Kategoriler
Kendini motive et!

Sporda Do?ru Nefes Egzersizleri

Sporda Do?ru Nefes Egzersizleri; Nefes alma eylemi ya?am? devam ettirmek iin zorunluluktur. nemi ancak nefes verme durdu?unda anla??ld???ndan nefes eylemi zerinde gerekti?i kadar durulmamaktad?r. Do?ru nefes alma ya?am kalitesinden, genel sa?l?k durumuna ve spor performans?na kadar pek ok durumu olumlu etkilemektedir. Vcudunuzdaki her sistem oksijen taraf?ndan beslenir ve oksijeni yeterince alamamak birok rahats?zl??a neden olabilir. Do?ru nefes alma egzersizleri ile sindirim sistemine, kalp ve sinir hastal?klar?na ve ba????kl?k sistemine kadar pek ok durum olumlu etkilenir.

Do?ru Nefes Alman?n Ba?l?ca Faydalar?

Do?ru nefes alarak vcudunuza yapt???n?z faydalar? bilerek nefes alma egzersizleri iin vakit yaratmaya al??ma oran?n?z artacakt?r. Do?ru nefes alman?n en temel faydalar?:

 • Depresyon ve sinirleri sakinle?tirir
 • Kas gerginli?ini azalt?r
 • Stresi azalt?r
 • Vcut dayan?kl?l???n? art?r?r
 • Gnlk yorgunlu?u azalt?r
 • Motivasyon artt?r?r
 • Genel sa?l?k dzeyini iyile?tirir
 • Ba????k sistemini kuvvetlendirir
 • Metabolizmay? h?zland?r?r.
Sporda Do?ru Nefes Egzersizleri
Sporda Do?ru Nefes Egzersizleri

Uzun Nefes Verme Egzersizi

Nefes egzersizleri e?itlerinden biri olan uzun nefes verme egzersizini dilerseniz gn iinde, spor ncesinde ve uyku ncesinde yapabilirsiniz. Uyku ncesinde yaparak uyku kalitenizi artt?rabilir ve daha rahat uykuya dalars?n?z. Spor ncesi ise performans?n? artt?racakt?r. Uzun nefes verme egzersizi nas?l yap?l?r:

 • Dz bir yere s?rt st uzan?n ve ayaklar?n?z? yere koyarak dizlerinizi bkn
 • Elinizi karn?n?za koyarak birka kez derin nefes al?n
 • Derin nefes al?rken sreyi uzatmaya al?l?n
 • 5 dakika boyunca uzun nefes al?p vermeye devam edin.

Sporda Do?ru Nefes Egzersizleri; Diyafram Nefesi

Diyafram nefesi uzmanlar taraf?ndan en fazla tavsiye edilen nefes egzersizidir. Kalp at???n?z? yava?latarak sakinlik verirken sindirim sisteminin de daha do?ru al??mas?n? sa?lamaktad?r. Diyagram nefesi kan dola??m?n? h?zland?r?rken ba????kl?k sistemini de glendirmektedir. zellikle spor yaparken diyafram solunumu spordan al?nan verimi artt?r?rken spor yorgunlu?unu da azaltmaktad?r. Do?ru diyafram nefesi nas?l al?n?r:

 • Bir yere ayaklar?n?z yere de?erek dik bir ?ekilde oturun
 • Omuzlar?n?z? dik tutun ve sadece nefesinize konsantre olun
 • Bir elinizi g?snze bir elinizi gbe?inize koyun
 • Burnunuzdan derin bir nefes al?n ve karn?n?z?n ?i?ti?ini hissetmeye al???n
 • 5 dakika boyunca karn?n?zdaki nefes hareketinizi hissetmeye al??abilirsiniz.

V?z?ldayan Ar? Nefesi

Yoga egzersizlerinde en fazla kullan?lan Brahmari solunumu yat??t?r?c? etkiye sahiptir. Burun t?kan?kl??? ve bo?az a?r?s?na da ok iyi gelen v?z?ldayan ar? nefesi yap?l???:

 • ?ki burun deli?inizden de derin nefes al?n
 • Dik oturun ve ellerinizi kulaklar?na koyun
 • Dirseklerinizi omzunuza kadar ekin
 • Kulak deliklerinizi parma??n?z yard?m?yla kapat?n
 • Di?lerinizi aralay?p dilinizi dama??n?za dayay?p dudaklar?n?z? st ste getirin
 • Derin nefes al?rken dudaklar?n?z? hi amadan mmm sesi ?kar?n
 • Sesi nefesinizi verirken kullanman?z gerekmektedir.
 • Yeniden nefes alarak yakla??k 4 dakika boyunca tekrarlayabilirsiniz.

Nefes egzersizleri sa?l?kl? ki?iler iin tavsiye edilmektedir. Herhangi bir sa?l?k sorunu olan ki?iler mutlaka doktoruna dan??arak nefes tekniklerini yapmal?d?r. Aksi halde kalp sorunlar? ya?anabilir. Nefes egzersizlerini spordan nce veya sonra yaparak spor verimini artt?rabilirsiniz.