Kategoriler
Kendini motive et!

Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?

Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?; Ko?u sporu sadece ko?makla s?n?rl? de?ildir. Ko?u sporuna yeni ba?layan ki?iler dzenli ko?arak forma girmeyi ve s?k?la?may? hedeflerken tek ba??na ko?mak her zaman yeterli olmayabilir. Ko?arken nefesinizin kesildi?ini hissediyor ve ilerlemeniz tahmininizden yava? oluyor ise kaslar?n?zda kuvvet eksikli?i bulunuyor olabilir. Daha iyi bir ko?ucu olmak iin evinizde kuvvetinizi artt?racak ekipmans?z kolay egzersizler yapabilirsiniz. Kuvvet antrenmanlar? sayesinde ko?u sporunda daha iyi bir ilerleme kaydedebilirsiniz.

Kaslar?n?z? Glendirmek ?in Squat

Ko?arken yoku?larda bacaklar?n?z?n zorland???n? hissediyorsan?z bacak ve kar?n kaslar?n?zdaki kuvveti artt?rmak iin dzenli olarak squat egzersizi yapabilirsiniz. Squat egzersizi ile sadece bacak kaslar?n?z? glendirmek ile kalmaz ayr?ca kar?n ve kala kaslar?nda da s?k?la?ma sa?lan?r. nl y?ld?zlar?n s?k? ve formda grnen kalalar? iin en fazla yapt??? egzersizlerden birinin squat oldu?unu hat?rlatmak isteriz. Do?ru squat iin bacaklar?n?z? omzunuzun geni?li?inde a?n ve belinizi dikle?tirin. Dizlerinizi 90 derecelik a?yla bkn ve kalan?zla beraber e?ilebilirsiniz. Ard?ndan yeniden dz pozisyona gein ve hareketi tekrarlay?n. Spor yapt???n?z gnlerde egzersiz rutinine squat? da katarak kuvvet kazan?rken blgesel s?k?la?man?z mmkndr.

Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?
Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?

Lunge Kuvvet Egzersizi

Lunge egzersiz bacak kaslar?n?z? glendirmek ve s?k?la?t?rmak iin olduka etkilidir. Ko?u yapaca??n?z gnn ncesinde ?s?nma hareketlerinin ard?ndan ister evinizde ister a?k havada antrenman alabilirsiniz. Do?ru Lunge egzersizi iin ncelikle dz bir zeminde bir dizinizi ne alarak bir dizinizi ise yere temas ettirmeden durarak arkada kalan dizinizi esneterek aya?a kalkabilirsiniz. Burada nemli olan vcudunuzun st k?sm? dik durmal?d?r ve ne ?kard???n?z diziniz vcudunuz ile dik a?da kalmal?d?r. Arkadaki baca??n?z? esnetirken yere de?memesine zen gsterin ve dilerseniz ayak parmaklar?n?zdan g alabilirsiniz. Hareketi zorla?t?rmak ve st vcudunuzu da al??t?rmak isterseniz kollar?n?za da a??rl?k alabilir veya bacaklar?n?z? de?i?tirirken z?plamay? tercih edebilirsiniz.

Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?; Hayali T?rman??

Bacaklar?n?z? ve kar?n kaslar?n?z? glendirmek iin bir di?er uygulayabilece?iniz kuvvet egzersizi ise t?rman?? yapmakt?r. Do?ru hareket iin ncelikle ??nav ekecekmi? gibi bir zemine yz st uzan?n ve ard?ndan bir dizinizi karn?n?z?n iine do?ru ekerek di?er aya??n?z? geriye do?ru uzat?n. Burada kar?n kaslar?n?z?n gerildi?ini ve bacaklar?n?zda yk oldu?unu hissedebilirsiniz. Ayn? hareketi di?er baca??n?z iinde yapabilirsiniz. Burada esas ama h?zl? bir ?ekilde baca?? ekip karna do?ru hizalay?p di?er baca?a ayn? pozisyonu vermektir. Hareketin pf noktas? st vcudun dz olmas?d?r. Kollar?n?z ve beliniz e?it hizada bulunarak al??an blgenin alt k?s?m olmas? yeterlidir.

Ko?ucular ?in Evde Kuvvet Antrenmanlar?; Plank Egzersizi

Bacak kaslar?n?za kuvvet katmak iin k?sa zamanda verim alabilece?iniz bir di?er egzersiz ise plank egzersizidir. Plank iin ??nav hareketine gein ve dirseklerinizi bkerek yere temas ettirirken ayak parmaklar?n?z yere temas eden di?er bir k?s?m olmal?d?r. Kalan?z ve st vcudunuz dz bir ?ekilde durarak bacak ve kar?n kaslar?n?z? s?karak bir sre bu pozisyonda kalmal?s?n?z. Yeni ko?ucular iin kuvvet antrenmanlar? ko?udan alacaklar? verimi artt?rabilirler.