Kategoriler
Kendini motive et!

Neden Can?m ekiyor?

Neden Can?m ekiyor; Beslenmek bir canl?n?n hayat?na devam edebilmesi iin olmazsa olmaz ko?ullar?n ba??nda gelmektedir. Sa?l?kl? bir ya?am srebilmek iin ise dengeli ve sa?l?kl? beslenmek gerekir. Beslenmenin tek dze olmas? baz? vitamin ve minerallerin eksikli?ine yol aabilece?inden bireylerin vcudu bu duruma baz? tepkiler gstermektedir.

rne?in baz? dnemlerde baz? besinlere a??rl?k verdi?inizi hissediyor ve srekli can?n?z o besini tketmek istiyor ise vcudunuz baz? vitamin ve mineral eksikli?ini size bildiriyor anlam?na gelebilir. Grd?nz veya uzun sre tketmedi?iniz bir besini yemek istemeniz normalken baz? yiyecekleri dzenli tketme ihtiyac? vcudunuzun size vermi? oldu?u bir sinyal olabilir. Baz? besinleri srekli can?n?z neden ekiyor? Merak ediyorsan?z detaylar? yaz?m?zda.

Can?n?z K?rm?z? Et ekiyorsa

Yemek yeme saatlerinde srekli gzleriniz k?rm?z? eti ar?yor ve eliniz her mutfa?a girdi?inizde k?rm?z? et yemekleri istiyorsa vcudunuzda demir eksikli?i bulunmaktad?r. Demir oran?n?n d?mesi ile vcudunuz k?rm?z? et tketme ihtiyac?na girebilmektedir. nk k?rm?z? etin ierisinde yksek oranda demir ve B12 vitamini bulunmaktad?r ve vcudunuz bu ihtiyac? bildi?inden sizi k?rm?z? et tketmeye meylettiriyor olabilir. ok fazla et tketmeyi sevmiyor dahi olsan?z bu srete k?rm?z? ete ynelmeniz normaldir. Can?n?z k?rm?z? et ekiyor ise bir uzmana ba?vurarak vitamin de?erlerinizi kontrol ettirmenizi nermekteyiz.

Neden Can?m ekiyor
Neden Can?m ekiyor

Peynir ve Yumurta Yeme ?ste?i

Kahvalt?larda tketilen peyniri gn ierisinde de yemek istiyor veya kahvalt?da byk bir o?unlukla peynir tketiyorsan?z vcudunuzun ya?s?z kald???n?z? sylemek mmkndr. Ayr?ca st ve st rnlerinden biri olan peyniri kalsiyum eksikli?inden tr de tketme ihtiyac? hissediyor olabilirsiniz. Bu srete e?er diyet yap?yor veya beslenme program?n?za dikkat etmiyor iseniz ya? oran?n? artt?rman?z? nerirken yine en k?sa srede bir uzmana grnerek vitamin ve ya? oran?na bakt?rman?z gerekmektedir.

ay Kahve ve Asitli ?eceklere Ynelme ?ste?i

ay ve kahve gn ierisinde ok fazla tketilen ieceklerden biriyken ola?an d??? ay ve kahve imeye yneliyorsan?z bir sebebi vcudunuzdaki demir ve fosfor eksikli?inden kaynaklan?yor olabilir. zellikle d?k fosfor vitamini ki?ileri ok fazla ay imeye ynlendirmektedir. Asitli iecekler tketen biriyseniz veya normalden ok daha fazla can?n?z asitli iecek istiyor ise bunun sebebi vcudunuzun kalsiyum eksikli?inden kaynaklan?yor olabilir. Bu ihtiyac? sa?l?k a?s?ndan kontrol alt?na al?nmal? ve st ve st rnleri tketerek kalsiyum ihtiyac?n?z kar??lama ynne gidebilirken yine hekim ba?vurusunda bulunman?z sa?l?kl? olacakt?r.

Can?n?z ikolata ?stiyorsa

Can?n?z her ikolata istedi?inde vitamin eksikli?inin oldu?unu d?nmek do?ru olmayacakt?r. nk uzun sreli al?k sonras? kan ?ekerinizin d?mesi, yanl?? beslenme program? veya d?k kalori tketilmesi olabilece?i gibi tatl?ya d?kn bir bireyde olabilirsiniz. Tm bu sebeplerin d???nda iyi ve dengeli bir beslenme program?n?z var ise ve buna ra?men srekli ikolata tketmek istiyorsan?z sebebi magnezyum eksikli?i olabilmektedir. Sadece ikolata de?il ok fazla tatl?ya d?kn bir dnemdeyseniz ise inko ve magnezyum eksikli?inden sz edilebilir. Tm bu durumlar?n sonucunda mutlaka bir hekime ba?vurulmal?d?r.