Kategoriler
Do?ru giyin!

Krampon Seerken Nelere Dikkat Edilir

Krampon seerken kullan?c?lar birok unsura dikkat ederek ayakkab? seimi yapmal?d?r. Aya??na nas?l oturdu?una, kullan?lacak olan zemine ve ayak yap?s?na gre ayakkab? seimi yap?lmal?d?r. Bu yaz?m?zda ayakkab? seerken ayakkab?n?n nas?l bir yap?ya sahip olaca?? konusunda bilgiler payla?aca??z. Ayakkab?n?n yap?s?n? tan?mak sizlere ayakkab? alma noktas?nda kolayl?k sa?layacakt?r. Futbol Ayakkab?lar?n?n Tabanlar? Ayakkab?n?n d?? taban? zeminle bulu?ulan noktad?r. Ayakkab?da […]