Kategoriler
Spor bran??n? se!

Yeni Nesil Futbol: Futsal

Futsal son y?llarda poplaritesini artt?ran daha anla??l?r tabiri ile saha futbolu olarak bilinen yeni bir spor e?ididir. Gney Amerikadan dnyaya yay?lan bu saha futbolu salon futbolu olarak kabul edilmektedir. 1930lu y?llarda Uruguayda ilk olarak oynanmaya ba?lanan bu oyun Pele ve Zico gibi futbolun dev isimleri taraf?ndan da biliniyor olmas? onun trendle?mesini sa?lam??t?r. Brezilya ise en fazla futsal oynana lkeler aras?nda yer al?rken gnmzde FIFAn?nda kabul etti?i bir oyundur. Henz futsal oyununu duymad?ysan?z veya inceleme f?rsat? bulamad?ysan?z yeni nesil futbol olan futsal? sizler iin irdeleyece?iz.

Oyun Sresi Ne Kadar?

lkemizde de gn getike yayg?nla?an bu oyunu futboldan ay?ran birok zelli?i bulunmaktad?r. Bu zelliklerden biri de oyun sresidir. Sahada futbol benzeri toplam 4 hakem bulunur. Birinci hakem ba? hakem olarak adland?r?l?rken ikinci hakem sreyi tutmakla grevlidir. nc ve drdnd hakem ise kenarlardan birinci hakemi desteklemektedir. Topun kural? ise ap? 64 yahut 62 cm olmas? gerekirken oyun iki devre ?eklindedir ve her bir devre 20 dakika olarak belirlenmi?tir. Futboldan daha k?sa srede oynanmas? seyirciye daha co?kulu geldi?i bilinmektedir. Saha llerine bak?lacak olursa ise 40 metre ile 20 metre aras?nda olmal?d?r. En boyu ise 15 ile 25 m aras?nda s?n?rland?r?lm??t?r. Uluslararas? mcadeleler iin ise boyu en az 30 metre olmas? gerekirken eni ise en az 20 metre olmal?d?r. ok byk say?lmayan sahada futboldan ok daha s?k? mcadeleler ya?anmas?na neden olmaktad?r.

Oyuncu Say?s?

Oyunun en nemli ki?isi kalecidir. Ve tak?mlar kaleci dahil olmak zere be? ki?iden olu?ur. 10 ki?inin mcadele etti?i sahada bir tak?m iki oyuncusunu kaybeder ise ma biter ve kar?? tak?m yenilmi? say?lmaktad?r. Baz? ko?ullarda ise ma?n tatil edildi?i de grlmektedir. Msabakan?n ba?layabilmesi iin bir tak?mda en az drt oyuncunun olmas? beklenir.

Oyun Kurallar? Nelerdir?

Tak?mlar?n yedek oyuncular? da dahil 7 ki?iden olu?mas? gerekirken sahada bir tak?mdan en fazla 5 oyuncu mcadele edebilir. Oyuncu de?i?ikli?inde s?n?rland?rma yoktur ve sporcunun krampon giyme zorunlulu?u bulunmamaktad?r. ?ki devre yap?lan kar??la?mada devreler 20 dakikad?r ve devre aras? 15 dakika olarak belirlenmi?tir. Bir oyuncu 5 faul yapt???nda penalt? hakk? verilmektedir. K?rm?z? kart gren bir oyuncu yerine ba?ka bir oyuncunun girme zorunlulu?u bulunmaktad?r. En fazla 4 hakem bulunan mata uzatma bulunmaz ve sre ba?lang? dd? al?nd???ndan itibaren hi durdurulmaz. Kaleciye geri pas at?lmamas? en nemli kuralken kalecinin topu 5 saniyeden fazla elinde tutmas? ise yasakt?r. Top tavana de?er ise oyun ta at??? ile ba?larken ta at???ndan gol gerekle?emez.

Trkiyede Futsal

lkemize bu oyunun milli tak?m? 2005 y?l?nda kurulmu?tur. Bu dnemde bilinen bir spor olmad??? iin di?er lkelerde oyuncu al?n?rken Romanya ve Arnavutluk gibi lkeler ile e?itli y?llarda yapt??? mcadelelerin o?unda ma?lup olsa da bu konuda da alt yap?dan oyuncu yeti?tirme al??malar? devam etmektedir.