Kategoriler
Do?ru beslen!

Gnlk Protein ?htiyac? Hesaplamas? Nas?l Yap?l?r?

Gnlk Protein ?htiyac? Hesaplamas? Nas?l Yap?l?r; Her gn yeterli seviyede protein tketmek formu korumak, spordan al?nacak verimi artt?rmak ve sa?l?kl? beslenmek iin nemlidir. Protein 20 aminoasit grubunun genel ad?d?r. ?nsan vcudu iin bir ihtiyat?r ve vcudun hayati fonksiyonlar?n? yerine getirmek iin gereklidir. Sa?l?kl? beslenme isterken gnlk protein ihtiyac?n?n ne kadar olmas? gerekti?i kafa kar??t?r?n bir sorundur. Gnlk protein ihtiyac?n?z? nas?l hesaplars?n?z? Her gn ne kadar protein alarak sa?l?kl? beslenirsiniz? Gibi tm sorular?n yan?t?n? yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Gnlk Protein ?htiyac? Miktar? Ne Kadar Olmal??

Gnlk protein ihtiyac? RDAya gre kilogram ba??na 0,8 gramd?r. RDA recommended Daily amount yani Trkele?tirirsek nerilen gnlk miktar de?erini simgeleyen ve sa?l?kl? beslenmek isteyenlerin k?lavuz birimidir. Bu oran yeti?kin ki?iler iin geerli olup dzenli spor yapmayan ki?iler iin verilir.

Sporcular?n beslenmesi spor yapmayan ki?ilerden farkl?d?r. Dzenli spor yapan ki?ilerin yapt??? antrenman program?na gre protein ihtiyac? de?i?ir. Sporcular?n gnde kilogram ba??na 1-5 gram veya 2 gram protein almas? gerekir. E?er g spor antrenmanlar? yap?yorsan?z bu oran ortalama kilo ba??na 2 gramd?r. Dayan?kl?l?k antrenmanlar? yapan ki?iler iin ise oran 1,5 gramd?r. Sporcular?n genel olarak kilo ba??na 1,6 gram protein almas? normal ve sa?l?kl? olarak yorumlan?r.

Gnlk Protein ?htiyac? Hesaplamas? Nas?l Yap?l?r
Gnlk Protein ?htiyac? Hesaplamas? Nas?l Yap?l?r

Gnlk Protein Miktar? Hesaplamas?

Gnlk protein miktar? ki?inin ya??na, kilosuna ve yapt??? egzersiz program?na gre yap?l?r. rne?in 18 ya??n?z? getiyseniz ve dzenli spor yapm?yorsan?z kilonuzu 0,8 ile arparak bir gn iin tketmeniz gereken protein miktar?na kolayca eri?ebilirsiniz. Spor yap?yorsan?z yapt???n?z spora gre 1,5 veya 2,0 gibi kilo ba??na alman?z gereken protein miktar?n? arparak hemen ?renebilirsiniz.

Kad?n ve erkek iin gnlk protein miktar? de?i?mez. Kad?n ve erkekler iin protein temel bir besin kayna??d?r. Bu hesaplama sadece hamilelik dneminde de?i?tirilebilir. Hamile ki?iler iin gnlk protein miktar? doktoru taraf?ndan belirlenmesi ok daha do?ru olur.

Protein Tketmenin nemi Nedir?

San?ld??? gibi protein sadece et ve et rnlerinde yoktur. Baz? meyve ve sebzelerin ierisinde de protein bulunur. Temel protein kaynaklar? yumurta, st, k?rm?z? et, beyaz et, bal?k, peynir veya yulaft?r. Gnlk protein ihtiyac?n?z? kar??layarak daha sa?l?kl? ve daha formda bir vcuda sahip olabilirsiniz. Gnlk protein ihtiyac?n?z? hesaplad?ktan sonra tketti?iniz besinin ierisinde protein oran?n? ?renerek miktara tam uyum sa?layabilirsiniz.

Fazla Protein Tketmek Zararl? M??

Tketti?iniz besin ne kadar faydal? olursa olsun her ?eyin fazlas?n?n oldu?u gibi proteininde fazlas? zarard?r. Vcudunuzun proteine ihtiyac? vard?r ancak fazlas?na de?il. ok fazla protein tketmek bbreklerinize giden kan ak???n? h?zland?r?r ve bas?n olu?turarak bbreklerinin zarar grmesine neden olabilir.

Protein ieren besinleri karar?nda ve dzenli olarak tketerek sa?l?kl? bir yeme dzeni olu?turman?z vcudunuz iin yararl?d?r. Buradan sadece proteinle beslenilmesi gerekti?i sonucunu ?karmay?n. Di?er besin gruplar?na da ihtiya vard?r. Sa?l?kl? beslenme program? dengeli olmal?d?r.