzak durulmas? gerekti?i ??te i?e karbonhidratlar? ve tatl?lar? azaltarak ba?lamal? ve proteinden zengin g?da ve sebzeleri ok say?da tketmeye ba?lamal?s?n?z.

Benzer ?ekilde, orta dzeyde fiziksel aktivite de bunama riskini azalt?r. Bu nedenle yry?, ko?u ve aerobik gibi egzersizler nermektedir. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmay? hedeflemelisiniz.

Uyku eksikli?i beyni de etkiler. Gnde 7-8 saat uyumak nemlidir. Uyku kalitesi de nemli, o yzden yatmadan 1 saat nce ak?ll? telefona bakmay?n ve yat?nca da uza??n?za yerle?tirin.

Alzheimer, Demans, Bunama! Eyvah!

Bili?sel ??lev Geli?imi ?in Matcha nerilir!

Evde kolayca al?nabilecek nlem Matcha ay?d?r. Bili?sel i?levi art?rd??? sylenen ieriklerin ?nlerde aktif olarak al?nmas? nerilir. Matcha’da bol miktarda theanine ve kate?in var.

Bu geen ay yap?lan bir sa?l?k etkinli?inde deneylerle ortaya ?kar?ld?. Dikkat ve muhakeme yetene?ini art?rd??? ispatland?.

Matcha ay? ok etkilidir. ay olarak tketmek d???nda dondurmaya ya da yo?urda katabilirsiniz. Salatalara koyabilirsiniz. Bu ay ile so?uk iecekler haz?rlayabilir hatta az ?ekerli puding bile yapabilirsiniz.

Dnya Alzheimer ay? biterken haydi uyku saatinizi dzenleyin, dengeli beslenin ve egzersiz yapt?ktan sonra bir Matcha ay? ile keyif at?n! Egzersize nereden ba?lasam diyorsan?z blogumuzda yoga, pilates, ko?u hatta su sporlar?na kadar pek ok ierik var. Ltfen ilham almak iin inceleyiniz ve ne giyece?im diye d?nmenize gerek yok. sportive.com.tr sizler iin indirimli fiyatlarla spor tarz?n?z? konu?turman?z? sa?lar!