Kategoriler
Do?ru beslen!

Do?ru Bilinen Yanl?? Diyet Hatalar?

Do?ru Bilinen Yanl?? Diyet Hatalar?; ?nsanlar bazen sa?l???n? korumak, bazen formda kalmak bazense kilo vermek iin fiyat yapar. Amalar?na h?zl? ula?mak isteyen ki?iler ?ok diyet ad? alt?nda yanl?? ve sa?l??a zararl? beslenme programlar? uyguluyor.

K?sa vadede istenilen sonulara ula??lmas?n? sa?lasa da uzun vadede vcuda zarar veriyor ve ki?inin sa?l???n? tehdit ediyor. Diyete ba?lamadan nce diyet iin kararl? olmal? ve ?ok diyetlerden uzak durmal?s?n?z. Diyet sonunda ne kadar kilo verece?inizden ziyade diyetin srdrlebilir olmas? nemlidir.

Aksi takdirde verdi?iniz kilolar? program d???na ?kt???n?zda yine al?rs?n?z. Srekli kilo al?p vermekte sa?l?k iin iyi de?ildir. Diyete ba?larken kendine inan?n ve hedefinize ula?ana kadar yolunuzdan dnmeyin. Diyet yapan ki?ilerin en s?k d?t? hatalar diyetin yanl?? yap?lmas?na neden olur. Diyetle ilgili do?ru bilinen yanl??lar yaz?m?zda.

Do?ru Bilinen Yanl?? Diyet Hatalar?; ok Fazla Su ?memek

Diyet yaparken vcut ok fazla dem olu?turur. Halk aras?nda bilinen en byk diyet yanl??lar?ndan biri su tketimini azaltarak dem olu?mas?n? engellemektir. Ancak bu durum vcudunuzun daha fazla susuz kalmas?na ve daha fazla dem toplamas?na neden olur.

Su tketti?inizde ?i?ti?inizi d?nrsnz ve tart?da d?klk grlmemesinin faturas? en masum olan suya kesilir. Diyet yapmak vcudun her zaman dem yapmas?n? sa?lamayaca?? gibi ok su tketmekte dem yapmaz. Tam tersi vcutta olu?an demin at?lmas?na yard?m? olur. Yeteri kadar su imezseniz metabolizman?z yava?lar ve bu durumda vcut dem toplamaya ba?lar. Gnlk tketilmesi gereken s?v? miktar? 2 litredir.

Do?ru Bilinen Yanl?? Diyet Hatalar?

Az Kalori Almak

H?zl? kilo verdiren diyetlerine en belirgin zelli?i az kalori iermesidir. K?sa vadede kilo vermeyi sa?layan bu diyetler uzun vadede metabolizmay? bozar ve vcudun gerekli vitaminleri alamamas?ndan tr hastal?k ortaya ?kar.

Uzun bir sre gnlk alman?z gereken kalori miktar?n?n alt?nda kal?rsan?z bu dzeni de?i?tirdi?inizde fazla kalori almasan?z bile kilo al?rs?n?z. Diyetin srdrlebilir olmas? ne kadar nemliyse sa?l???n?z?n korunmas? daha da nemlidir. Bu yzden besin de?erlerine dikkat ederek alman?z gerekenden fazlas?n? almay? sak?narak en s?k yap?lan diyet hatas?na d?meyebilirsiniz.

Az Kalorili Besinleri ok Tketmek

Diyet hatalar? aras?nda en s?k yap?lan yanl?? diyet rnlerini ok fazla tketmektir. Diyet rnlerinin kalorisi normal rnlere gre daha azd?r ancak kalorisi 0 de?ildir.

Yani tketti?iniz her besinin bir kalorisi vard?r ve ok fazla tketerek az kalori almak iin kulland???n?z diyet rnnden yine kilo alabilirsiniz. Diyet yaparken beslenme listenizde yer alan rnleri s?n?rs?zca veya doyana kadar tketme hatas?na d?meyin. Sa?l?kl? at??t?rmal?klarla ara ?nlerinizi ayarlayarak do?ru bir program uygulayabilirsiniz.

Ekme?i Kesmek

Diyet yapan veya yapmayan zay?flamak isteyen herkesin dilinde ekmek dolan?r. Halk aras?nda ekme?i kestim ?u kadar kilo verdim veya ekme?i kestim diyet yap?yorum tarz?nda ok fazla cmle kurulur. E?er sa?l???n?z ekmek yeme?e msaade ediyorsa ve obezite gibi bir hastal?kla ba? etmiyorsan?z ekme?i hi kullanmamak ok da gerekli de?ildir.

Kilo alman?z?n sebebi ekmek tketmek de?ildir. Ekme?i ve di?er besinler kontrolsz ve dengesiz beslenmektir. Ekmekte karbonhidrat bulunur ve vcut iin gereklidir. E?er ekmek yemeyip pilav veya makarna tketiyorsan?z ekmekten ok daha fazla kalori al?rs?n?z. En s?k yap?lan diyet hatalar? ierisinde sizde bu hatalara d?yorsan?z yeme al??kanl???n?z? gzden geirebilirsiniz.