Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

En Favori Is?nma Hareketleri

En Favori Is?nma Hareketleri; Sa?l?kl? ya?am ve fit bit vcut iin spor yapmak zorunluluktur. Kendinizi ve sa?l???n? nemseyen herkes spor yapmal? ve spora zaman ay?rmal?d?r. Spor yapmak sadece d?? grn? iyile?tirmek iin de?il ayn? zamanda psikolojik olarak da ki?iyi desteklemektedir. Spor yapan ki?i psikolojik olarak rahat ederken, yeme biimi ve ya?ama tarz? da bir dzene oturmaktad?r. Spor ncesi ?s?nma hareketleri tansiyon, kemik rahats?zl?klar?, kas zedelenmeleri, sakatl?k ve nefes kontrol iin gerekli ve nemlidir. En favori ?s?nma hareketleri iin yaz?m?z? okumaya devam edebilirsiniz.

Is?nma Hareketleri

Antrenman ncesi ?s?nma hareketleri vcudu egzersize al??t?rmakta olup kaslar?n ?s?nmas?n? ve gev?emesini sa?lamaktad?r. Bu durum spor esnas?nda ve sonras?nda sa?l?k dzeyini iyile?tirmek ve spordan al?nan verimi artt?rmak iin nemlidir. Spor ncesi ?s?nma hareketleri spor iin gerekli enerjiyi ortaya ?kar?rken eklemlerin ve kas dokusunun sa?l???n? korumas? iinde gereklidir. Is?nma hareketleri olarak isterseniz esneme hareketleri de yapabilirsiniz. Is?nma egzersizleri sporun ilk 15 dakikas?n? kapsamakta olup mutlaka yap?lmal?d?r. Is?nma hareketlerinin kalitesi ise spor esnas?nda olas? sakatl?klar?n nlenmesi iin gereklidir.

En Favori Is?nma Hareketleri; Ko?u

Tek ba??na ya? yakmak iinde kullan?lan ko?u ?s?nma egzersizleri iin olduka uygundur. Evde veya spor salonunda iseniz ortam? turlayabilir veya yerinizde ad?m sayar gibi hareket edebilirisiniz. Bu hareket vcuttaki kan dola??m?n? artt?rarak kaslar?n ?s?nmas?n? sa?layacakt?r. Is?nma hareketleri ierisinde ko?u program? iin be? dakika boyunca benzer tempoda ad?m tutabilir ve ard?ndan ad?mlar?n?z? h?zland?rarak bir dakika ard?ndan yava? temponuza geri dnerek bir dakikal?k mola ard?ndan di?er ?s?nma hareketini gerekle?tirebilirsiniz.

En Favori Is?nma Hareketleri
En Favori Is?nma Hareketleri

Lunge Is?nmas?

Lunge hareketi yine tek ba??na bir egzersiz say?l?rken ?s?nma hareketleri iinde uygun olup en favori ?s?nma hareketleri iinde tercih edilmektedir. Dik bir ?ekilde ayakta dururken bir baca??n?z? ne ad?m at?n ve ndeki baca??n?z? dizinizden k?rarak di?er baca??n?z? olabildi?ince geriye atarak esnetin. Burada arka baca??n esnemesi sa?lan?rken ard?ndan di?er baca??n?z? ne alarak arkada kalan baca??n?z? esnetebilirsiniz.

Mobilite Squat

Tek ba??na yine egzersiz say?lan mobilite squat iin:

  • Bacaklar?n?z? omzunuza paralel olarak a?n
  • Ayak parmaklar?n?z? d??a dndrerek
  • S?rt?n?z dik bir ?ekilde gvdenizi ne e?ip
  • Kollar?n?z? bacaklar?n?za kadar uzat?n
  • Sa? elinizle sol aya??n?z? sol elinizde sa? aya??n?z? tutarak
  • Kalan?za do?ru esneyin ve ne do?ru melmeye al??abilirsiniz.

Bu hareket profesyonellik isteyen ve kaslar?n ?s?nmas?n? sa?layan nemli ?s?nma egzersizlerinden biridir. Bu hareketin ard?ndan dilerseniz klasik squat egzersizini de uygulayabilirsiniz. Dz bir zeminde dik pozisyondayken bacaklar?n?z? dizden k?r?n ve kalan?z d??ar?da kalacak ?ekilde melip kalkabilirsiniz. Is?nma hareketlerinin etkisini artt?rmak iin dilerseniz damb?l da kullan?labilir. Elinize kilonuza uygun (tavsiye edilen 5 kg) damb?l alarak tm hareketlerde kullanabilirsiniz. Ko?u, Lunge veya mobilite squat hareketlerinde damb?l kullanmak kaslar?n ?s?n?rken glenmesini sa?layaca??ndan tavsiye edilmektedir.