Kategoriler
Kendini motive et!

Ki?iye zel E?itmenle Antrenman Yapman?n Avantajlar?

Ki?iye zel e?itmen yani personal training olarak tabir edilen ki?i ile asl?nda spor hayat?n?z? byk lde dzende tutacak anlam?na gelmektedir. Sizi ynlendiren bir ki?i olmas?, bu konuda e?itimli ve deneyimli oldu?unu da hesaba katarsak sizde ki potansiyeli ke?fedecek oldu?u anlam?na gelmektedir. Hedeflerinizi belirlemede sizi ynlendirecek ve bu hedefe daha k?sa srede ula?man?z? sa?layacakt?r. Yan?n?zda sizi izleyen bir ki?inin olmas? da ayn? zamanda egzersizleri yaparken yanl?? veya eksik yapman?za engel olacak ve olas? sakatlanmalar?nda oran?n? d?recektir.

Birok ki?i gerekten ki?iye zel bir e?itmene ihtiya duyulup duyulmad???n? sorgulamaktad?r. Sizin de akl?n?zda bir soru geliyorsa sizlere avantajlar?n? sayaca??z. Nihai karar her zaman oldu?u gibi sizindir.

Sporu ?hmal Etme Oran? D?er

Sporda size destek verecek bir ki?i olmad???na motivasyon sner ve sreklili?i sa?lamak zorla??r. Bu sebeptendir ki birok ki?i arkada?lar? ile ayn? salonu tercih etmektedir. Ancak elbette i?inde uzman ki?inin sizinle direk olarak muhatap olmas? ve sizi izlemesi spor hayat?n?z?n bel kemiklerinden biri olabilir. Sistemli ve daha dengeli bir ?ekilde spor yaparak her zaman sizi zinde ve motive tutmaya zen gsterecektir.

Sadece Size zel Program ?zlenir

E?itmeniniz taraf?ndan sadece size gre bir program olu?turulacakt?r. Eksik ynleriniz, art? ynleriniz, var olan durumunuz, fiziksel zellikleriniz ve geli?iminiz ile ilgili detayl? haz?rlanm?? bir program?n yolundan sapmas? olduka zorken hedefe ula?mas? daha kolayd?r. Ayr?ca antrenmanlardan da alaca??n?z verimi en st seviyeye ?karmak ve maksimum performans? ya?ayabilmeniz iin sizi her zaman ynlendirecektir. ?yi e?itmenler sizi grd?nzde o gnk modunuzu anlar ve programda anl?k esnetmeler veya artt?rmalarda yapabilir. Bylece s?n?rlar?n?z? zorlamadan sakatl?k ya?amadan verimli bir gn geirebilirsiniz.

Boynuz Kula?? Geebilir

E?itmeninizin size ynlendirmelerinden sadece fiziksel olarak de?il zihinsel olarak da etkilenirsiniz. ?yi bir gzlemciyseniz spora olan hakimiyetiniz de do?rudan artacakt?r ve belki de bu yolda ilerleme fikrine s?cak bakabilirsiniz. Sistemli ?ekilde spor yapaca??n?zdan ilginiz de artacak ve spor yaparken psikolojik olarak da mutlu olacaks?n?z. Her zaman yan?n?zda olan ki?inin sizi takdir etmesi de bu i?in yan olaylar?ndan biridir.

Beslenme Program?nda zeldir

Ki?iye zel e?itmen ile al??mayan ki?ilerin en ok sorun ya?ad??? alanlardan biri antrenman program? ile beslenme program?n?n uyu?amamas? olmaktad?r. E?itmeninizin yine bu konudaki ynlendirmelerini tam takip ederek bu sorunu da kolayl?kla a?abilirsiniz. Ayr?ca bilinir ki bir profesyonelin yard?m?n? alman?n kimseye zarar? dokunmaz. Bu ki?iler sertifikal? ve bilgi seviyesi yksek ki?ilerdir. Kr yry? yapmak yerine a?lan yoldan ilerlemek her zaman daha kolay olacakt?r.

Son olarak ise ki?i kendi program? ile ilerledi?inde veya haftan?n belirsiz gnlerinde rutin i?lerinin d???nda spora vakit ay?r?yorsa her zaman sapma olas?l??? yksektir. E?itmenle al???ld???nda ise mutlaka telafi program? ile program?n?z e?itlenebilmektedir ve atlanan antrenman say?s? 0a indirgenmektedir.